ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Ορισμοί
Παραγωγική Διαδικασία
Θεσμικό Πλαίσιο
Ένωση Ελληνικού Βιβλίου
ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
Η Ζήτηση για Βιβλία
Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή - Πληθωρισμός
Εθνικό Εισόδημα
Εθνικό Κατά Κεφαλήν Εισόδημα
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Κατάταξη των Επιχειρήσεων βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά των Βιβλίων
Εγχώρια Βιβλιοπαραγωγή
Διάρθρωση Βιβλιοπαραγωγής
Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διάθεσης
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
Βαθμός Συγκέντρωσης
Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ESG
Δαπάνες Δράσεων ESG
Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ESG
Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ESG
Συμπεράσματα της Έρευνας
Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Εκδόσεων Βιβλίων
Ευρωπαϊκή Αγορά
Διαρθρωτικά Μεγέθη των Επιχειρήσεων του Κλάδου ανά Ευρωπαϊκή Χώρα
Αριθμός Επιχειρήσεων Εκδόσεων Βιβλίων ανά Ευρωπαϊκή Χώρα
Απασχολούμενοι στον Κλάδο Εκδόσεων Βιβλίων ανά Ευρωπαϊκή Χώρα
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκδόσεων Βιβλίων ανά Ευρωπαϊκή Χώρα
Πωλήσεις ανά Απασχολούμενο στον Κλάδο Εκδόσεων Βιβλίων ανά Ευρωπαϊκή Χώρα
Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Τάσεις - Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων