ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Προϊόντων – Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά - Παράγοντες της Ζήτησης Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά - Παράγοντες της Ζήτησης Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.2.1 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου των Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.2.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
3.3 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου Παραγωγής/Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων της Κτηνοτροφίας
3.6 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής /Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής των Τροφών για Κατοικίδια
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Τροφών για την Κτηνοτροφία
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο: “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
4.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4.3.1 Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4 Αξιολόγηση της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
4.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών του Κλάδου της Κτηνοτροφίας
5.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Συμμετοχή των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια
5.6.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.7.2 Συμμετοχή (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
6.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
Κατανομή της αγοράς
6.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
6.3 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
6.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
6.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
6.5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
6.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG163
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου
8. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
8.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
8.2 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2017 - 2022)
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2018-2019)
Πίνακας 2.3 Ζωικές Μονάδες (2018-2019)
Πίνακας 2.4 Αριθμός πουλερικών (2016-2017)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2006-2022)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2023)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη Δείκτη υπο-ομάδων ΔΤΚ (2015-2023)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.9 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2021)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού (2021)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Πίνακας 3.1 Κατανομή εταιρειών τροφών για την κτηνοτροφία ανά νομό (2023)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία (2017-2021)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία (2021-2022)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφών για τα κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Τροφών για Κατοικίδια (2017-2021)
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για τα Κατοικίδια (2021-2022)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Τροφών για Κατοικίδια με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” 2022)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα” 2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης των ζωοτροφών για τη κτηνοτροφία (2022-2021)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” (2022 - 2021)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές” (2022- 2021)
Πίνακας 4.8 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης των τροφών για τα κατοικίδια (2022-2021)
Πίνακας 4.9 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.26 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής/εισαγωγής των τροφών για τα κατοικίδια (2017-2021)
Πίνακας 5.27 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής/εισαγωγής των τροφών για τα κατοικίδια (2017-2021)
Πίνακας 5.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής/εισαγωγής των τροφών για τα κατοικίδια (2017-2021)
Πίνακας 5.29 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής/εισαγωγής των τροφών για τα κατοικίδια (2017-2021)
Πίνακας 5.30 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.31 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.32 – 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε ποσότητα (2003-2023)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε αξία (2013-2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2022)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε ποσότητα (1995-2023)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε αξία (2013-2023)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά των τροφών για κατοικίδια ζώα (μερίδια σε αξία, 2022)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2010–2022)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2010-2022)
Πίνακας 6.9 Εισαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2010-2022)
Πίνακας 6.10 Εξαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2010-2022)
Πίνακας 6.11 Εισαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2010-2022)
Πίνακας 6.12 Εξαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2010-2022)
Πίνακας 6.13 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ζωοτροφών βάσει του δείκτη Balassa (2010-2022)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2021–2022)
Π6.2 Ανάλυση των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία κατά κύρια χώρα προορισμού (2021–2022)
Π6.3 Ανάλυση των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2021–2022)
Π6.4 Ανάλυση των εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2021–2022)
Π6.5 Ανάλυση των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2021–2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή ζωοτροφών (2015-2021)
Πίνακας 8.2 Βασικά ετήσια έξοδα των ιδιοκτητών σκύλων και γάτων στις Η.Π.Α. (2021-2022)
Π8.1 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και ανά κατηγορία ζωοτροφών (2020-2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2023-2025)
Πίνακας 9.2 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς τροφών για τα κατοικίδια (2023-2025)