ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σήμερα οι εγχώριες εμπορικές τράπεζες προσφέρουν όλα τα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, η δε διάκριση μεταξύ
εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών δεν υφίσταται πλέον, σαν
αποτέλεσμα της αναδιάρθωσης του τραπεζικού συστήματος που
συντελέσθηκε κατά τη δεκαετία του 1990. Η αλλαγή αυτή προέρχεται
από την διεθνή πρακτική του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου τραπεζικού
συστήματος, ενώ επιβάλλεται και από τα νέα δεδομένα διαχείρισης
του πιστωτικού κινδύνου.
Όσον αφορά τη διείσδυση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, η Ελλάδα
υπολείπεται σημαντικά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ζώνη του Euro
(ΖτΕ). Το 2005 η χρηματοδότηση ιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε
στο 36,5% του ΑΕΠ έναντι 52,6% για τη ΖτΕ και η χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 39,6% του ΑΕΠ έναντι 51,4% για τη
ΖτΕ. Η χρηματοδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα στα τέλη
του 2000 ήταν 48,8% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 76,08% στα τέλη του
2005. Τα αντίστοιχα μεγέθη στη ΖτΕ ήταν 91,1% (2000) και 103,99%
(2005). Συνεπώς παρά τη δυναμική διείσδυση των τελευταίων χρόνων,
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εγχώριων
πιστοδοτήσεων τα επόμενα χρόνια.
Στο διάστημα 2000-2005 το σύνολο της επιχειρηματικής πίστης στην
Ελλάδα σημείωσε αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,97%, τα δε στεγαστικά
δάνεια αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 30,8%. Την ίδια περίοδο, το
σύνολο των υπολοίπων των καταναλωτικών δανείων σημείωσε αύξηση με
μέσο ετήσιο ρυθμό 30,49%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»
Σύνοψη
i. Εξελίξεις
ii. Προσφορά
iii. Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ρυθμιστικές Μεταβολές στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (2001-2005)
Οι επιπτώσεις της εφαρμογής της Νέας Συμφωνίας της Βασιλείας (New Basle Capital Accord)
Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Fair Value Accounting) και επιπτώσεις για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα
1.3 Εξελίξεις στην Αγορά
Εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο των εξελίξεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
Βαθμός διείσδυσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τη Ζώνη του Ευρώ
Εξελίξεις στα επιτόκια στη Ελλάδα και την Ευρωζώνη
1.4 Πιστωτικά Ιδρύματα που Λειτουργούν στην Ελλάδα
1.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Τραπεζών που Δραστηριοποιούνται ως Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα
1.5.1 Κατάταξη πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει Ενεργητικού, Χορηγήσεων και Καταθέσεων
1.5.2 Ομαδοποιημένος ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως πιστωτικών ιδρυμάτων
1.5.3 Αριθμοδείκτες ενοποιημένου ισολογισμού και αναλυτικοί αριθμοδείκτες πιστωτικών ιδρυμάτων
Παραρτημα Κεφαλαίου 1
2. Καταναλωτική και Επιχειρηματική Πίστη
2.1 Επιχειρηματικά Δάνεια
2.1.1 Βραχυπρόθεσμα δάνεια
2.1.2 Μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια
2.1.3 Εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις
2.1.4 Ομολογιακά – Κοινοπρακτικά Δάνεια
2.1.5 Μεγέθη επιχειρηματικής πίστης
2.2 Στεγαστική Πίστη
2.3 Καταναλωτική Πίστη
2.3.1 Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες
2.3.2 Καταναλωτικά δάνεια
α. Δάνεια τακτής λήξης
β. Δάνεια ειδικού σκοπού
γ. Ανοικτά δάνεια
2.3.3 Μεγέθη αγοράς
2.3.4 Τάσεις και προοπτική
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Υπηρεσίες Παθητικού του Ισολογισμού των Τραπεζών και Ηλεκτρονική Τραπεζική
3.1 Προϊόντα Καταθέσεων, Συμφωνίες Επαναγοράς (Repos), Υπηρεσίες Πληρωμών
3.2 Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) και Εναλλακτικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Λογαριασμών Βάσει Νέων Τεχνολογιών
3.3 Μεγέθη Αγοράς
3.4 Τάσεις και Προοπτική
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Υπηρεσίες Συλλογικής Επένδυσης σε Κινητές Αξίες
4.1 Περιγραφή
4.1.1 Αμοιβαία Κεφάλαια
4.1.2 Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ)
4.2 Θεσμικό Πλαίσιο Εταιρειών Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
4.3 Παρουσίαση Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ)
4.4 Εγχώρια Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων
4.5 Εγχώρια Αγορά Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
4.6 Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.)
