ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της εκπαίδευσης απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις που έγιναν στον ιδρυτικό Νόμο 3696/2008, κατά τα έτη 2010-2014, αναγνωρίζουν τα Κολλέγια ως παρόχους μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Επιπλέον, σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός της αναγνώρισης των πτυχίων που χορηγούν τα Κολλέγια ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα πτυχία των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ν. 4111/2013) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νομοθέτης. Μέχρι τον Απρίλιο του 2017 είχαν χορηγηθεί 35 άδειες λειτουργίας Κολλεγίου.
Τη χρονική περίοδο 2009-2016, ο αριθμός των φοιτητών στα Κολλέγια ππαρουσίασε μείωση. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 ο αριθμός αυτός (σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) μειώθηκε κατά 1,5% ως προς το έτος 2014/15. Για το 2016/2017 εκτιμάται ότι ο κλάδος κινήθηκε ανοδικά (+3,0%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Γενικά
2.2 Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3 Λοιποί Παράγοντες – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Προσφορά Υπηρεσιών Δημοσίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3.1.1 Εξέλιξη μονάδων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
3.1.2 Εξέλιξη διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
3.2 Παρουσίαση των Κολλεγίων
3.3 Πωλήσεις Κολλεγίων
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κολλεγίων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ιδιωτική Εκπαίδευση
3.4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κολλεγίων της Μελέτης
3.4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Ιδιωτική Εκπαίδευση
3.5 Προσφορά Ιδιωτικής Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κολλεγίων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Κολλεγίων σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Κολλεγίων Βάσει Κερδοφορίας
5. Η Αγορά των Κολλεγίων
5.1 Εξέλιξη Φοιτητικού Πληθυσμού ΑΕΙ & ΑΤΕΙ
5.2 Δημόσιες και Ιδιωτικές Δαπάνες Εκπαίδευσης
5.3 Μέγεθος Φοιτητικού Πληθυσμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Διεθνής Αγορά Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
6.1 Φοιτητικός Πληθυσμός
6.2 Φοιτητική Μετανάστευση
6.3 Απασχόληση και Ανεργία – Απορρόφηση Αποφοίτων
6.4 Δαπάνες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Κολλεγίων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού και στα άτομα ηλικίας 15 - 29 ετών (2006 – 2016)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2005-2015)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού (2010 – 2050)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη ανά νοικοκυριό για υπηρεσίες Εκπαίδευσης (2010 – 2015)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση 32 Κολλεγίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Κολλεγίων (2010-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα ορισμένων κολλεγίων της Μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2016)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των κολλεγίων της Μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2016-2015)
Π3.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ (2015/16)
Π3.2 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ ανά περιφέρεια (2015/16)
Π3.3 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικών και Εκκλησιαστικών Σχολών (2014/15)
Π3.4 Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές ανά περιφέρεια (2015/16)
Π3.5 Ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης και χορού
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας κολλεγίων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας κολλεγίων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας κολλεγίων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης κολλεγίων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας κολλεγίων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου AKMI METROPOLITAN COLLEGE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου CITY UNITY Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου CITY, ΚΟΛΛΕΓΙΟ, Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου NEW YORK COLLEGE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου ΑΚΤΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - IST Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου ΚΟΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κολλεγίου ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των κολλεγίων βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των κολλεγίων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των κολλεγίων βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 5.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών (2013/14)
Πίνακας 5.2 Δαπάνες Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα (2015-2017)
Πίνακας 5.3 Ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες σύμφωνα με τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2013-2015)
Πίνακας 5.4 Αριθμός φοιτητών Κολλεγίων (2003/04-2016/17)
Πίνακας 5.5 Εκτίμηση Μεριδίων Αγοράς (2016/2017)
Π5.1 Εξέλιξη φοιτητικού πληθυσμού ΑΕΙ ανά περιφέρεια (2011/12-2015/16)
Π5.2 Εξέλιξη φοιτητικού πληθυσμού ΑΤΕΙ ανά περιφέρεια (2011/12-2014/15)
Π5.3 Αναλυτική παρουσίαση του φοιτητικού πληθυσμού ΑΕΙ ανά περιφέρεια και ανά τμήμα (2015/16)
Π5.4 Αναλυτική παρουσίαση του φοιτητικού πληθυσμού ΑΤΕΙ ανά περιφέρεια και ανά τμήμα (2014/15)
Π5.5 Εξέλιξη μεταπτυχιακών φοιτητών ανά περιφέρεια (2011/12 - 2015/16)
Πίνακας 6.1 Ποσοστό ατόμων που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά χώρα (2014-2015)
Πίνακας 6.2 Αριθμός φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη ανά επίπεδο Εκπαίδευσης
Πίνακας 6.3 Ποσοστό (%) ξένων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά χώρα, το 2014
Πίνακας 6.4 Ποσοστά Ελλήνων Φοιτητών επί του συνόλου του φοιτητικού πληθυσμού (2014)
Πίνακας 6.5 Ποσοστό (%) απασχολουμένων ανά κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( 2015)
Πίνακας 6.6 Ποσοστό (%) ανέργων ανά κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2015)
Πίνακας 6.7 Ετήσιες συνολικές δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ (2000, 2005, 2010, 2013)