ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου – Γεωγραφική Κατανομή, Νομική μορφή, Έτος ίδρυσης
Γεωγραφική Κατανομή
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Περίοδο Ίδρυσης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
6.1 Η Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
6.2 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Βασική Κατηγορία υπηρεσιών
6.3 Μερίδια Αγοράς Ελεγκτικών Εταιρειών
6.4 Αριθμός Ελεγχόμενων Οικονομικών Καταστάσεων ανά Ελεγκτική Εταιρεία (2021)
6.4.1 Κύκλος Εργασιών προς Αριθμό Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων
6.4.2 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας
6.4.3 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Προτύπων σύνταξης (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ)
6.4.4 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Εισηγμένων Εταιρειών
6.4.5 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κερδοφορίας
6.4.6 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κύκλου Εργασιών
6.4.7 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Ενεργητικού
6.4.8 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Καθαρών Κερδών
6.4.9 Μεταβολές ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτική εταιρεία
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελεγκτικών Υπηρεσιών
8.1 Παρουσίαση των μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2021
Deloitte
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Ernst & Young (EY)
KPMG
BDO GLOBAL
8.2 Η Παγκόσμια Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Εταιρειών
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2015 – 2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Ελεγκτικών εταιρειών βάσει διαθέσιμων στοιχείων (2021-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των εταιρειών με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018-2021)
Π3.1 Αδειοδοτημένες Ελεγκτικές Εταιρείες
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών (2022)
Πίνακας 6.2 Κατανομή των ετήσιων ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων ανά ελεγκτική εταιρεία (2021)
Πίνακας 6.3 Κύκλος Εργασιών ανά Ελεγχόμενο Ισολογισμό (2021)
Πίνακας 6.4 Κατανομή των ετήσιων ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον κλάδο δραστηριότητας τους, ανά ελεγκτική εταιρεία (2021)
Πίνακας 6.5 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΝΕΛΠ και ΔΠΧΑ, ανά ελεγκτικό οίκο (2021)
Πίνακας 6.6 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών, ανά ελεγκτικό οίκο (2021)
Πίνακας 6.7 Κατανομή Κερδοφόρων - Ζημιογόνων ελεγμένων Ισολογισμών ανά ελεγκτική εταιρεία (2021)
Πίνακας 6.8 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών των ελεγχόμενων εταιρειών (2021)
Πίνακας 6.9 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει του συνολικού ενεργητικού των ελεγχόμενων εταιρειών (2021)
Πίνακας 6.10 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει των καθαρών κερδών των ελεγχόμενων εταιρειών (2021)
Πίνακας 6.11 Μεταβολές ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτική εταιρεία (2021/2020)
Πίνακας 6.12 Αναλυτικές αλλαγές ελεγκτικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκαν από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις το 2021 σε σχέση με το 2020
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της αξίας της αγοράς των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (2023-2025)