ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Ο κλάδος των εξωτερικών κουφωμάτων στο σύνολό του (κουφώματα
αλουμινίου, συνθετικά, ξύλινα), χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου
αριθμού παραγωγικών επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι
μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι λίγες σε
αριθμό, τα δε μερίδιά τους τόσο στην παραγωγή όσο και στην αγορά
(κατανάλωση σε όγκο) των κουφωμάτων από αλουμίνιο και ξύλο κυμαίνονται
σε χαμηλά επίπεδα. Υψηλότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης στον τομέα
των συνθετικών κουφωμάτων, όπου το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας
αγοράς καλύπτεται από 4 εταιρείες.
Η συνολική παραγωγή των εξωτερικών κουφωμάτων ακολούθησε ανοδική
πορεία την περίοδο 1996-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης
του 4,5%. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής καλύφθηκε από τα κουφώματα
αλουμινίου (74,2% το 2007). Το ποσοστό συμμετοχής των ξύλινων
κουφωμάτων κυμάνθηκε στο 14,5%, και των συνθετικών στο 11,5% το ίδιο
έτος. Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων
παρουσίασε ανοδικές τάσεις την περίοδο 1996-2007, σημειώνοντας μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,4%. Τα κουφώματα αλουμινίου κάλυψαν το 73% της
συνολικής κατανάλωσης το 2007, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ξύλινων
και συνθετικών διαμορφώθηκε στο 15,4% και 11,6% αντιστοίχως.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πρώτες Ύλες
1.4 Δείκτες Όγκου Βιομηχανικής Παραγωγής
1.5 Ανάλυση Βασικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων
1.6 Πιστοποίηση Κουφωμάτων
2. Η Ζήτηση Εξωτερικών Κουφωμάτων
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Εμπορικό Δίκτυο
3.4 Σύνθεση Κόστους Παραγωγής Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.8 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
3.9 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.11 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
3.12 Πωλήσεις Παραγωγικών Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
3.13 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.14 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.15 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.16 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.16.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.16.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
3.17 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.17.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.17.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.17.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά) και Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.1 Παραγωγή Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.1.1 Παραγωγή Κουφωμάτων Αλουμινίου
4.1.2 Παραγωγή Συνθετικών Κουφωμάτων
4.1.3 Παραγωγή Ξύλινων Κουφωμάτων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Κουφωμάτων
4.2.2 Εξαγωγές Κουφωμάτων
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Η Αγορά των Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.3.1 Αγορά Κουφωμάτων Αλουμινίου
4.3.2 Αγορά Συνθετικών Κουφωμάτων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2010)
4.3.3 Αγορά Ξύλινων Κουφωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Κουφωμάτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ξύλινων Εξωτερικών Κουφωμάτων
Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Συνθετικών Εξωτερικών Κουφωμάτων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου παραγωγής συνόλου βιομηχανίας, μεταλλικών πορτών και παραθύρων και πλαστικών οικοδομικών υλών (2005-2010)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής δομικών μεταλλικών προϊόντων (2007-2008)
Πίνακας 1.3 Επενδύσεις του κλάδου κατασκευής δομικών μεταλλικών προϊόντων (2007-2008)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2003-2009)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2005-2010)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Έργων/ Παραγωγού για την κατασκευή νέων κτηρίων κατοικιών (2005-2010)
Πίνακας 2.4 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2010)
Πίνακας 2.5 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2001-2010)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2001-2010)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2003-2009)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια
(Ιανουάριος – Νοέμβριος 2010/2009)
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων οικοδομής, πλαστικών οικοδομικών υλικών και μεταλλικών πορτών και παραθύρων ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.2 Σύνθεση κόστους παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων και κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 3.3 Σύνθεση κόστους παραγωγής ξύλινων κουφωμάτων
Πίνακας 3.4 Παραγωγικές επιχειρήσεις εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων κουφωμάτων αλουμινίου (2006-2010)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Κατάταξη παραγωγικών εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.10 Παραγωγικές επιχειρήσεις εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2006-2010)
Πίνακας 3.12 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.13 Κατάταξη παραγωγικών εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.15 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.16 Παραγωγικές επιχειρήσεις εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.17 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2006-2010)
Πίνακας 3.18 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.19 Κατάταξη παραγωγικών εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.20 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.21 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.22 Εισαγωγικές επιχειρήσεις εξωτερικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.23 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων (2006-2010)
Πίνακας 3.24 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.25 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)
Πίνακας 3.26 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
Πίνακας 3.27 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.28 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των εξωτερικών κουφωμάτων (2010-2009)
Πίνακας 3.29 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) (2010-2009)
Πίνακας 3.30 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά) (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη εξοπλισμού οικοδομής (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εξοπλισμού οικοδομής ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2009)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2008-2009)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2008-2009)
Π3.19 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.20 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.21 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.23 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2005-2009)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2008-2009)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2008-2009)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2010)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (1996-2010)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (1996-2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων (2010)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (1996-2010)
Πίνακας 4.6 Εμπορικό ισοζύγιο κουφωμάτων (2005-2009)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2010)
Πίνακας 4.8 Αξία εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων (2008-2010)
Πίνακας 4.9 Ανάλυση εγχώριας αγοράς κουφωμάτων ακουμινίου (1996-2010)
Πίνακας 4.10 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (1996-2010)
Πίνακας 4.11 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων (2010)
Πίνακας 4.12 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (1996-2010)
Π4.1 Εισαγωγές κουφωμάτων ανά κατηγορία (2005-2009)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης κουφωμάτων αλουμινίου (2007-2009)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης συνθετικών κουφωμάτων (2007-2009)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης ξύλινων κουφωμάτων (2007-2009)
Π4.5 Εξαγωγές κουφωμάτων ανά κατηγορία (2005-2009)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού κουφωμάτων αλουμινίου (2007-2009)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού συνθετικών κουφωμάτων (2007-2009)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού ξύλινων κουφωμάτων (2007-2009)
Πίνακας 5.1 Αξία παραγωγής κουφωμάτων στην Ε.Ε.-27 (2005-2009)
Πίνακας 5.2 Αξία εισαγωγών κουφωμάτων της Ε.Ε.-27 (2005-2009)
Πίνακας 5.3 Αξία εξαγωγών κουφωμάτων της Ε.Ε.-27 (2005-2009)
Πίνακας 5.4 Αξία φαινομενικής κατανάλωσης κουφωμάτων στην Ε.Ε.-27 (2005-2009)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή κουφωμάτων στην Ισπανία σε ποσότητα (2006-2009)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή κουφωμάτων στην Ισπανία σε αξία (2006-2009)
Πίνακας 5.7 Η παραγωγή κουφωμάτων στη Γαλλία σε αξία (2005-2009)
Πίνακας 5.8 Η φαινομενική κατανάλωση κουφωμάτων στη Γαλλία σε αξία (2005-2009)
Πίνακας 5.9 Η αγορά ξύλινων κουφωμάτων στη Μ. Βρετανία βάσει ποσότητας (2004-2009)
Πίνακας 5.10 Η αγορά συνθετικών κουφωμάτων στη Μ. Βρετανία βάσει ποσότητας (2008-2009)
Πίνακας 5.11 Η αγορά κουφωμάτων αλουμινίου στη Μ. Βρετανία βάσει αξίας (2004-2009)