ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 24
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στη χώρα μας λειτουργούν περίπου 2.000 σταθμοί ενοικιάσεων αυτοκινήτων με την πλειονότητα αυτών να αφορά μικρές μονάδες τοπικού χαρακτήρα και εποχικής λειτουργίας.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: α) μεγάλου μεγέθους, με ευρύ δίκτυο καταστημάτων, ορισμένες από τις οποίες εκπροσωπούν εμπορικά σήματα διεθνούς εμβέλειας β) μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό κυρίως επίπεδο και γ) μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν εποχιακά σε τοπικό επίπεδο.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου, ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών τους, διακρίνονται σε αυτές που δραστηριοποιούνται: α) στις βραχυχρόνιες-τουριστικές ενοικιάσεις (renting) β) στις μακροχρόνιες-εταιρικές μισθώσεις (fleet management) γ) και στις δύο κατηγορίες.
Ο συνολικός στόλος των ενοικιαζόμενων οχημάτων αυξήθηκε σε 212.000 αυτοκίνητα το 2021 (αύξηση 18,4%), εκ των οποίων το 65% περίπου αφορά το στόλο των μακροχρόνιων μισθώσεων.
Το συνολικό μέγεθος αγοράς (σε αξία) των ενοικιάσεων αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 24% το 2021 σε σχέση με το 2020. Η αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων εμφάνισε αύξηση 11,3% και κάλυψε το 69% της συνολικής αγοράς, ενώ η αγορά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων ανέκαμψε σημειώνοντας αύξηση 66,7% ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του τουρισμού, καλύπτοντας το υπόλοιπο 31%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Εισαγωγή
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
2.1 Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2 Η Ζήτηση για Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Ταξινομήσεις Καινούργιων Οχημάτων
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου Ενοικιάσεων Αθτοκινήτων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
6.1 Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων Βάσει Αξίας
6.2 Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων Βάσει Στόλου
7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
7.1 Η Αγορά Leasing και ο Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
7.2 Κορυφαία Διεθνή Εμπορικά Σήματα του Κλάδου
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2009-2022)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2004-2021)
Πίνακας 2.3 Ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων (2010-2022)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2013-2021)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2009-2022)
Π2.4 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2021)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2020-2021)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις - έσοδα εταιρειών του κλάδου (2016-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Τουρισμός – Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων» (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου «Τουρισμός – Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων»
(2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2001-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια εταιρειών στη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων βάσει αξίας (2021)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2001-2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια εταιρειών στη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων βάσει αξίας (2021)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων βάσει αξίας (2001-2022)
Πίνακας 6.6 Κατανομή της αξίας της αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2005-2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών στη συνολική αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων βάσει αξίας (2021)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη στόλου βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2006-2022)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών στη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων βάσει στόλου (2021)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη στόλου μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων (2006-2022)
Πίνακας 6.11 Εξέλιξη συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (2001-2022)
Πίνακας 7.1 Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε χώρες της Ευρώπης (2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2022-2024)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων (2022-2024)