4.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Κυριότερων Επιχειρήσεων ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ
4.7.1 Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΑΕΔΑΚ
4.7.2 Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΕΕΧ
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής
5.1 Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου - Private Banking
5.2 Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς – Αναδοχές (IPOs)
Τάσεις και εξελίξεις (2000-2005)
5.3 Project Finance – Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
6. Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση)
6.1 Περιγραφή του Leasing Διεθνώς
6.2 Εγχώριο Θεσμικό Πλαίσιο και Λειτουργία του Θεσμού
6.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
6.4 Εγχώρια Αγορά Leasing
Κατανομή εγχώριας αγοράς κατά είδος, επιχειρηματική δραστηριότητα και γεωγραφική περιοχή (2000-2005)
6.5 Προβλήματα του Κλάδου και Προοπτική
6.6 Ευρωπαϊκή Αγορά Leasing
6.7 Διεθνής Αγορά Leasing στις Κυριότερες Τρίτες Χώρες
6.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Κυριότερων Επιχειρήσεων Leasing
6.8.1 Εξέλιξη των εσόδων των εταιριών Leasing
6.8.2 Εξέλιξη των αριθμοδεικτών των εταιριών Leasing
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)
7.1 Περιγραφή
7.2 Εγχώριο Θεσμικό Πλαίσιο
7.3 Κυριότερες Υπηρεσίες Factoring και το Κόστος τους
7.3.1 Περιγραφή υπηρεσιών
7.3.2 Κόστος υπηρεσιών
7.4 Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί του Factoring
7.5 Επιχειρήσεις Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων στην Ελλάδα
7.6 Εγχώρια Αγορά factoring
7.6.1 Εξέλιξη της αγοράς factoring
7.6.2 Factoring ανά είδος υπηρεσιών
7.6.3 Factoring ανά κλάδο
7.6.4 Βαθμός συγκέντρωσης και μερίδια αγοράς
7.7 Προβλήματα και Προοπτική του Factoring
7.8 Το Factoring Διεθνώς
7.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Κυριότερων Επιχειρήσεων Factoring
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Κεφάλαια Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Συμμετοχών - Venture Capital & Private Equity
8.1 Περιγραφή και Σημασία του Θεσμού
8.2 Θεσμικό Πλαίσιο
8.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις Venture Capital και Private Equity
8.4 Ελληνική Αγορά Private Equity - Venture Capital
8.5 Διεθνής Αγορά Private Equity - Venture Capital
Συγκέντρωση κεφαλαίων
Πηγές κεφαλαίων
Επενδύσεις
Ρευστοποιήσεις - exit routes
Απόδοση των επενδύσεων
Corporate Venturing
Προοπτική 2006
Private Equity και Venture Capital στις ΗΠΑ
8.6 Τάσεις & Εξελίξεις, Προβλήματα, Προοπτική
Τάσεις και εξελίξεις
Προβλήματα
Προοπτική
9. Συμπερασματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Α) Ισολογισμοί Τραπεζών
Β) Ισολογισμοί Εταιρειών Factoring
Γ) Ισολογισμοί Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Δ) Ισολογισμοί Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π.
