ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

Η εγχώρια αγορά κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων απαρτίζεται
κυρίως από εισαγωγικές εταιρίες και από μικρό αριθμό παραγωγικών
επιχειρήσεων. Στον παραγωγικό τομέα παρατηρείται συρρίκνωση του
αριθμού των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, καθώς ορισμένες
επιχειρήσεις έχουν αδρανήσει, άλλες έχουν περιορίσει την παραγωγική
τους δραστηριότητα και άλλες στρέφονται στον εισαγωγικό τομέα.
Επίσης ορισμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν περιορίσει και
την εξαγωγική τους δραστηριότητα.
Αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων
διατηρούν καταστήματα λιανικής πώλησης, μέσω των οποίων διαθέτουν
τα προϊόντα τους στην αγορά. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις προμηθεύουν
κυρίως καταστήματα λιανικής, ενώ ορισμένες εξ αυτών διατηρούν
πρατήρια μέσω των οποίων διοχετεύουν απευθείας τα προϊόντα τους στην
αγορά.
Η εγχώρια παραγωγή κουρτινών παρουσίασε φθίνουσα πορεία κατά την
διάρκεια της περιόδου 1992-2006, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό
μείωσης 12,2%. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση παρουσιάζει οριακές
αυξομειώσεις τα τελευταία χρόνια. Η εγχώρια παραγωγή υφασμάτων
επιπλώσεων ακολούθησε πτωτική πορεία την περίοδο 2005-2007 με μέσο
ετήσιο ρυθμό μείωσης 4,6%. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση
υφασμάτων επιπλώσεων εμφανίζει διαχρονικά ανοδική τάση (αύξηση
κατά 2,4% το 2006 έναντι του 2005).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες Κουρτινών και Υφασμάτων Επίπλωσης
1.3.1 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Νηματουργίας
1.3.2 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Υφαντουργίας
1.4 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών εκτός Ενδυμάτων
2. Η Ζήτηση των Κουρτινών και των Υφασμάτων Επιπλώσεων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δημογραφικά Στοιχεία- Μέση Μηνιαία Δαπάνη για Κουρτίνες και Υφάσματα Επιπλώσεων
2.3 Στοιχεία Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επίπλωσης
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Eισαγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.3 Εγχώρια Αγορά Κουρτινών - Μερίδια Αγοράς
4.4 Εγχώρια Αγορά Υφασμάτων Επιπλώσεων - Μερίδια Αγοράς
5. Ο Κλάδος Της Κλωστοϋφαντουργίας Στην Ευρωπαϊκή Αγορά
5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών
5.2 Εξέλιξη της Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων σε Ορισμένες Ευρωπαϊκές Χώρες
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής νημάτων ανά κατηγορία προϊόντων
(1999-2004)
Πίνακας 1.2 Βασικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (2001-2006)
Πίνακας 1.3 Ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου κατασκευής ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (2001-2006)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή υφασμάτων (1990-2008)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών παραγωγού κλωστοϋφαντουργικών υλών
(1995-2007)
Πίνακας 2.3 Γάμοι που τελέσθηκαν κατά την περίοδο 2000-2008
Πίνακας 2.4 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (2001-2008)
Πίνακας 2.5 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2008)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2008)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2007-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2008)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.9 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2009/2008)
Π2.10 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2009)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής υφασμάτων επιπλώσεων και κουρτινών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας (2005)
Π3.2 Διάρθρωση επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας ανά νομική μορφή (2005)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης κουρτινών και υφασμάτων επίπλωσης ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη κουρτινών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη υφασμάτων επιπλώσεων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κουρτινών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων λευκών ειδών και υφασμάτων επίπλωσης ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.8 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.9 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2007-2008)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2007-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2007-2008)
Π3.17 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.18 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.19 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.21 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2004-2008)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2007-2008)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2007-2008)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2009)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2009)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2009)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κουρτινών (1990-2009)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2009)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που προορίζονται για οικιακή επίπλωση στην Ε.Ε.-27 (2005-2008)
Πίνακας 5.2 Μεγέθη εξωτερικού εμπορίου της κλωστοϋφαντουργίας στην Ε.Ε.-27 (2005-2008)
Πίνακας 5.3 Κυριότεροι εταίροι του εξωκοινοτικού εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων στην Ε.Ε-27 (2005-2008)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που προορίζονται για οικιακή επίπλωση σημαντικών χωρών της Ε.Ε. (2006-2007)