ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Έκδοση 25
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό εισόδημα
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής και Προώθησης Προϊόντων
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή – Αριθμό Προσωπικού και Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Αριθμό Απασχολούμενου Προσωπικού
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα - Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου των Καλλυντικών
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου 63
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.4 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.7 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Καλλυντικών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Καλλυντικών – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
6.3.1 Η Συνολική Αγορά Καλλυντικών
6.3.2 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.3.3 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κανάλι Διανομής
6.3.4 Μερίδια Αγοράς - Η Συγκέντρωση στον Κλάδο
6.3.5 Σημαντικές Εταιρείες ανά Κατηγορία Προϊόντων και ανά Κανάλι Διανομής
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς
8.1 Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Καλλυντικών
8.2 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως
9. Συμπεράσματα –Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή των ειδών ατομικής φροντίδας, προσωπικής υγιεινής και προϊόντων ομορφιάς (2011-2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2020)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2021)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2020)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: «Φάρμακα - Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2023*)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: «Φάρμακα - Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2023*)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καλλυντικών (2023 - 2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2023 - 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2023)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια παραγωγής καλλυντικών (2022)
Πίνακας 6.3 Εμπορικό ισοζύγιο καλλυντικών (2010-2022)
Πίνακας 6.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (2000-2023)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2000-2023)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (2000-2023)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς (2022)
Πίνακας 6.8 Δείκτες συγκέντρωσης (2022)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2010-2022)
Π6.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (2010-2022)
Π6.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (2010-2022)
Π6.4 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (2010-2022)
Π6.5 Εξέλιξη των εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (2010-2022)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών (2021-2022)
Π6.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2010-2022)
Π6.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών (2010-2022)
Πίνακας 8.2 Πωλήσεις καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντων (2021-2022)
Πίνακας 8.3 Πωλήσεις καλλυντικών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά κατηγορία προϊόντων (2021-2022)
Πίνακας 8.4 Πωλήσεις καλλυντικών στην Ιταλία ανά κανάλι διανομής (2019-2021)
Πίνακας 8.5 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως (2021-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Καλλυντικών (2023-2025)