ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ο κλάδος του θαλάσσιου τουρισμού απασχολεί (σύμφωνα με εκτιμήσεις)
περίπου 3.000 έλληνες ναυτικούς, ναυλωτές αλλά και εργαζόμενους σε
παραναυτιλιακά επαγγέλματα (ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κλπ.), ενώ κατά
τους θερινούς μήνες προσλαμβάνονται ακόμη περίπου 10.000 εποχιακοί
υπάλληλοι (καμαρότοι, πληρώματα, μάγειροι κλπ.). Εκτιμάται δε ότι στις
ελληνικές θάλασσες πλέουν περίπου 3.500 επαγγελματικά τουριστικά σκάφη
τα οποία φέρουν (απαραιτήτως βάσει νόμου) την ελληνική σημαία. Ανάλογα
με το μέσο πρόωσης, τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη αναψυχής
χωρίζονται σε ιστιοπλοϊκά (sailing yachts) και μηχανοκίνητα (motor
yachts). Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν τους βασικότερους πελάτες
του ελληνικού yachting.
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς του επαγγελματικού yachting παρουσίασε
αύξηση την περίοδο 2006-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,7%. To
μέγεθος της αγοράς των επανδρωμένων σκαφών αντιπροσωπεύει και το
μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς (78,9% το 2008). Ωστόσο, το
2009 η αξία της συγκεκριμένης αγοράς υποχώρησε σημαντικά, σημειώνοντας
μείωση κατά 45% έναντι του 2008 (άνοδος της τιμής του πετρελαίου,
αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες).
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση που υπέστη η αγορά των επανδρωμένων
σκαφών (κυρίως μέχρι 12 ατόμων), καθώς οι ναύλοι αυτών εκτιμάται ότι
μειώθηκαν κατά το ήμισυ την ίδια περίοδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2010»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.4 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου & Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο Μίσθωσης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
2. H Ζήτηση Υπηρεσιών Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Η Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Υπηρεσιών Yachting
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά Υπηρεσιών Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
3.1 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4 Προώθηση Υπηρεσιών Yachting
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
4.1 Μέγεθος Αγοράς Επαγγελματικού Yachting
4.2 Μερίδια Αγοράς Κυριοτέρων Επιχειρήσεων – Δείκτης Συγκέντρωσης
5. O Διεθνής Θαλάσσιος Τουρισμός
5.1 Η Διεθνής Αγορά των Yachts Πολυτελείας
5.2 Μαρίνες και Αγκυροβόλια στην Ευρώπη
5.3 Η Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μεσόγειο
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ν.3182/2003
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2008)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικώς σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2009/2008)
Πίνακας 2.3 Εν λειτουργία τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα (2008)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2004-2007)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2007-2008*)
Π2.3 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2003-2007)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2001-2009)
Π2.5 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (2000-2007)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά χώρα προέλευσης (2000-2007)
Π2.7 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2000-2007)
Π2.8 Μαρίνες σε λειτουργία
Π2.9 Μαρίνες υπό κατασκευή
Π2.10 Καταφύγια – αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών που πρόκειται να κατασκευασθούν μέσω του Ε.Σ.Π.Α.
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Κλαδικές εκθέσεις yachting ανά τον κόσμο (έτους 2009)
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2007-2008)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2007-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς (σε αξία) επαγγελματικού yachting (2006-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς σε αξία εταιρειών ενοικίασης σκαφών αναψυχής (2008)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στον κλάδο (2008)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής (2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες παραγγελίες super yachts (2000-2008)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες παραγγελίες super yachts ανά μήκος σκάφους (2003-2006)
Πίνακας 5.3 Παραγγελίες super yachts στην Ιταλία (2000-2008)
Πίνακας 5.4 Οι 10 πρώτες χώρες κατασκευαστές super yachts παγκοσμίως (2008)
Πίνακας 5.5 Οι 10 πρώτοι κατασκευαστές super yachts παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.6 Μαρίνες και αγκυροβόλια στην Ευρώπη (2006)