ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
1.3.2 Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
1.3.3 Πρόσφατες Εξελίξεις
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Νέες Υπηρεσίες
2.1.2 Διαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών
2.1.3 Αφίξεις Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Δαπάνες για Υπηρεσίες Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
2.3 Εξέλιξη Τιμών – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Διαθέσιμα Προϊόντα/ Πακέτα Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Τηλεπικοινωνιών
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Τηλεπικοινωνιών
4.3 Διαβάθμιση του Κλάδου Βάσει ICAP COVID Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Υπηρεσιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
6.1 Σταθερή Τηλεφωνία
6.1.1 Μερίδια Αγοράς
6.1.2 Λιανικά Έσοδα από την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Και Διαδικτύου σε Σταθερή Θέση
6.2 Φορητότητα
6.3 Κινητή Τηλεφωνία
6.3.1 Αριθμός Συνδρομητών
6.3.2 Λιανικά Έσοδα Κινητής Τηλεφωνίας
7 Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγοράς Τηλεπικοινωνιών
7.1 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)
7.1.1 Συνδεσιμότητα
7.1.2 Ανθρώπινο Κεφάλαιο
7.1.3 Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών
7.1.4 Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας
7.1.5 Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες
7.2 Ηλεκτρονικές Τηλεπικοινωνίες (ΕΤΝΟ)
7.2.1 Σταθερά και Κινητά Δίκτυα
7.2.2 Δημοπρασίες 5G Δικτύων
7.3 Διεθνής Αγορά
8. Στρατηγική Ανάλυση - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Κωδικοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών – Άδειες σταθερών, κινητών και δορυφορικών υπηρεσιών
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (2007-2019)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή και των υποδεικτών τηλεφωνικών υπηρεσιών (2009-2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος κατά τρόπο κτήσεως (2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά Περιφέρειες Ανάπτυξης (2015-2019)
Πίνακας 3.1 Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (2005-2020)
Πίνακας 3.2 Πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας
Προφίλ: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Προφίλ: FORTHNET Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προφίλ: VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Προφίλ: WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Προφίλ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 3.4 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2015-2020)
Π3.1 Επιχειρήσεις με γενική άδεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών (2020)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου των τηλεπικοινωνιών (2020 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακες 5.9 – 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π5.2 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.3 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.4 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.6 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Π5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Π5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Π5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Π5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής (2010-2019)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας (2010-2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς βάσει αριθμού συνδέσεων (2020)
Πίνακας 6.4 Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση (2005-2020)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη φορητότητας αριθμών (2004-2019)
Πίνακας 6.6 Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας συμβολαίου και καρτοκινητής (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη μεριδίων ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις (2010-2019)
Πίνακας 6.8 Λιανικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας (2010-2020)
Πίνακας 7.1 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (2020-2018)
Πίνακας 7.2 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη συνδεσιμότητα (2020-2018)
Πίνακας 7.3 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη συνδεσιμότητα (2018-2020)
Πίνακας 7.4 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για το ανθρώπινο κεφάλαιο (2020-2018)
Πίνακας 7.5 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (2020-2018)
Πίνακας 7.6 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας (2020-2018)
Πίνακας 7.7 Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για τη ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (2020-2018)
Πρόβλεψη εξέλιξης εσόδων υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (2021-2022)