ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης 2014
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο κλάδος των αθλητικών ενδυμάτων στη χώρα μας περιλαμβάνει κυρίως εισαγωγικές και λιγότερο παραγωγικές επιχειρήσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι δύο δραστηριότητες συνδυάζονται. Στον τομέα των αθλητικών υποδημάτων, η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από εισαγωγές, καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή.
Μείωση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η συνολική αγορά (κατανάλωση σε σετ) στις αθλητικές φόρμες. Ειδικότερα, το 2013 η αγορά μειώθηκε κατά 7,4%, το 2012 κατά 3,6% και το 2011 κατά 4,8%. Περαιτέρω μείωση εκτιμάται και για το 2014. Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές (σε ποσοστό της τάξης του 70% τα τελευταία έτη). Η εγχώρια παραγωγή έχει σταδιακά συρρικνωθεί, λόγω και της μείωσης των παραγγελιών που δέχονται οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες από οίκους του εξωτερικού. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε πολύ περιορισμένα επίπεδα.
Μείωση παρουσιάζει από το 2008 και μετά η συνολική αγορά των αθλητικών υποδημάτων. Ειδικότερα, το μέγεθος της κατανάλωσης (σε ζεύγη) μειώθηκε κατά 2,3% το 2013 κατά 6,5% το 2012 και κατά 8% το 2011. Σταθεροποιητικές τάσεις εκτιμώνται για το 2014.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Προϊόντα και Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Οικονομική Επισκόπηση
2. Η Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αθλητικών Ειδών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αθλητικών Ειδών
3.4 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.6 Γενικά Στοιχεία Λιανεμπορίου Αθλητικών Ειδών
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου Βιομηχανία «Ενδύματα-Εσώρουχα-Αξεσουάρ» και Εμπόριο «Ενδύματα-Υποδήματα-Δερμάτινα Είδη»
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Βιομηχανία «Ενδύματα-Εσώρουχα-Αξεσουάρ» και Εμπόριο «Ενδύματα-Υποδήματα-Δερμάτινα Είδη»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αθλητικών Ειδών
4.1 Η Αγορά της Αθλητικής Φόρμας
4.1.1 Μέγεθος Αγοράς σε Αθλητικές Φόρμες – Μερίδια Αγοράς
4.1.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών σε Αθλητικές Φόρμες
4.2 Η Αγορά των Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.2 Μέγεθος Αγοράς ανά Κατηγορία Αθλητικών Υποδημάτων – Μερίδια Αγοράς
4.2.3 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών Αθλητικών Υποδημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενδυμάτων και Υποδημάτων
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενδυμάτων
5.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υποδημάτων
6. Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο
6.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης (2008-2013)
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (Απογραφή 2011)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης και υπόδησης για σπορ και αθλητισμό κατά περιοχές (2010-2012)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης (2006-2008)
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2008-2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων (2008 – 2012)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων (2008 – 2012)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων (2008 – 2012)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων (2008 – 2012)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων (2008 – 2012)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών (2011-2012)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών (2011-2012)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών (2011-2012)
Πίνακας 3.12 ADIDAS HELLAS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο
(2010-2012)
Πίνακας 3.13 BETO AEBE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.14 BODY ACTION AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.15 ΒΟDYTALK AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.16 FOOT LOCKER (ΦΟΥΤ ΛΟΚΕΡ) ΕΛΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.17 SPORT EQUIPMENT HELLAS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.18 TOP TRENDS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.19 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.20 ΝΙΚΕ RETAIL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.21 ΞΑΚΟ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.22 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά τη διετία 2012/11 (επί συνόλου δείγματος 16 εταιρειών)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2011-2012)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2011-20102
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2011-2012)
Πίνακας 3.26 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων αθλητικών ειδών
Πίνακας 3.27 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2012-2013)
Πίνακας 3.28 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου «Ενδύματα-Υποδήματα-Δερμάτινα Είδη» (2013)Πίνακας 3.29 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας «Ενδύματα-Εσώρουχα-Αξεσουάρ» (2013)
Πίνακας 3.30 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2013-2012)
Πίνακας 3.31 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου και της Βιομηχανίας (2013-2012)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη αθλητικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2009-2013)
Π3.2 Ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης ανά εμπορικό σήμα (2012-2013)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς σε αθλητικές φόρμες (2000-2013)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς σε αθλητικές φόρμες σε αξία (2007-2013)
Πίνακας 4.3 Εξωτερικό εμπόριο σε αθλητικές φόρμες (2000-2012)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων (2000-2013)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων ανά κατηγορία (2000-2013)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων σε αξία (2007-2013)
Πίνακας 4.7 Εξωτερικό εμπόριο αθλητικών υποδημάτων και συναφών ειδών (2000-2012)
Π4.1 Εισαγωγές σε αθλητικές φόρμες ανά κατηγορία (2009-2012)
Πίνακας 5.1 Μεγέθη του βιομηχανικού κλάδου ενδυμάτων στην Ε.Ε. (27)
Πίνακας 5.2 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων ενδυμάτων (2011-2012)
Πίνακας 5.3 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων ενδυμάτων
(2011-2012)
Πίνακας 5.4 Ε.Ε. (27): Φαινομενική κατανάλωση υποδημάτων (2008-2011)
Πίνακας 5.5 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων υποδημάτων στην Ε.Ε. (2010-2012)
Πίνακας 5.6 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων υποδημάτων από την Ε.Ε. (2010-2012)