ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CATERING

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία-Περιγραφή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Catering
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.1.1 Catering Δεξιώσεων
2.1.2 Βιομηχανικό Catering
2.1.3 Αεροπορικό Catering
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Catering Δεξιώσεων
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου του Catering Δεξιώσεων
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των εταιρειών του Catering Δεξιώσεων
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Catering Δεξιώσεων (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις)
3.7 Πωλήσεις κυριότερων Ξενοδοχείων Παροχής Υπηρεσιών Catering Εκδηλώσεων
3.8 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αεροπορικού Catering
3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
3.10 Κατάταξη Εταιρειών Αεροπορικού Catering Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής
3.11 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Βιομηχανικού Catering
3.12 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
3.13 Κατάταξη εταιρειών βιομηχανικού catering βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Διάφορες Υπηρεσίες και Εστιατόρια-Κέντρα Διασκέδασης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Ανάλυση Catering Δεξιώσεων
5.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.1.2 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
5.1.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.1.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.1.2.3 Μερίδια Συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.1.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.1.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.1.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.1.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2018-2022 - Κατατάξεις
5.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βιομηχανικού-Αεροπορικού Catering
5.2.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2.3 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.2.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.2.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.2.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.2.6 Χρηματοοικονομική ανάλυση 2018-2022 - Κατατάξεις
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Catering
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Υπηρεσιών Catering- Ανάλυση ανά Κατηγορία
6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Catering
6.2.1 Catering Δεξιώσεων-Μη Ξενοδοχειακό
6.2.2 Βιομηχανικό Catering
6.2.3 Αεροπορικό Catering
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Υπηρεσιών Catering
8.1 Η αγορά υπηρεσιών Catering στην Ευρώπη
8.2 Οι δαπάνες υπηρεσιών Catering στην Ευρώπη
9. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2010-2022) 7
Πίνακας 2.2 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2010-2022) 8
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010-2022) 8
Πίνακας 2.4: Κατανομή επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανάλογα με το μέγεθός τους 9
Πίνακας 2.5 Επιβατική κίνηση εσωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (2010-2022) 10
Πίνακας 2.6 Επιβατική κίνηση εξωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (2010-2022) 11
Πίνακας 2.7 Επιβατική κίνηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2018-2022) 11
Πίνακας 2.8 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2022) 12
Πίνακας 2.9 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2023) 13
Π2.1 Γεωγραφική Κατανομή Ξενοδοχειακού Δυναμικού Ελλάδας (2018-2022) 17
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή με βάση την έδρα τους 24
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων catering δεξιώσεων 25
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών στο catering δεξιώσεων (2017-2021) 35
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του catering δεξιώσεων (2019-2022) 36
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2017-2021) 37
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων catering δεξιώσεων 39
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων Ξενοδοχείων του κλάδου (2017-2021) 61
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αεροπορικού Catering 64
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2018-2022) 66
Πίνακας 3.10 Κατάταξη εταιρειών αεροπορικού catering βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022) 67
Πίνακας 3.11 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων βιομηχανικού catering 68
Πίνακας 3.12 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2018-2022) 73
Πίνακας 3.13 Κατάταξη εταιρειών βιομηχανικού catering βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022) 74
Π3.1 Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) και απασχολούμενοι σε Υπηρεσίες Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες ανά Περιφέρεια 75
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022) 77
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021) 78
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023 - 2022) 80
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου (2023 - 2022) 80
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου «Διάφορες Υπηρεσίες» (2023 - 2022) 80
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου «Εστιατόρια-Κέντρα Διασκέδασης» (2023 - 2022) 81
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE 82
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021) 83
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021) 86
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας του κλάδου (2017-2021) 87
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021) 88
Πίνακας 5.5 Δείκτες χρηματοοικο δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021) 90
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €) 93
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021) 95
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021) 107
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021) 108
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021) 109
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021) 110
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021) 111
Πίνακας 5.21 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022) 114
Πίνακας 5.22 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022) 115
Πίνακας 5.23 Δείκτες ρευστότητας του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.25 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.32 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.33 Δείκτες ρευστότητας του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.34 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.35 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.36 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.37 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.38 – 5.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.50 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.51 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.52 Δείκτες ρευστότητας του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.53 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.54 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.57 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.58 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.59 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών catering ανά κατηγορία (1997-2023)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς παροχής υπηρεσιών catering ανά κατηγορία (1997-2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Μη Ξενοδοχειακού Catering Δεξιώσεων (2022)
Πίνακας 6.4 Δείκτης Συγκέντρωσης στο Μη Ξενοδοχειακό Catering Δεξιώσεων (2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Βιομηχανικού Catering Δεξιώσεων (2022)
Πίνακας 6.6 Δείκτης Συγκέντρωσης στο Βιομηχανικό Catering (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Στοιχεία υπηρεσιών catering δεξιώσεων για την Ευρώπη των 27 (2016-2020)
Πίνακας 8.2 Αριθμός εργαζομένων στον τομέα του Catering Δεξιώσεων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2020)
Πίνακας 8.3 Αριθμός Επιχειρήσεων στον τομέα του Catering Δεξιώσεων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2020)
Πίνακας 8.4 Κύκλος Εργασιών στον τομέα του Catering Δεξιώσεων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2020)
Πίνακας 8.5 Δαπάνη Catering ως ποσοστό της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης κάθε νοικοκυριού ανά χώρα (2019-2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης αγοράς Catering