ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΙΤΗΡΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη του Εγχώριου Τύπου – Εξέλιξη της Τυπογραφίας
1.3.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
1.3.2 Εξέλιξη της Τυπογραφίας
1.4 Παραγωγική Διαδικασία Εντύπων
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Εφημερίδων – Περιοδικών
2.1 Αναγνωσιμότητα Εφημερίδων και Περιοδικών
2.2 Εξέλιξη των τιμών Εφημερίδων - Περιοδικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Εφημερίδων – Περιοδικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εφημερίδων – Περιοδικών
3.2.1 Εφημερίδες
3.2.2 Περιοδικά
3.3 Η Διανομή Τύπου στην Εγχώρια Αγορά
3.4 Επιχειρήσεις Έκδοσης Εφημερίδων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Επιχειρήσεις Έκδοσης Περιοδικών
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Ανταγωνισμός Μέσων Ενημέρωσης
3.11 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Εκδόσεις Εφημερίδων – Περιοδικών”
3.12 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.12.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου “Εκδόσεις Εφημερίδων – Περιοδικών”
3.12.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Εκδόσεις Εφημερίδων – Περιοδικών”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εφημερίδων και Περιοδικών
4.1 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Εφημερίδων
4.2 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Περιοδικών
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Εφημερίδων και Περιοδικών
Εισαγωγές
Εξαγωγές
4.4 Μέγεθος Αγοράς Εφημερίδων - Περιοδικών
4.5 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Τύπου
5.1 Εφημερίδες
5.2 Περιοδικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Τίτλοι Περιοδικών ανά Κατηγορία (2010)
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εκδοτικών Επιχειρήσεων Εφημερίδων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εκδοτικών Επιχειρήσεων Περιοδικών
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εκδοτικών Επιχειρήσεων Εφημερίδων
• Benchmarking Εκδοτικών Επιχειρήσεων Περιοδικών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Στοιχεία αναγνωσιμότητας περιοδικών (2009-2010)
Πίνακας 2.2 Στοιχεία μέσης κυκλοφορίας περιοδικών ανά τίτλο
Πίνακας 2.3 Στοιχεία αναγνωσιμότητας & κυκλοφορίας εφημερίδων (2009-2010)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των δεικτών τιμών καταναλωτή εφημερίδων και περιοδικών (2001-2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά
κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά περιοχή
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη της Συνολικής Διαφημιστικής Δαπάνης για Εφημερίδες και Περιοδικά (2003-2009)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης για εφημερίδες (2003-2009)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης για περιοδικά (2003-2009)
Πίνακας 3.4 Προμήθειες Δικτύου Διανομής
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων (2005-2010)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων έκδοσης περιοδικών
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων έκδοσης περιοδικών (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Η ανάπτυξη των Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα (1990,2006)
Πίνακας 3.12 Βαθμός Ικανοποίησης από τα Μέσα Ενημέρωσης
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Εκδόσεις Εφημερίδων – Περιοδικών”
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών (2010-2009)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Εκδόσεις Εφημερίδων – Περιοδικών” (2010-2009)
Π3.1 Εξέλιξη της Διαφημιστικής Δαπάνης για Εφημερίδες Ανά Μέσο Ενημέρωσης (2003-2009)
Π3.2 Εξέλιξη της Διαφημιστικής Δαπάνης για Περιοδικά Ανά Μέσο Ενημέρωσης (2003-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη εφημερίδων ανά τίτλο (2008-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη περιοδικών ανά τίτλο (2008-2009)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2005-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εφημερίδων (2008-2009)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2005-2009)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2005-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2008-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2008-2009)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Αξία της εγχώριας αγοράς Εφημερίδων – Περιοδικών (2001-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια εταιρειών στο σύνολο της αξίας της εγχώριας αγοράς Τύπου (2009)
Π4.1 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας Εφημερίδων (2000-2010)
Π4.2 Τίτλοι ανά κατηγορία εφημερίδων (2010)
Π4.3 Συνολική κυκλοφορία περιοδικών ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.4 Εισαγωγές εφημερίδων- περιοδικών ανά κατηγορία (2005-2009)
Π4.5 Εξαγωγές εφημερίδων- περιοδικών ανά κατηγορία (2005-2009)
Π4.6 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2005-2009)
Π4.7 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προορισμού (2005-2009)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου (2004-2008)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία παγκόσμιας μέσης κυκλοφορίας ημερήσιων εφημερίδων ανά τίτλο (2004-2008)
Πίνακας 5.3 Τίτλοι ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.4 Μέση κυκλοφορία ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.5 Τίτλοι και μέση κυκλοφορία κυριακάτικων εφημερίδων σε επιλεγμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.6 Σχέση διαφημιστικών εσόδων και εσόδων από την κυκλοφορία του ημερήσιου τύπου (2008)
Π5.1 Αριθμός τίτλων περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Π5.2 Αναγνωσιμότητα περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (Ενήλικες)
Π5.3 Κατανομή εσόδων μεταξύ διαφήμισης και κυκλοφορίας (2006)
Π5.4 Τρόποι διανομής καταναλωτικών περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Π5.5 Διαφημιστική Δαπάνη Περιοδικών σε Διάφορες Χώρες Παγκοσμίως (2005-2008)
Π5.6 Μερίδιο (%) διαφημιστικής δαπάνης περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2005-2008)
Π5.7 Κυριότεροι τίτλοι περιοδικών σε Ευρωπαϊκές χώρες με βάση την κυκλοφορία
Πίνακας Π1 Τίτλοι περιοδικών ανά κατηγορία που εκδίδονται από το πρακτορείο «Άργος» (2010)
Πίνακας Π2 Τίτλοι περιοδικών ανά κατηγορία που εκδίδονται από το πρακτορείο «Ευρώπη» (2010)