ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 16
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Ο κλάδος των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης περιλαμβάνει επιχειρήσεις που διακρίνονται στις εξής βασικές ευρύτερες κατηγορίες: burger, pizza, snack-sandwich. Παράλληλα λειτουργούν και άλλες αλυσίδες που διαθέτουν ποικιλία γευμάτων ή μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (σουβλάκια, πίτες, donuts, κρέπες κ.λπ.), εκμεταλλευόμενες σημαντικό αριθμό καταστημάτων, με ευρεία γεωγραφική κατανομή.
Ο κλάδος των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ο οποίος εστιάζεται κυρίως στην παροχή οικονομικών λύσεων διατροφής, στην προσφορά εξελιγμένων υπηρεσιών παράδοσης (delivery) και στην ποικιλία των προσφερόμενων μενού.
Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων 26 αλυσίδων ανέρχεται σε 1.226 καταστήματα (Φεβρουάριος 2020). Οι αλυσίδες της κατηγορίας snack-sandwich εμφανίζουν τα περισσότερα καταστήματα (548) και ακολουθούν οι λοιπές αλυσίδες με 319 καταστήματα και οι αλυσίδες pizza με 208. Το 67,8% περίπου του συνόλου των καταστημάτων συγκεντρώνεται στην Αττική.
Η συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 2016 και μετά. Σημειώνοντας αύξηση 5,4% το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κατηγορία καταστημάτων snack - sandwich κάλυψε το 44,4% περίπου της συνολικής αγοράς το 2019 και ακολουθεί η κατηγορία καταστημάτων με βάση το burger με μερίδιο 27,4%.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3Αλυσίδες Εστιατορίων Snack-Sandwich
1.3Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
1.4Θεσμικό πλαίσιο
2.Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2Οικονομικοί Παράγοντες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του κλάδου των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
Κατανομή επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
3.3Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4Δίκτυα Καταστημάτων
Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Αλυσίδων του Κλάδου
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Burger
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων Snack - Sandwich
Καταστήματα Λοιπών Αλυσίδων
Καταστήματα σε Κλειστές Αγορές
Γεωγραφική Κατανομή
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
6.1Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς
6.2Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
6.3Πρόβλεψη Αγοράς
6.4Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου
6.5Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων
7.Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
7.1Γενικά Στοιχεία της αγοράς εστίασης των Η.Π.Α.
7.2Η Αγορά των Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στις Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚEΣ
Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2018)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019)
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός και κατά κεφαλή μεγέθη (2010-2017)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2014-2018)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2017-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2019)
Πίνακας 3.4 Αριθμός καταστημάτων ανά κατηγορία εστίασης
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2020)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger (Φεβρουάριος 2020)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Φεβρουάριος 2020)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων με βάση το Snack - Sandwich (Φεβρουάριος 2020)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Φεβρουάριος 2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019- 2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου: Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FOOD PLUS A.E.B.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOODY'S A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΤΡΟΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2019)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2002-2019)
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2005, 2019)
Πίνακας 6.4 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2020-2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2019)
Πίνακας 6.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2019)
Π7.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ (2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2020-2022)