ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΙΤΗΡΑ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Εγχώριου Τύπου – Εξέλιξη της Τυπογραφίας
1.2.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
1.2.2 Εξέλιξη της Τυπογραφίας
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Εντύπων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Εφημερίδων – Περιοδικών
2.1 Αναγνωσιμότητα Εφημερίδων και Περιοδικών
2.2 Εξέλιξη των τιμών Εφημερίδων - Περιοδικών
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Εφημερίδων – Περιοδικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εφημερίδων – Περιοδικών
3.2.1 Εφημερίδες
3.2.2 Περιοδικά
3.3 Η Διανομή Τύπου στην Εγχώρια Αγορά
3.4 Επιχειρήσεις Έκδοσης Εφημερίδων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Επιχειρήσεις Έκδοσης Περιοδικών
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Ανταγωνισμός Μέσων Ενημέρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εφημερίδων και Περιοδικών
4.1 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Εφημερίδων
4.2 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Περιοδικών
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Εφημερίδων και Περιοδικών
Εισαγωγές
Εξαγωγές
4.4 Μέγεθος Αγοράς Εφημερίδων - Περιοδικών
4.5 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Τύπου
5.1 Εφημερίδες
5.2 Περιοδικά
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE
• Benchmarking Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Στοιχεία αναγνωσιμότητας περιοδικών
Πίνακας 2.2 Στοιχεία μέσης κυκλοφορίας περιοδικών ανά τίτλο
Πίνακας 2.3 Στοιχεία αναγνωσιμότητας & κυκλοφορίας εφημερίδων
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των δεικτών τιμών καταναλωτή εφημερίδων και περιοδικών (2001-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά περιοχή
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη της Συνολικής Διαφημιστικής Δαπάνης για Εφημερίδες και Περιοδικά (2003-2008)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης για εφημερίδες (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης για περιοδικά (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Προμήθειες Δικτύου Διανομής
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων (2003-2008)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων έκδοσης περιοδικών
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων έκδοσης περιοδικών (2003-2008)
Πίνακας 3.10 Επωνυμίες εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών
Πίνακας 3.11 Η ανάπτυξη των Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα (1990 – 2006)
Πίνακας 3.12 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη (2006 – 2008)
Πίνακας 3.13 Βαθμός Ικανοποίησης από τα Μέσα Ενημέρωσης
Π3.1 Εξέλιξη Διαφημιστικής Δαπάνης Εφημερίδων Ανά Μέσο Ενημέρωσης (2003-2008)
Π3.2 Εξέλιξη Διαφημιστικής Δαπάνης Περιοδικών Ανά Μέσο Ενημέρωσης (2003-2008)
Π.3.3 Διαφημιστική δαπάνη εφημερίδων ανά τίτλο (2007-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη περιοδικών ανά τίτλο (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2007-2008)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2004-2008)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2004-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2007-2008)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2007-2008)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εκτίμηση της εγχώριας αγοράς Εφημερίδων – Περιοδικών (2001-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια εταιρειών στο σύνολο της αξίας της εγχώριας αγοράς Τύπου (2008)
Π4.1 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας Εφημερίδων (2000-2008)
Π4.2 Τίτλοι ανά κατηγορία εφημερίδων (2008)
Π4.3 Κυκλοφορία περιοδικών (2003)
Π4.4 Κυκλοφορία περιοδικών (2004)
Π4.5 Κυκλοφορία περιοδικών (2005)
Π4.6 Κυκλοφορία περιοδικών (2006)
Π4.7 Κυκλοφορία περιοδικών (2007)
Π4.8 Κυκλοφορία περιοδικών (2008)
Π4.9 Κυριότεροι τίτλοι ανά κατηγορία περιοδικών (2008)
Π4.10 Εισαγωγές εφημερίδων- περιοδικών ανά κατηγορία (2004-2008)
Π4.11 Εξαγωγές εφημερίδων- περιοδικών ανά κατηγορία (2004-2008)
Π4.12 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2004-2008)
Π4.13 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προορισμού (2004-2008)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου (2004-2008)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία παγκόσμιας μέσης κυκλοφορίας ημερήσιων εφημερίδων ανά τίτλο (2004-2008)
Πίνακας 5.3 Τίτλοι ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.4 Μέση κυκλοφορία ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.5 Τίτλοι και μέση κυκλοφορία κυριακάτικων εφημερίδων σε επιλεγμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.6 Σχέση διαφημιστικών εσόδων και εσόδων από την κυκλοφορία του ημερήσιου τύπου (2008)
Πίνακας 5.7 Αριθμός τίτλων περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.8 Συνολική κυκλοφορία περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.9 Αναγνωσιμότητα περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (Ενήλικες)
Πίνακας 5.10 Κατανομή εσόδων μεταξύ διαφήμισης και κυκλοφορίας (2006)
Πίνακας 5.11 Τρόποι διανομής καταναλωτικών περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.12 Διαφημιστική Δαπάνη Περιοδικών σε Διάφορες Χώρες Παγκοσμίως (2005-2008)
Πίνακας 5.13 Μερίδιο (%) διαφημιστικής δαπάνης περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2005-2008)
Πίνακας 5.14 Κυριότεροι τίτλοι περιοδικών σε Ευρωπαϊκές χώρες με βάση την κυκλοφορία