ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό - Διαχρονική Εξέλιξη
1.3 Συνοπτική Περιγραφή της Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.4 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
1.6.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2 ΑΔΜΗΕ - ΔΑΠΕΕΠ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3 Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)
1.6.4 Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)
2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης
Δημογραφικά Στοιχεία
Αριθμός Νοικοκυριών
Οικοδομική Δραστηριότητα
Ξενοδοχειακές Μονάδες
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Ηλεκτρική Ενέργεια
2.3 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.3.1 Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
2.3.2 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.4 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ενέργεια - Νερό
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες – Οικονομικά Μεγέθη 2022
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Ανάλυση της Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εξωτερικό Εμπόριο
6.2 Ζήτηση και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.3 Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.4 Αξία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (DAM)
6.5 Μερίδια Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Η Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
8.1 Παραγωγή - Κατανάλωση
8.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
8.3 Μέση Ημερήσια Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευρωπαϊκές Χώρες
9. Συμπεράσματα –Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απογραφή πληθυσμού Ελλάδας ανά περιφέρεια (2021)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000, 2005, 2010-2021)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2010-2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2015-2022)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2015-2022)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m³ (2015-2022)
Π2.4 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005-2022)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο κ.ά. κατά περιοχές (2020)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο κ.ά. κατά περιοχές (2021)
Π2.7 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή (2017-2022)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2018-2021)
Πίνακας 3.3 Κύκλος Εργασιών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2021-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2021)
Π3.1 Εταιρείες με Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μάρτιος 2023)*
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.27 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.28 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.29 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.30 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.31 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2007-2022, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2023)
Πίνακας 6.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019-2022)
Πίνακας 6.3 Συνολική Ζήτηση (2013-2022, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023)
Πίνακας 6.4 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (2016-2022, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023)
Πίνακας 6.5 Μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα) στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας (2020-2022, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023)
Πίνακας 6.6 Μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φυσικού Αερίου (2020-2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε GWh (2022)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών ανά επίπεδο τάσης στην ετήσια προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (2022)
Π6.1 Μερίδια Προμηθευτών βάσει αξίας (2013 – 2019, Οκτώβριος 2020)
Π6.2 Πωλήσεις (χονδρεμπορικώς) Ηλεκτρικής ενέργειας ανά Προμηθευτή (2016-2019, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020)
Π6.3 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και Κατανομή ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2018-2021)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις πρώτες χώρες (2019 – 2021)
Πίνακας 8.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις πρώτες χώρες (2019 – 2021)
Πίνακας 8.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων onshore (2022)
Πίνακας 8.4 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (GW) φωτοβολταϊκών συστημάτων (2020 – 2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Εξέλιξης της Συνολικής Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (2023-2025)