ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους βασικούς «πυλώνες» στήριξης της οικονομίας της περιφέρειας Κρήτης.
Το 2021 οι επισκέψεις ταξιδιωτών στην Κρήτη κάλυψαν το 19,2% των επισκέψεων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το 23% των τουριστικών εσόδων της Ελλάδας προήλθε από την Κρήτη. Οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα της Κρήτης αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 20,4% και 26,3% των συνολικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων.
Το 2021 στην περιφέρεια της Κρήτης καταγράφηκαν 1.644 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας περίπου 194 χιλ. κλινών, καλύπτοντας το 22,1% των κλινών ολόκληρης της επικράτειας.
Κάμψη 71% παρουσίασε το συνολικό μέγεθος αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Κρήτης (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας) το 2020 σε σχέση με το 2019, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Το 2021 εμφανίζεται ανάκαμψη καθώς το μέγεθος αγοράς έφθασε στο 80% του αντίστοιχου μεγέθους του 2019. Η αγορά της Κρήτης κάλυψε το 26,1% της Ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς το 2021.
Τα έσοδα των μονάδων Α’ κατηγορίας αντιπροσωπεύουν το 44,9% της συνολικής αγοράς της Κρήτης το 2021, τα ξενοδοχεία Πολυτελείας το 40,8% και τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας το υπόλοιπο 14,3%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή - Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη
2. Οικονομικά Μεγέθη Περιφέρειας Κρήτης
2.1 Γενικά
2.2 Πληθυσμός
2.3 Τουριστικές Υποδομές
2.4 Επιβατική Κίνηση Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας
2.5 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
2.6 Επενδύσεις
2.7 Απασχόληση
2.8 Οικοδομική Δραστηριότητα
3. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες στην Κρήτη
3.1 Αφίξεις, Επισκέψεις και Προέλευση των Ταξιδιωτών στην Κρήτη
3.2 Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύματα της Κρήτης – Κατανομή Αφίξεων
3.3 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα της Κρήτης – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
3.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών στην Κρήτη
4.1 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Κρήτης
4.2 Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Κρήτης
4.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
4.4 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Κρήτη
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
5.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
5.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
5.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
5.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
5.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
5.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
5.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
6.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
6.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
6.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
6.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
6.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2017-2021
6.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2020-2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Κρήτης
7.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Κρήτης
7.2 Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Κρήτης
8. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
8.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
8.2 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Κρήτης (2016-2021)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη στην Κρήτη (2016-2021)
Πίνακας 2.1 Ο πληθυσμός της Κρήτης (2001,2011,2021)
Πίνακας 2.2 Η ακτοπλοϊκή κίνηση της Κρήτης (2018-2020)
Πίνακας 2.3 Το Α.Ε.Π. της Κρήτης (2015-2019)
Πίνακας 2.4 Επενδύσεις στη Κρήτη (2015-2019)
Πίνακας 2.5 Η απασχόληση στην Κρήτη (2016-2020)
Πίνακας 2.6 Η οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη (2017-2021)
Πίνακας 3.1 Αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού στην Κρήτη (2016-2022)
Πίνακας 3.2 Επισκέψεις ταξιδιωτών στην Κρήτη (2016-2021)
Πίνακας 3.3 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Κρήτης (2016-2021)
Π3.1 Επισκέψεις ταξιδιωτών στην Κρήτη ανά χώρα προέλευσης (2019-2021)
Π3.2 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων Κρήτης (2016-2021)
Π3.3 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Κρήτης (2016-2021)
Π3.4 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Κρήτης (2016-2021)
Π3.5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Κρήτης ανά μήνα (2019-2021)
Π3.6 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχείων Κρήτης (2016-2021)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Κρήτης (2015-2021)
Πίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Κρήτης (2021)
Πίνακας 4.3 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης
Πίνακας 4.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κρήτης (2017-2021)
Πίνακας 4.5 Έσοδα ανά διανυκτέρευση και ανά κλίνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κρήτης (2021)
Πίνακας 4.6 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι με παρουσία στην Κρήτη
Πίνακας 4.7 Ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες με παρουσία στην Κρήτη
Π4.1 Ξενοδοχειακό δυναμικό Κρήτης (2017-2021)
Πίνακας 5.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2022)
Πίνακας 5.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 5.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2022-10μηνο)
Πίνακας 5.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2022)
Πίνακας 5.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2021-2022)
Π5.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 6.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 6.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 6.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 6.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 6.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 6.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 6.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 6.8 – 6.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 6.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 6.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 6.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 6.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 6.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 6.32 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 6.33 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 6.34 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 6.35 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 6.36 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Π6.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 7.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κρήτης (2017-2022)
Πίνακας 7.2 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κρήτης βάσει αξίας (2019 & 2021)
Πίνακας 7.4 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κρήτης βάσει αριθμού κλινών ανά κατηγορία (L’, A’, Β’ - 2021)
Πίνακας 7.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στη συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κρήτης (2021)
Πίνακας 8.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις (2012-2021)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2021)
Πίνακας 8.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2021)
Π8.1 Οι κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες (2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κρήτης (2022-2024)