ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Ιστορική Aναδρομή
1.2.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack - Sandwich
1.2.4 Λοιπές αλυσίδες
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Ηλεκτρονικές Αγορές Φαγητού
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες
2.4 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3 Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του - Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.5 Δίκτυα Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
6.1 Εξέλιξη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
6.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου
6.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
8.1 Οι Kυριότερες Αλυσίδες Fast Food των ΗΠΑ
8.2 Η Αγορά των Εστιατορίων στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα - Προοπτικές
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές – Πρόβλεψη Αγοράς
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ πρόχειρου (μη σερβιριζόμενου φαγητού) (2017-2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία εστίασης (2017 – 2022, 6μηνο 2023)
Π2.1 Μέσος ετήσιος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε διεθνές επίπεδο (2018-2022)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2021)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2017-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Αριθμός καταστημάτων ανά κατηγορία εστίασης
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2022)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger (Ιούλιος 2022)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Ιούλιος 2022)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Snack - Sandwich (Ιούλιος 2022)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Ιούλιος 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου: Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF Score
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2023)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2002-2022)
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2010, 2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου burger (2022)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2022)
Πίνακας 6.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Αριθμός καταστημάτων κυριότερων αλυσίδων εστίασης
Πίνακας 8.2 Αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Πίνακας 8.3 Αριθμός απασχολουμένων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Πίνακας 8.4 Αριθμός απασχολουμένων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Π8.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ ανά κατηγορία (2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης του συνολικού μεγέθους αγοράς (2023-2025)