ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ο κλάδος των τυροκομικών προϊόντων περιλαμβάνει πληθώρα παραγωγικών επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι μικρού/μεσαίου μεγέθους. Αξιόλογος είναι και ο αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, οι περισσότερες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των ειδών διατροφής.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή τυριών παρουσιάζει μικρές μεταβολές τα τελευταία έτη. Το 2018 ο όγκος της παραγωγής παρουσίασε οριακή μείωση 0,8%, σε σχέση με το 2017. Η παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. κατέλαβε το 64% της συνολικής παραγωγής από βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2018.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (σε ποσότητα) το 2018 σημείωσε 3,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Σύμφωνα με προβλέψεις, η ανοδική πορεία της κατανάλωσης αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019 με χαμηλότερο ρυθμό (1,3%).
Η εισαγωγική διείσδυση, κυμαίνεται στο 37%-41% τα τελευταία έτη. Οι εξαγόμενες ποσότητες παρουσιάζουν ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, με το ποσοστό εξαγωγικής επίδοσης να κυμαίνεται στο 27% την διετία 2017-2018. Οι εξαγωγές έλαβαν την μεγαλύτερη τιμή της δεκαετίας το 2018, με τη φέτα να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής (85,5%).
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύπτεται διαχρονικά από τυριά ελληνικής παραγωγής. Το 2018 το ποσοστό υπολογίζεται σε 58,5% σημειώνοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2017. Τα τυποποιημένα τυροκομικά προϊόντα κάλυψαν περίπου το 14% της εγχώριας κατανάλωσης τυριών το 2018
Τα supermarkets και τα λοιπά σημεία λιανικών πωλήσεων εκτιμάται ότι απορρόφησαν το 54% των συνολικών πωλήσεων τυροκομικών προϊόντων το 2018. Οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας, οι χώροι μαζικής εστίασης κλπ. εκτιμάται ότι κάλυψαν το υπόλοιπο 46%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1Διάκριση Τυριών
1.3.2Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
1.4Οδηγίες – Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.5Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1Θεσμικό Πλαίσιο Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π)
1.5.2Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.4Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
1.5.5Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός − ΔΗΜΗΤΡΑ»
1.5.6Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
2.Η Ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων
2.1Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου των Τυροκομικών Προϊόντων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παραδόσεις και Μέση Τιμή Γάλακτος
3.3Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.5Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.7Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
3.9Εξέλιξη Συναλλακτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Παραγωγής και Εισαγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
3.9.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.1.1Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.1.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.1.3Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.2Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2.1Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.2.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.2.3Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Τυροκομικών Προϊόντων
5.1Εγχώρια Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων
5.1.1Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
5.1.2Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.1.3Μερίδια Παραγωγής Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
5.2Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων
5.2.1Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
5.2.2Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κύριες Χώρες Προορισμού
5.2.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τυροκομικών Προϊόντων
5.3Εγχώρια Κατανάλωση Τυροκομικών Προϊόντων
5.3.1Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων
5.3.2Ανάλυση της Εγχώριας Κατανάλωσης ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
5.3.3Μερίδια Αγοράς Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
5.3.4Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
5.4Πρόβλεψη αγοράς (2019-2021)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
6.1Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
6.1.1Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
6.1.2Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
6.1.3Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Τυροκομικών σε Χώρες της Ε.Ε.
6.2Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στις Η.Π.Α
6.3Παραδόσεις Γάλακτος στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών του κλάδου
•Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών του κλάδου


Πίνακας 1.1 Τα 21 ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.
Πίνακας 1.2 Σύνολο Πιστοποιητικών Π.Ο.Π. ανά τυρί (2019)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή γαλακτοκομικών προϊόντων (2015 – 2019)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2009-2018)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα (2009-2018)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2009-2018)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2012-2018)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2017)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2018)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2018)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2017)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2018)
Πίνακας 3.1 Δηλωθείσα Παραγωγή Γάλακτος ανά κατηγορία (2009-2018)
Πίνακας 3.2 Μέση τιμή γάλακτος (από τους παραγωγούς, 2011-2019)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2013-2018)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2013- 2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία & Εμπόριο Ειδών Διατροφής (2019)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά των ευρύτερων κλάδων της παραγωγής και εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2019 - 2018)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία & Εμπόριο Ειδών Διατροφής (2019-2018)
Π3.1 Κατανομή των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος ανάλογα με την ποσότητα που παραδίδουν (2018)
Π3.2 Κατανομή των παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια (2018)
Π3.3 Παραγωγή του πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανά νομό (2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARIVIA Α.B.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 4.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.30 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LEADER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ΔΑΝΙΗΛ Σ., & ΥΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2019)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2006)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2007-2018)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2010 - 2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής τυριών (2018)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής μαλακών τυριών (2018)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής σκληρών και ημίσκληρων τυριών (2018)
Πίνακας 5.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2009-2018)
Πίνακας 5.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2009-2018)
Πίνακας 5.10 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των τυροκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2009-2018)
Πίνακας 5.11 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (1993-2019)
Πίνακας 5.12 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2002-2018)
Πίνακας 5.13 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (2000-2018)
Πίνακας 5.14 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών, ανά κατηγορία προϊόντων (2009 – 2018)
Πίνακας 5.15 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων στο σύνολο της κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2018)
Πίνακας 5.16 Πρόβλεψη μεγέθους εγχώριας αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων (2019-2021)
Π5.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2018)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών προϊόντων (2017 - 2018)
Π5.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2018)
Π5.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τυροκομικών προϊόντων (2017 - 2018)
Π6.1 Παραγωγή τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2018)
Π6.2 Παραγωγή μαλακών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2018)
Π6.3 Παραγωγή ημίσκληρων τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2018)
Π6.4 Παραγωγή σκληριών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2018)
Π6.5 Παραγωγή λιωμένων (επεξεργασμένων) τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2018)
Π6.6 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Γερμανία ανά χώρα προέλευσης (2017 - 2018)
Π6.7 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γερμανία κατά χώρα προορισμού (2017 - 2018)
Π6.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά χώρα προέλευσης (2017 - 2018)
Π6.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γαλλία κατά χώρα προορισμού (2017 - 2018)
Π6.10 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία ανά χώρα προέλευσης (2017 - 2018)
Π6.11 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ιταλία κατά χώρα προορισμού (2017 - 2018)
Π6.12 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία ανά χώρα προέλευσης (2017 - 2018)
Π6.13 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ολλανδία κατά χώρα προορισμού (2017 - 2018)
Π6.14 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία ανά χώρα προέλευσης (2017 - 2018)
Π6.15 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Πολωνία κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π6.16 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ισπανία ανά χώρα προέλευσης (2017 - 2018)
Π6.17 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ισπανία κατά χώρα προορισμού (2017- 2018)
Π6.18 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (2008-2018)
Π6.19 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2018)
Π6.20 Παραδόσεις πρόβειου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2018)
Π6.21 Παραδόσεις κατσικίσιου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2018)