ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση 25
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ξενοδοχειακός κλάδος κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και αποτελεί αναμφισβήτητα τον «πυλώνα» του ελληνικού τουρισμού. Το 2019 αφίχθηκαν στη χώρα μας 31,3 εκατ. τουρίστες (αύξηση 4,1% σε σχέση με το 2018), ενώ σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 εκατ. διανυκτερεύσεις (οριακή μείωση 0,2% το 2019 σε σχέση με το 2018).
Οι αλλοδαποί τουρίστες είναι οι σημαντικότεροι πελάτες των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς οι διανυκτερεύσεις αυτών κάλυψαν το 85% περίπου των συνολικών διανυκτερεύσεων το 2019.
Το 2019 σε ολόκληρη τη χώρα λειτούργησαν 9.971 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας περίπου 856 χιλ. κλινών, με τα ξενοδοχεία των δύο αστέρων να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός κλινών.
Αύξηση 6,2% εκτιμάται ότι παρουσίασε το συνολικό μέγεθος αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας) το 2019 σε σχέση με το 2018. Τα ξενοδοχεία Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας κατέγραψαν αύξηση 6,8%, ενώ τα Β’ κατηγορίας αύξηση 3,4%.
Τα έσοδα των μονάδων Α’ κατηγορίας αντιπροσωπεύουν το 44,2% της συνολικής αγοράς το 2019, τα ξενοδοχεία Πολυτελείας το 38,2% και τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας το υπόλοιπο 17,6%.
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη
2.Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Αφίξεων
2.3Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.2.1Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.2.2Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.3Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας τoυ Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ξενοδοχειακών Εταιρειών 2014-2018
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2.Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
5.5Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ξενοδοχειακών Εταιρειών 2015-2019
5.7Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2018-2019
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.1Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.2Μερίδια Αγοράς
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
6.2.2Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου
6.2.3Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Γεωγραφική Περιοχή
7.Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
7.1Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
7.2Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
8.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
8.2Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Eπιχειρήσεων του Κλάδου
8.3Ανάλυση SWOT
8.4Προοπτικές
8.5Προτάσεις για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2019)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2007-2019)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2009-2019)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2009-2019)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2019)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2009-2019)
Π2.4 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2009-2019)
Π2.5 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2018-2019)
Π2.6 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2009-2019)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2018-2019)
Π2.8 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2019)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2019)
Πίνακας 3.3 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 3.5 Έσοδα υπνοδωματίων – έσοδα ανά διανυκτέρευση και κλίνη (2019)
Πίνακας 3.6 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι
Πίνακας 3.7 Ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2014)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2015)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2016)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2017)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2018)
Π3.6 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2019)
Π3.7 Μέση ετήσια πληρότητα ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων (2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας ξενοδοχειακών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ξενοδοχειακών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HOTEL KEYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IKOS ΔΑΣΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEETING POINT HOTEL MANAGEMENT HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΝΤΕΜΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΠΕΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΒΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ, Γ., & ΥΙΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΗΤΣΗΣ CO. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MANAGEMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΝΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Τ.Ε. ΜΕΣ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.32 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.35 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.36 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.37 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά κατηγορία (1998-2020)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος (2016-2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ομίλων βάσει αξίας (2019)
Πίνακας 6.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων - ομίλων (2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών κατά κατηγορία
(L’ και Α’ - 2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων - αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών (L’, Α’ και Β’) κατά γεωγραφική περιοχή (2017)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1980-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2019)
Πίνακας 7.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2019)
Πίνακας 7.4 Ο ξενοδοχειακός κλάδος διεθνώς (2008-2018)
Π7.1 Οι 10 κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες (2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2021-2023)