ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά Του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Ρολογιών Χειρός
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ρολογιών
2.2 Αποτελέσματα Πανελλαδικής Έρευνας της ICAP για τα Νοικοκυριά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ρολογιών Χειρός
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ρολογιών
3.3 Δίκτυο Διανομής των Προϊόντων του Κλάδου – Όροι Εμπορίου
3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Αγορά Ρολογιών Χειρός
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ρολογιών Χειρός
4.2 Εγχώρια Αγορά Ρολογιών Χειρός
4.3 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Παγκόσμια Αγορά Ρολογιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη βάση εισοδήματος
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη βάση δαπανών
Πίνακας 2.3 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1992-2005
Π2.1 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2005-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ρολογιών χειρός (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών (2002-2003)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής εισαγωγικών διάρθρωσης επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ρολογιών χειρός (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός (1995-2006)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός με βάση την τιμή λιανικής πώλησης (2006)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2006)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων βάσει ποσότητας (2006)
Π4.1 Εισαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2000-2005)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών ρολογιών χειρός ανά κατηγορία και ανά χώρα προέλευσης (2004 – 2005)
Π4.3 Εξαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2000-2005)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών ρολογιών χειρός ανά κατηγορία και ανά χώρα προέλευσης (2004 – 2005)
Πίνακας Π5.1 Εξαγωγές ρολογιών 8 κύριων παραγωγικών χωρών (2004-2005)
Πίνακας Π5.2 Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών ρολογιών χειρός και τσέπης 8 κύριων παραγωγικών χωρών (2005)