ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΑΛΙΑ - ΜΟΚΕΤΕΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΛΙΑ - ΜΟΚΕΤΕΣ

Στην παραγωγή χαλιών και μοκετών δραστηριοποιούνται κυρίως
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Οι μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες που
είναι σε θέση να παράγουν σημαντικές ποσότητες ετησίως διαθέτοντας
σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι
λίγες σε αριθμό. Ωστόσο, οι τελευταίες ελέγχουν σημαντικό μέρος
της εγχώριας παραγωγής και κατευθύνουν ετησίως σημαντικές ποσότητες
από την παραγωγή τους σε χώρες του εξωτερικού. Αντίθετα, οι μικρές
επιχειρήσεις περιορίζουν τη δραστηριότητά τους στην τοπική αγορά,
καθώς δε διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής. Ο εισαγωγικός
τομέας είναι κατακερματισμένος και αποτελείται κυρίως από μικρού
και μεσαίου μεγέθους εταιρίες.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή χαλιών και μοκετών ακολούθησε ανοδική
πορεία το χρονικό διάστημα 1996-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου
4%, ενώ μειώθηκε την τριετία 2002-2004, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο
ρυθμό μεταβολής -3,4%. Το 2005 η παραγωγή χαλιών και μοκετών
σημείωσε αύξηση 1,1% σε σχέση με το 2004.
Η συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των χαλιών-μοκετών
εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,3% το χρονικό διάστημα
1996-2001, ενώ τη διετία 2002-2004 εμφάνισε πτωτικές τάσεις. Το
2005 το μεγέθός της εμφάνισε οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με το
2004. Αναλυτικότερα, το 2005 οι συνθετικές μοκέτες εκτιμάται
ότι κάλυψαν το 60,2% της συνολικής αγοράς χαλιών - μοκετών και
ακολούθησαν τα μηχανοποίητα συνθετικά χαλιά με μερίδιο 32,3%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Παραγωγική Διαδικασία-Κατηγορίες Χειροποίητων Χαλιών
Κατηγορίες Χαλιών
2. Η Ζήτηση Χαλιών - Μοκετών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Χαλιών-Μοκετών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χαλιών - Μοκετών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Χαλιών-Μοκετών
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χαλιών - Μοκετών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλιών - Μοκετών ανά Κατηγορία - Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλιών-Μοκετών
4.2.1 Εισαγωγές Χαλιών-Μοκετών
4.2.2 Εξαγωγές χαλιών - μοκετών
4.3 Μέγεθος Συνολικής Αγοράς Χαλιών - Μοκετών
4.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μοκετών
4.4.1 Εγχώρια αγορά Μοκετών από Συνθετικές - Τεχνητές - Άλλες Ίνες - Μερίδια Αγοράς
4.4.2 Εγχώρια Αγορά Μάλλινων Μοκετών
4.5 Εγχώρια Αγορά Χαλιών
4.5.1 Εγχώρια Αγορά Μηχανοποίητων Χαλιών
4.5.2 Εγχώρια Αγορά Χειροποίητων Χαλιών - Μερίδια Αγοράς
4.5.3 Εγχώρια Αγορά Φλοκάτων / Βελέντζων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Χαλιών-Μοκετών
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί εταιρειών του Kλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθει από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικου Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη αριθμού γάμων (1998-2005)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Ιούλιος 2006 & 2005)
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998- 31.10 2006)
Π2.7 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για διαρκή αγαθά ανά γεωγραφική περιοχή
Π2.8 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για διαρκή αγαθά ανά μηνιαίο εισόδημα
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών και μοκετών (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών των παραγωγικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλιών και μοκετών (2001-2005)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών των εισαγωγικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Π3.1 Κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου της ταπητουργίας (2003)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη χαλιών-μοκετών ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.3 Μερίδια συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη χαλιών – μοκετών ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2004-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2004-2005)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2001-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλιών-μοκετών (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χαλιών-μοκετών (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση παραγωγής χαλιών-μοκετών (2005)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές χαλιών –μοκετών (2000-2005)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές χειροποίητων χαλιών (2000-2005)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές κιλιμιών (2000-2005)
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές χαλιών από πίλημα (2000-2005)
Πίνακας 4.7 Εισαγωγές ταπήτων από υφαντικές ύλες (2000-2005)
Πίνακας 4.8 Εξαγωγές χαλιών και μοκετών (2000-2005)
Πίνακας 4.9 Εξαγωγές χειροποίητων χαλιών (2000-2005)
Πίνακας 4.10 Εξαγωγές κιλιμιών (2000-2005)
Πίνακας 4.11 Εξαγωγές χαλιών από πίλημα (2000-2005)
Πίνακας 4.12 Εξαγωγές ταπήτων από υφαντικές ύλες (2000-2005)
Πίνακας 4.13 Μέγεθος εγχώριας αγοράς χαλιών-μοκετών (1996-2006)
Πίνακας 4.14 Ανάλυση εγχώριας αγοράς χαλιών-μοκετών (1996-2006)
Πίνακας 4.15 Μέγεθος εγχώριας αγοράς μοκετών (1996-2006)
Πίνακας 4.16 Μέγεθος εγχώριας αγοράς συνθετικών μοκετών (1996-2006)
Πίνακας 4.17 Μερίδια αγοράς συνθετικών μοκετών (2005)
Πίνακας 4.18 Μέγεθος εγχώριας αγοράς μάλλινων μοκετών (1996-2006)
Πίνακας 4.19 Μέγεθος εγχώριας αγοράς μηχανοποίητων χαλιών (1996-2006)
Πίνακας 4.20 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς μηχανοποίητων χαλιών (2004,2005)
Πίνακας 4.21 Μερίδια αγοράς μάλλινων χαλιών (2005)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χειροποίητων χαλιών (2003-2005)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης κιλιμιών (2003-2005)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαλιών από πίλημα (2003-2005)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης ταπήτων από υφαντικές ύλες (2003-2005)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χειροποίητων χαλιών (2003-2005)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού κιλιμιών (2003-2005)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού χαλιών από πίλημα (2003-2005)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού ταπήτων από υφαντικές ύλες (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Εξαγωγές χειροποίητων χαλιών της Ινδίας (1996-2006)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή χαλιών στις ΗΠΑ (2001-2005)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές χαλιών των ΗΠΑ (2001-2005)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές χαλιών των ΗΠΑ (2001-2005)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια αγορά χαλιών των ΗΠΑ (2001-2005)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά χαλιών στην Ιαπωνία (2000-2005)
Πίνακας 5.7 Αξία εισαγωγών χαλιών στην Ιαπωνία ανά κατηγορία (2001-2005)
Πίνακας 5.8 Παραγωγή χαλιών στην Ισπανία (2000-2005)
Πίνακας 5.9 Παραγωγή χαλιών και μοκετών στο Βέλγιο (1999-2004)
Πίνακας 5.10 Παραγωγή ανά κατηγορία χαλιών στο Βέλγιο (1999-2004)