Ε) Ισολογισμοί Εταιρειών Leasing
Στ) Ισολογισμοί Εταιρείων Venture Capital
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλάδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνη Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Συγκριτικά επιτόκια καταθέσεων
Πίνακας 1.2 Συγκριτικά επιτόκια χορηγήσεων
Πίνακας 1.3 Τα επιτόκια στην Ελλάδα και στη Ζώνη του Euro (ΖτΕ): 1998-2006 (μέσοι όροι περιόδου)
Πίνακας 1.4 Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα
Πίνακας 1.5 Κατάταξη τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει συνόλου Ενεργητικού το 2005 (ποσά σε € εκ.)
Πίνακας 1.6 Κατάταξη τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει συνόλου Χορηγήσεων το 2005 (ποσά σε € εκ.)
Πίνακας 1.7 Κατάταξη τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει συνόλου Καταθέσεων το 2005 (ποσά σε € εκ.)
Π1.1 Ομαδοποιημένος ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως τραπεζών (σύνολο εταιρειών)
Π1.2 Αριθμοδείκτες Ομαδοποιημένου ισολογισμού τραπεζών (σύνολο εταιριών)
Π1.3 Αναλυτικοί Αριθμοδείκτες τραπεζών (2004-2005)
Π1.4 Αναλυτικοί αριθμοδείκτες τραπεζών (2004-2005)
Π1.5 Αναλυτικοί Αριθμοδείκτες τραπεζών (2004-2005)
Π1.6 Αναλυτικοί αριθμοδείκτες τραπεζών (2004-2005)
Πίνακας 2.1 Μερίδια χρηματοπιστωτικών οργανισμών στα κοινοπρακτικά δάνεια στις ΗΠΑ (2006)
Π2.1 Στοιχεία επιχειρηματικής και καταναλωτικής πίστης: Ελλάδα και ΖτΕ (2000-2005)
Π3.1 Εξέλιξη των καταθέσεων Ελλάδα και ΖτΕ (2000-2005)
Πίνακας 4.1 Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)
Πίνακας 4.2 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη συνολικού ενεργητικού Α/Κ ανά εταιρεία διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ) - ποσά σε € εκ.
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη ενεργητικού και τιμών Α/Κ ανά κατηγορία
Πίνακας 4.5 Δελτία τιμών εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Πίνακας 4.6 Εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ)
Πίνακας 4.7 Υπόμνημα συντμήσεων ΑΕΔΑΚ
Πίνακας 4.8 Έσοδα επιχειρήσεων ΑΕΔΑΚ (2001-2005, σε €)
Πίνακας 4.9 Υπόμνημα συντμήσεων ΑΕΕΧ
Πίνακας 4.10 Έσοδα επιχειρήσεων ΑΕΕΧ (2001-2005, σε €)
Π 4.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας ΑΕΔΑΚ
Π4.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ΑΕΔΑΚ
Π4.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΑΕΔΑΚ
Π4.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ΑΕΔΑΚ
Π4.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ΑΕΔΑΚ (Σύνολο Εταιρειών)
Π4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ΑΕΔΑΚ (Κερδοφόρες)
Π4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ΑΕΔΑΚ (Ζημιογόνες)
Π4.8 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας ΑΕΕΧ
Π4.9 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ΑΕΕΧ
Π4.10 Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΑΕΕΧ
Π4.11 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ΑΕΕΧ
Π4.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ΑΕΕΧ (Σύνολο Εταιρειών)
Π4.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ΑΕΕΧ (Κερδοφόρες)
Π4.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ΑΕΕΧ (Ζημιογόνες)
