ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Ο κλάδος των ρολογιών χειρός αποτελείται αποκλειστικά από εισαγωγικές
επιχειρήσεις. Η πλειονότητα αυτών αφορά μικρού και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεις, αρκετές δε ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και
εμπορία άλλων προϊόντων, όπως κοσμημάτων, αξεσουάρ, ηλεκτρονικών
ειδών, γυαλιών ηλίου κλπ.
Το κυριότερο κανάλι λιανικής πώλησης αποτελούν τα κοσμηματοπωλεία. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι εισαγωγικές εταιρείες αναπτύσσουν δικό τους
δίκτυο διανομής με εξειδικευμένα καταστήματα, ελέγχοντας καλύτερα τη
διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός (πωλήσεις σε αξία)
σημείωσε μείωση της τάξης του 9% το 2009 σε σχέση με το 2008. Το
αντίστοιχο μέγεθος σε ποσότητα (τεμάχια) μειώθηκε κατά 8,4% την ίδια
περίοδο. Η πτωτική πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2010.
Αναλύοντας την αγορά με βάση την τιμή λιανικής πώλησης των ρολογιών,
διαπιστώνεται ότι τα φθηνά ρολόγια (τιμής έως 150) καλύπτουν το
μεγαλύτερο μέρος των πωληθέντων τεμαχίων (77% το 2009).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2.Η Ζήτηση Ρολογιών Χειρός
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ρολογιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ρολογιών Χειρός
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ρολογιών
3.3 Δίκτυο Διανομής των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Ρολογιών Χειρός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Ρολογιών Χειρός
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ρολογιών Χειρός
4.1.1 Εισαγωγές Ρολογιών Χειρός – Κύριες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξαγωγές Ρολογιών Χειρός – Κύριες Χώρες Προορισμού
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ρολογιών Χειρός
4.3 Μερίδια Αγοράς Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Παγκόσμια Αγορά Ρολογιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2000-2008)
Π2.1 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2005-2020)
Π2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών βάσει εισοδήματος (2004/2005)
Π2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών βάσει συνολικών δαπανών (2004/2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ρολογιών χειρός (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου (2009-2008)
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών ανά νομό (2003 - 2005)
Π3.2 Αριθμός επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών ανά νομό (2005)
Π3.3 Αριθμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών κατά νομική μορφή (2005)
Π3.4 Αριθμός επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών κατά νομική μορφή (2005)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών ανά μέσο ενημέρωσης (2005 – 2009)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών χειρός ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.7 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός βάσει ποσότητας (1995-2009)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός με βάση την τιμή λιανικής πώλησης (2008 – 2009)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός βάσει αξίας (2001 – 2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2009)
Πίνακας 4.5 Δείκτης συγκέντρωσης (2009)
Π4.1 Εισαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2009)
Π4.2 Εισαγωγές ρολογιών χειρός ανά χώρα προέλευσης(2008-2009)
Π4.3 Εξαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2009)
Π4.4 Εξαγωγές ρολογιών χειρός ανά χώρα προορισμού (2008-2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2009)
Π5.1 Εξαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε αξία (2005 - 2009)
Π5.2 Εξαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε τεμάχια (2005 - 2009)
Π5.3 Εισαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε αξία (2005 - 2009)