ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά Του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Ρολογιών Χειρός
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ρολογιών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών Ε.Σ.Υ.Ε
2.3 Αποτελέσματα Πανελλαδικής Έρευνας της ICAP για τα Νοικοκυριά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ρολογιών Χειρός
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ρολογιών
3.3 Δίκτυο Διανομής των Προϊόντων του Κλάδου – Όροι Εμπορίου
3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Αγορά Ρολογιών Χειρός
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ρολογιών Χειρός
4.1.1 Εισαγωγές Ρολογιών Χειρός
4.1.2 Εξαγωγές Ρολογιών Χειρός
4.2 Εγχώρια Αγορά Ρολογιών Χειρός
4.3 Μερίδια Αγοράς
Παραρτημα Κεφαλαιου 4
5. Παγκόσμια Αγορά Ρολογιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1993-2007
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη βάσει εισοδήματος
Πίνακας 2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη βάσει δαπανών
Π2.1 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2005-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ρολογιών χειρός (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών ανά μέσο ενημέρωσης (2003 – 2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών χειρός ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών (2003-2004)
Π3.4 Αριθμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών κατά νομική μορφή (2004)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός (1995 – 2007)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός με βάση την τιμή λιανικής πώλησης (2006 – 2007)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός βάσει αξίας (2001 – 2007)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2007)
Π4.1 Εισαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2007)
Π4.2 Ανάλυση εισαγωγών ρολογιών χειρός ανά χώρα προέλευσης (2006 – 2007)
Π4.3 Εξαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2007)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2003 – 2007)
Πίνακας Π5.1 Εξαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε αξία
(2004-2007)
Πίνακας Π5.2 Εξαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε τεμάχια
(2004-2007)
Πίνακας Π5.3 Εισαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε αξία
(2004-2007)