Πίνακας 5.1 Κατανομή του παγκόσμιου πληθυσμού “High NetWorth Individuals”-HNWI (2004)
Πίνακας 5.2 Εκδόσεις μετοχικών τίτλων με δημόσια εγγραφή στο ΧΑ ανά αγορά (2002-2005)
Πίνακας 5.3 Συνοπτικά στοιχεία αναδοχών (2003-2006)
Πίνακας 5.4 Εξέλιξη μεγάλων έργων υποδομής (2004-2006)
Πίνακας 5.5 Έργα που θα ενταχθούν στο ν. 3389/2005 (ΣΔΙΤ)
Πίνακας 6.1 Κυριότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς leasing κατά είδος, επιχειρηματική δραστηριότητα, διάρκεια μίσθωσης και γεωγραφική περιοχή (2000-2005)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών leasing
Πίνακας 6.4 Ευρωπαϊκή αγορά leasing ανά χώρα 2004-2005 (σε € εκ.)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη εσόδων των εταιριών leasing (σε €, 2001-2005)
Πίνακας 6.6 Υπόμνημα συντμήσεων επωνυμιών των εταιριών leasing
Π6.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιριών leasing
Π6.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιριών leasing
Π6.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιριών leasing
Π6.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιριών leasing
Π6.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιριών leasing (Σύνολο Εταιρειών)
Π6.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιριών leasing (Κερδοφόρες)
Π6.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιριών leasing (Ζημιογόνες)
Πίνακας 7.1 Κυριότερες επιχειρήσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
Πίνακας 7.2 Factoring ανά είδος υπηρεσιών (σε €000)
Πίνακας 7.3 Μερίδια αγοράς (2005)
Πίνακας 7.4 Προοπτική αγοράς factoring 2006-2007 (σύνολο υπηρεσιών – σε € 000)
Πίνακας 7.5 Το factoring παγκοσμίως ανά είδος υπηρεσίας (2001-2005)
Πίνακας 7.6 Εξέλιξη του factoring ανά χώρα 1999-2005
Πίνακας 7.7(α) Κατάταξη εταιριών factoring βάσει εσόδων χρήσης 2005 (ποσά σε €εκ.)
Πίνακας 7.7(β) Κατάταξη εταιριών factoring βάσει προ φόρων κερδών χρήσης 2005 (ποσά σε €εκ.)
Π7.1 Ομαδοποιημένος ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως εταιρειών factoring (σύνολο εταιρειών)
Π7.2 Αριθμοδείκτες Ομαδοποιημένου ισολογισμού εταιριών factoring (σύνολο εταιρειών)
Π7.3 Αναλυτικοί Αριθμοδείκτες Εταιριών factoring (2004-2005)
Πίνακας 8.1 Κυριότερες εταιρείες διαχείρισης venture capital και private equity
Πίνακας 8.2 Συγκέντρωση κεφαλαίων στην Ελλάδα 2004-2005 (ποσά σε €εκ.)
Πίνακας 8.3 Επενδύσεις private equity & venture capital στην Ελλάδα 2004-2005 (ποσά σε €εκ.)
Πίνακας 8.4 Συγκέντρωση κεφαλαίων στην Ευρώπη το 2005 (σε € εκ.)
Πίνακας 8.5 Οι ροές των επενδύσεων private equity στην Ευρώπη το 2005 (σε € εκ.)
Πίνακας 8.6 Δείκτες σωρευμένης καθαρής απόδοσης από συστάσεως την 31/12/2005
Πίνακας 8.7 Δείκτες καθαρής απόδοσης Horizon την 31/12/2005
Πίνακας 8.8 Συγκέντρωση κεφαλαίων private equity στις ΗΠΑ 2001-2005 (σε $ εκ.)
Πίνακας 8.9 Επενδύσεις private equity στις ΗΠΑ 2001-2005 (σε $ εκ.)
Πίνακας 8.10 Ρευστοποιήσεις private equity στις ΗΠΑ 2001-2005 (σε $ εκ.)
Πίνακας 8.11 Ρευστοποιήσεις μέσω IPOs στις ΗΠΑ κατά κλάδο το 2005 (σε $ εκ.)
Πίνακας 8.12 Ρευστοποιήσεις μέσω M&As στις ΗΠΑ κατά κλάδο το 2005 (σε $ εκ.)