ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

Στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιείται μικρός αριθμός εταιρειών με
βασική δραστηριότητα την παραγωγή ή / και την εισαγωγή παιδικών -
εφηβικών επίπλων. Ορισμένες από αυτές έχουν αναπτύξει οργανωμένα
δίκτυα πωλήσεων, με "εξειδικευμένα" καταστήματα διάθεσης παιδικών /
εφηβικών επίπλων. Ωστόσο, για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου τα
παιδικά και εφηβικά έπιπλα αποτελούν συμπληρωματικά προϊόντα, οι δε
πωλήσεις αυτών καλύπτουν μικρό σχετικά ποσοστό στον ετήσιο κύκλο
εργασιών τους.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς (πωλήσεις σε αξία) παιδικών - εφηβικών
επίπλων παρουσίασε μείωση την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, το
2009/2008 η αγορά υποχώρησε κατά 13,6% ενώ το 2010 εκτιμάται ότι το
ποσοστό μείωσης κυμάνθηκε περίπου στο 7%.
Τα εγχωρίως παραγόμενα παιδικά / εφηβικά έπιπλα εκτιμάται ότι κάλυψαν
περίπου το 55% των συνολικών πωλήσεων το 2009. Τα εισαγόμενα έπιπλα,
παρουσιάζοντας ανοδική τάση τα τελευταία έτη, υπολογίζεται ότι κάλυψαν
το υπόλοιπο 45% της αγοράς. Όσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς ανά
κατηγορία επίπλου, υπολογίζεται ότι τα παιδικά έπιπλα υπνοδωματίου
συμμετέχουν με ποσοστό της τάξης του 70% ενώ τα έπιπλα γραφείου
καλύπτουν το υπόλοιπο 30%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Πρώτες Ύλες Επίπλων
1.5 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Επίπλων
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Παιδικών και Εφηβικών Επίπλων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Παιδικών Επίπλων
3.3 Δίκτυα Διανομής των Παιδικών και Εφηβικών Επίπλων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία: “Έπιπλα” και Εμπόριο: “Έπιπλα – Φωτιστικά”
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Παιδικών Επίπλων
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Έπιπλα” και Εμπόριο: “Έπιπλα – Φωτιστικά”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Παιδικών και Εφηβικών Επίπλων
4.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς Παιδικών / Εφηβικών Επίπλων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Υπνοδωματίου και Γραφείου
4.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Επίπλων Υπνοδωματίου
4.3.2 Εξέλιξη Εισαγωγών – Εξαγωγών Επίπλων Γραφείου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Επίπλων στην Ε.Ε.
5.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου Επίπλων Διεθνώς
5.2 Στοιχεία Παραγωγής Επίπλων στην Ε.Ε.
Έπιπλα Υπνοδωματίου
Έπιπλα Γραφείου
Καθίσματα Γραφείου
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2006)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2006)
Π1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000 – 2010, 7μηνο)
Π1.2 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής στους επιμέρους υποκλάδους κατασκευής επίπλων (2000-2010, 7μηνο)
Π1.3 Δείκτης κύκλου εργασιών του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000 – 2010, 7μηνο)
Πίνακας 2.1 Αριθμός Γεννήσεων στην Ελλάδα
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2009)
Π2.1 Υπολογιζόμενος Παιδικός Πληθυσμός 2002-2010 (1/1 κάθε έτους)
Π2.2 Προβλεπόμενος Παιδικός Πληθυσμός (2020-2050)
Π2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός και ηλικιακή ομάδα 5-14 ετών ανά περιφέρεια και νομό (στοιχεία 2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2009)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια:
επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2009)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3(2001-2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων παιδικών/ εφηβικών επίπλων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Παιδικών / Εφηβικών Επίπλων (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Παιδικών / Εφηβικών Επίπλων (2005-2009)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Έπιπλα” (2010)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Έπιπλα – Φωτιστικά” (2010)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Παιδικών Επίπλων
(2010-2009)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Έπιπλα” (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Έπιπλα – Φωτιστικά” (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη παιδικών / βρεφικών επίπλων ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη παιδικών / βρεφικών επίπλων ανά εμπορικό σήμα και διαφημιστικό μέσο (2008-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιδικών / βρεφικών επίπλων ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιδικών / βρεφικών επίπλων ανά εμπορικό σήμα και διαφημιστικό μέσο (2008-2009)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων Παιδικών / Εφηβικών Επίπλων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων Παιδικών / Εφηβικών Επίπλων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων Παιδικών/Εφηβικών Επίπλων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων Παιδικών/Εφηβικών Επίπλων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων Παιδικών/Εφηβικών Επίπλων (2005-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων Παιδικών / Εφηβικών Επίπλων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Παιδικών / Εφηβικών Επίπλων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια αγορά παιδικών / εφηβικών επίπλων σε αξία (2008-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά παιδικών / εφηβικών επίπλων βάσει αξίας (2009)
Π4.1Αξία εισαγωγών-εξαγωγών επίπλων υπνοδωματίου ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.2 Αξία εισαγωγών - εξαγωγών επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.3 Αξία εισαγωγών - εξαγωγών καθισμάτων γραφείου ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2009)
Π4.4 Ανάλυση εισαγωγών επίπλων υπνοδωματίου ανά χώρα προέλευσης (2009)
Π4.5 Ανάλυση εξαγωγών επίπλων υπνοδωματίου κατά χώρα προορισμού (2009)
Π4.6 Ανάλυση εισαγωγών επίπλων γραφείου ανά χώρα προέλευσης (2009)
Π4.7 Ανάλυση εξαγωγών επίπλων γραφείου κατά χώρα προορισμού (2009)
Π4.8 Ανάλυση εισαγωγών καθισμάτων γραφείου ανά χώρα προέλευσης (2009)
Π4.9 Ανάλυση εξαγωγών καθισμάτων γραφείου κατά χώρα προορισμού (2009)
Πίνακας 5.1 Ετήσιες μεταβολές (%) της κατανάλωσης επίπλων σε μεγάλες χώρες παγκοσμίως (2009, 2010)
Πίνακας 5.2 Διαρθρωτικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Επίπλων στην Ε.Ε. 27 (2004-2007)
Πίνακας 5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων
στην Ε.Ε. 27 (2005-2009)
Π5.1 Οι δέκα μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες επίπλων στην Ε.Ε. 27
Π5.2 Οι δέκα μεγαλύτερες χώρες προορισμού των επίπλων της Ε.Ε. 27
Π5.3 Αξία Παραγωγής Επίπλων Υπνοδωματίου στις Χώρες της Ε.Ε.-27 (2004-2009)
Π5.4 Αξία Παραγωγής Επίπλων Γραφείου στις Χώρες της Ε.Ε.-27 (2004-2009)
Π5.5 Αξία Παραγωγής Καθισμάτων Γραφείου στις Χώρες της Ε.Ε.-27 (2004-2009)