ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Ο κλάδος των απορρυπαντικών - σαπουνιών αποτελείται αφενός από ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες που διαθέτουν ποικιλία προϊόντων και αφετέρου από αρκετές μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή σαπουνιών.
Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας αγοράς καλύπτεται από λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρείες, παρόλο που στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιείται σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων.
Κυρίαρχη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου καταλαμβάνουν οι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν βάσει των προτύπων που θέτουν οι μητρικές τους και προμηθεύονται από αυτές μέρος ή το σύνολο των προϊόντων τους.
Την περίοδο 2015-2020 η συνολική εγχώρια παραγωγή απορρυπαντικών και σαπουνιών παρουσίασε ελαφρές αυξομειώσεις παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης μόλις 0,5%.
Το 2020 η συνολική παραγωγή σημείωσε αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το 2019.
Αναφορικά με το 2021 προβλέπεται ότι, η συνολική παραγωγή απορρυπαντικών – σαπουνιών θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.
Η εγχώρια αγορά απορρυπαντικών και σαπουνιών έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο το 2008 για να σημειώσει στη συνέχεια καθοδική κατά βάση πορεία. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ελαφρές διακυμάνσεις καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης μόλις 0,3% την περίοδο 2015-2020. Ειδικότερα, το 2020 η συνολική κατανάλωση απορρυπαντικών και σαπουνιών (σε ποσότητα) εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 2% σε σχέση με το 2019. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε ως ένα βαθμό η πανδημία του Covid-19 και η αυξημένη ανάγκη για τα είδη καθαρισμού και απολύμανσης.
Η εισαγωγική διείσδυση των εξεταζόμενων προϊόντων ανήλθε περίπου στο 34% την περίοδο 2018-2020, ενώ η εξαγωγική επίδοση περίπου στο 36% την ίδια περίοδο
Τα απορρυπαντικά ρούχων και τα απορρυπαντικά οικιακού καθαρισμού καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς απορρυπαντικών - σαπουνιών το 2020 (36,3% και 37,5% αντίστοιχα). Η συμμετοχή των απορρυπαντικών πιάτων και των μαλακτικών διαμορφώθηκε σε 11,5% και 9,8% αντίστοιχα. Τα σαπούνια κάλυψαν μόλις το 4,9% της συνολικής αγοράς το ίδιο έτος.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
Προστασία Περιβάλλοντος
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση των Απορρυπαντικών- Σαπουνιών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά των Απορρυπαντικών- Σαπουνιών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων
Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει Προσωπικού
Πωλήσεις Εταιρειών Απορρυπαντικών-Σαπουνιών
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών 2015-2019
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2019)
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών 2016-2020
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου 2019-2020
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εταιρειών του Κλάδου (2019-2020)
Η Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών- Σαπουνιών
Εγχώρια Παραγωγή
Διάρθρωση της Εγχώριας Παραγωγής Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Συμμετοχή Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Εισαγωγές Απορρυπαντικών – Σαπουνιών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2019-2020)
Εισαγωγές Απορρυπαντικών ανά Χώρα Προέλευσης
Εισαγωγές Σαπουνιών ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Εξαγωγές Απορρυπαντικών κατά Χώρα Προορισμού
Εξαγωγές Σαπουνιών κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Συνολικό Μέγεθος Αγοράς σε Αξία
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Απορρυπαντικών -Σαπουνιών
Η Ευρωπαϊκή αγορά Απορρυπαντικών-Σαπουνιών

Συμπεράσματα – Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου