ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Η εγχώρια παραγωγή ανθοκομικών προϊόντων παρουσιάζει
κατακερματισμό σε μεγάλο πλήθος μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
ο αριθμός των οποίων προσεγγίζει τις 1.500.
Ο αριθμός των λιανεμπορικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα
εκτεταμένος και σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πλήθος των ανθοπωλείων
ανέρχεται σε 8.000 περίπου.
Στην εγχώρια παραγωγή ανθοκομικών προϊόντων, η οποία ανήλθε σε
704 εκατ. τεμάχια το 2000, κυριαρχούν τα τριαντάφυλλα, τα
γαρύφαλλα και τα χρυσάνθεμα. Οι εισαγωγές έχουν αναπτυχθεί
σημαντικά, καλύπτοντας τα κενά της εγχώριας παραγωγής. Οι
κυριότερες χώρες προέλευσης προέρχονται από την περιοχή της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, με αυξανόμενη ωστόσο τη διείσδυση νέων χωρών
προέλευσης (Σιγκαπούρη, Ισραήλ, κλπ.).
Οι εξαγωγές είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με τις εισαγωγές,
παρουσίασαν αύξηση μέχρι το 1998 και μείωση τα επόμενα έτη (1999
και 2000).
Για το επόμενο έτος παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ζήτηση
ανθοκομικών προϊόντων θα παρουσιάσει μικρή αύξηση 2-3%. Η
μελλοντική εξέλιξη της αγοράς εκτιμάται ότι θα είναι θετική.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Ανθοκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ανθέων και Φυτών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ανθοπωλείων
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ανθέων και Φυτών
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ανθέων και Φυτών
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ανθέων και Φυτών
4.1 Εξέλιξη της Παραγωγής Ανθοκομικών Προϊόντων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Ανθοκομικών Προϊόντων
4.2.2 Εξαγωγές Ανθοκομικών Προϊόντων
4.3 Μέγεθος Αγοράς Ανθοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Ανθοκομικών Προϊόντων
6. Συμπεράσματα και προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP ΑΕ
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ανθέων και Φυτών (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ανθέων και Φυτών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη γάμων, γεννήσεων, θανάτων στην Ελλάδα (1990-2006)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για άνθη και φυτά κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για άνθη και φυτά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις ανθέων και φυτών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών
Πίνακας 3.4 Εισαγωγικές επιχειρήσεις ανθοκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2007)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου λουλουδιών και φυτών (2003)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή εταιρειών χονδρικού εμπορίου λουλουδιών και φυτών (2003)
Π3.3 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης για ανθοπωλεία (2003-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ανθοπωλείων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2002-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2005-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ανθέων και φυτών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη ανθοκαλλιεργειών υπαίθρου και θερμοκηπίων σε στρέμματα (1980-2005)
Πίνακας 4.2 Οι κυριότερες περιφέρειες ανθοκαλλιέργειας (2005)
Πίνακας 4.3 Έκταση σε στρέμματα - παραγωγή σε εκατομμύρια τεμάχια (2001-2005)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ανθέων και φυτών (2005-2007)
Π4.1 Εξέλιξη εισαγωγών φυτών εσωτερικών χώρων και ανθέων (2001-2007)
Π4.2 Εξέλιξη εξαγωγών φυτών εσωτερικών χώρων και ανθέων (2001-2007)
Π4.3 Εισαγωγές φυτών ανά χώρα (2005-2007)
Π4.4 Εισαγωγές ανθέων ανά χώρα (2005-2007)
Π4.5 Εξαγωγές φυτών ανά χώρα (2005-2007)
Π4.6 Εξαγωγές ανθέων ανά χώρα (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Καλλιεργούμενη έκταση και παραγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25
Πίνακας 5.2 Κατά κεφαλήν κατανάλωση για δρεπτά άνθη και φυτά εσωτερικού χώρου (2004)
Πίνακας 5.3 Μερίδια δρεπτών ανθέων από την Ολλανδία στις κυριότερες αγορές (2000-2004)
Πίνακας 5.4 Μερίδια φυτών κήπου και εσωτερικού χώρου από την Ολλανδία στις κυριότερες αγορές (2000-2004)
Πίνακας 5.5 Διάρθρωση δικτύων διανομής για δρεπτά άνθη στις ΗΠΑ (1993-2004)