ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.2.1 Λιπάσματα
1.2.2 Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (γεωργικά φάρμακα)
1.2.3 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γεωργίας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Πρόσφατες Εξελίξεις
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αγροτικών Εφοδίων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και το είδος της καλλιέργειας
2.1.2 Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων
2.1.3 Ο πληθυσμός και οι διατροφικές συνήθειες
2.1.4 Η κλιματική αλλαγή
2.1.5 Η εξέλιξη της τεχνολογίας
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Αγροτικών Εφοδίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών και Εισαγωγικών επιχειρήσεων Λιπασμάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Γεωργικών Φαρμάκων και Σπόρων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Ευρύτερων Κλάδων των Αγροτικών και Χημικών Προϊόντων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Αγροτικών Εφοδίων
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων των Αγροτικών και Χημικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Κλάδων
Α. Λιπάσματα
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Β. Γεωργικά Φάρμακα – Σπόροι
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Αγροτικών Εφοδίων
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπασμάτων
6.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γεωργικών Φαρμάκων
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Σπόροι)
6.4 Μέγεθος Συνολικής Αγοράς
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο
6.5.1. Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Λιπασμάτων
6.5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
6.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Αγροτικών Εφοδίων
7.1 Η Παγκόσμια Αγορά Λιπασμάτων
7.2 Η Παγκόσμια Αγορά Σπόρων
7.3 Η Παγκόσμια Αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Είδη λιπασμάτων ανάλογα με τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν
Π1.2 Συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας λιπάσματος / λιπασμάτων
Π1.3 Άδειες εισαγωγής λιπασμάτων
Π1.4 Άδειες κυκλοφορίας και αίτηση ελέγχου λιπασμάτων
Πίνακας 2.1 Καλλιεργούμενη γεωργική γη ανά κατηγορία (2016-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ποσοστού* βιολογικών καλλιεργειών στην Ελλάδα (2000 – 2020)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού Ελλάδος (2020-2050)
Π2.1 Ποσοστιαία κατανομή της καλλιεργούμενης γης ανά κατηγορία (2016 - 2019)
Π2.2 Εκτάσεις καλλιεργειών κατά κατηγορία και περιφέρεια (2019)
Π2.3 Εξέλιξη δείκτη* τιμών εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία (2016-2021)
Π2.4 Εξέλιξη δείκτη* τιμών εισροών στη γεωργία - κτηνοτροφία (2016-2021)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων λιπασμάτων (2016 - 2021)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2016 - 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα της Βιομηχανίας: “Αγροτικά Προϊόντα” (2021)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα της Βιομηχανίας: “Χημικά - Αέρια – Χρώματα” (2021)
Πίνακας 4.5 Πιστοληπτική ικανότητα του Εμπορίου “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2021)
Πίνακας 4.6 Πιστοληπτική ικανότητα του Εμπορίου: “Χημικά - Αέρια – Χρώματα” (2021)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των Αγροτικών Εφοδίων (2021-2020)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική συμπεριφορά της Βιομηχανίας: “Αγροτικά Προϊόντα” (2021-2020)
Πίνακας 4.9 Συναλλακτική συμπεριφορά της Βιομηχανίας: “Χημικά - Αέρια – Χρώματα” (2021-2020)
Πίνακας 4.10 Συναλλακτική συμπεριφορά του Εμπορίου “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2021-2020)
Πίνακας 4.11 Συναλλακτική συμπεριφορά του Εμπορίου: “Χημικά - Αέρια – Χρώματα” (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.22 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.23 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.25 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.26 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.27 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.28 – 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων σε αξία (2007-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά λιπασμάτων (σε αξία, 2021)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεωργικών φαρμάκων σε αξία (2007-2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά γεωργικών φαρμάκων(σε αξία, 2021)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού σε αξία (2007-2022)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού (σε αξία, 2021)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών λιπασμάτων (2010-2021)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2010-2021)
Πίνακας 6.9 Εμπορικό ισοζύγιο λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2010 – 2021)
Π6.1 Περιγραφή κωδικών Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά κωδικό Intrastat (2020-2021)
Π6.3 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.4 Εξαγωγές λιπασμάτων ανά κωδικό Intrastat (2020-2021)
Π6.5 Εξαγωγές λιπασμάτων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.6 Εξέλιξη των εισαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κατηγορία (2017–2021)
Π6.7 Εξέλιξη των εξαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κατηγορία (2017–2021)
Π6.8 Εισαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.9 Εξαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια ζήτηση λιπασμάτων (2014/15-2022/23**)
Πίνακας 7.2 Εκτιμήσεις για το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς / ζήτησης συστατικών λιπασμάτων (2017-2021)
Πίνακας 7.3 Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες αγροχημικών παγκοσμίως (2020)
Π7.1 Οι 20 πρώτες χώρες σε εισαγωγές σπόρων παγκοσμίως (2019)
Π7.2 Οι 20 πρώτες χώρες σε εξαγωγές σπόρων παγκοσμίως (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς αγροτικών εφοδίων (2022-2024)