ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΑ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
Ο κλάδος των καλωδίων συγκεντρώνει μικρό αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων με βασική ή αποκλειστική δραστηριότητα την κατασκευή καλωδίων. Από την άλλη μεριά, εισαγωγές καλωδίων πραγματοποιούν κυρίως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού. Οι επενδύσεις στον ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό τομέα από κοινού με την οικοδομική/κατασκευαστική δραστηριότητα, θεωρούνται οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για καλώδια.
Το μέγεθος της παραγωγής καλωδίων (σε ποσότητα) παρουσίασε αύξηση 4,5% το 2014 έναντι του 2013, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να κατευθύνεται σε χώρες του εξωτερικού.
Η εγχώρια κατανάλωση (σε ποσότητα) παρουσίασε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2010-2014, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 7,5%. Σε όρους αξίας, η αγορά κινήθηκε πτωτικά με ρυθμό της τάξης του -12%, την ίδια περίοδο. Η μείωση της αγοράς εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2015.
Η ζήτηση στην Ελλάδα καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμάνθηκε μεταξύ 23%-32% την περίοδο 2010-2014. Αξιοσημείωτη είναι η εξαγωγική επίδοση του κλάδου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγές κάλυψαν περίπου το 60% της παραγωγής τα τελευταία έτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή προϊόντων του κλάδου
1.4 Πρώτες Ύλες Καλωδίων
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο Ηλεκτρικής Ενέργειας
2. Η Ζήτηση για Καλώδια
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εξέλιξη Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.5 Ενεργειακή υποδομή
2.6 Μεγάλα Έργα
2.7 Τηλεπικοινωνίες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλωδίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καλωδίων
3.3 Στοιχεία Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2013)
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2014)
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.4 Στοιχεία Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.1 Παρουσίαση Κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού»
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Καλωδίων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλωδίων – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Καλωδίων
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (δείκτης Balassa)
4.3 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Παγκόσμια Αγορά Καλωδίων
5.1 Μέγεθος (σε αξία) και Διάρθρωση Παγκόσμιας Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Καλωδίων
6.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Χονδρικές τιμές αλουμινίου και χαλκού στη διεθνή αγορά (2010-2016*)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2009-2015)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2005-2015)
Πίνακας 2.3 Μήκος γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (χλμ. όδευσης 2013)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2005-2014)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2005-2014)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2004-2014)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2004-2014)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2004-2014)
Π2.6 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015/2014)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2001-2014)
Π2.8 Εκτίμηση Συνολικού Κόστους και Ετήσιων Χρηματοροών την Περίοδο 2014-2016
Π2.9 Ποσοστό Νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά χώρα (2009-2014)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2014)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2009–2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2009 – 2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2009 – 2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2009– 2013)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2012-2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2012-2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2012-2013)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2013-2014)
Πίνακας 3.12 FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. : Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.13 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. : Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.14 TECNICA Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α.Ε. : Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 ΒΙΟΚΑΛ Α.Ε. : Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.17 ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.18 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.19 ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.20 ΜΑ-ΒΙ-ΚΑΛ Α.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.25 Παρουσίαση εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.26 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2009-2014)
Πίνακας 3.27 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.28 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία “Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό” (2014)
Πίνακας 3.29 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2014-2013))
Πίνακας 3.30 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας “Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού” (2014-2013)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καλωδίων (2010-2014)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος Εγχώριας παραγωγής καλωδίων (2010-2014)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς (2010-2014)
Π4.1 Εισαγωγές καλωδίων ανά κατηγορία (2010-2014)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλωδίων (2013-2014)
Π4.3 Εξαγωγές καλωδίων ανά κατηγορία (2010-2014)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού ηλεκτρολογικού υλικού (2013-2014)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή καλωδίων στην Ε.Ε. κατά κατηγορία σε αξία (2013)
Πίνακας 5.2 Μεγαλύτερες Εταιρείες Παγκοσμίως
Π5.1 Συνολική Παραγωγή και Αξία Διαφόρων Κατηγοριών Καλωδίων σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013)