ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Στον τομέα της εγχώριας προσφοράς κρασιού δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρουσία στον κλάδο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενώ μικρή συμμετοχή έχουν οι εισαγωγικές επιχειρήσεις. Στο επίπεδο της εγχώριας παραγωγής λειτουργεί περιορισμένος αριθμός μεγάλων οινοβιομηχανιών, με συστηματική και οργανωμένη παραγωγή και εκτεταμένα δίκτυα διανομής.
Η εγχώρια παραγωγή οίνου κατέγραψε φθίνουσα πορεία την πενταετία 2006/07 έως 2010/11 με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 6,7%. Ειδικότερα, την περίοδο 2010/11 εκτιμάται μείωση της συνολικής παραγωγής κατά 12,5%.
Η εγχώρια κατανάλωση οίνου κινήθηκε πτωτικά την ίδια περίοδο, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 3%. Το διάστημα 2010/2011 εκτιμάται μείωση περίπου 12%.
Ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης κυμάνθηκε μεταξύ 4,5%- 5% την τελευταία διετία, ενώ η εξαγωγική επίδοση οίνου διαμορφώθηκε σε 12,3% την οινική περίοδο 2010/11. Οι λευκοί οίνοι αποτελούν την κυριότερη κατηγορία, καθώς αντιπροσωπεύουν ποσοστά από 66,4% έως 71,6% επί της εγχώριας παραγόμενης ποσότητας, την τελευταία πενταετία. Η κατανάλωση του χύμα κρασιού έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη, καλύπτοντας το 65% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ το εμφιαλωμένο κρασί εκτιμάται ότι καλύπτει μερίδιο της τάξης του 35%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
Κοινή Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς στην ΕΕ
Κύρια Σημεία της Αναθεωρημένης ΚΟΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κρασιού και Σαμπάνιας
3.3 Δίκτυο Διανομής – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) και Εμπόριο (Ποτά)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά)
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
3.10 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.11 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Προϊόντων Οινοποιίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Οίνου
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου Ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εξέλιξη των Εγχώριων Αποθεμάτων Οίνου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου
4.2.1 Εισαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Οίνου
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Οίνου
5.1 Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
5.2 Το Διεθνές Εμπόριο Οίνου. Κυριότερες Εισαγωγικές και Εξαγωγικές Χώρες
5.3 Η Αγορά Οίνου στην ΕΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Συνιστώμενες – Επιτρεπόμενες Ποικιλίες Αμπέλου ανα Νομό
Παράρτημα ΙΙ: Αναγραφή Ξενόγλωσσου Ονόματος των Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Απογραφή εκτάσεων οιναμπέλων ανά περιφέρεια (2007-2010)
Π1.1 Ελληνικά Κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
Π1.2 Ελληνικά Κρασιά Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΕ)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατά περιοχή - 2008
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά περιοχή
Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Κυριότεροι οινοποιητικοί συνεταιριστικοί φορείς
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007-2011)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2011)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2011)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ποτά) (2011)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2011-2010)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ποτά) (2011-2010)
Πίνακας 3.11 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.12 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.13 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.15 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2010-2011)
Πίνακας 3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2010-2011)
Πίνακα 3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2010-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Κ.Α.Ι.Ρ. Α.Γ.&Β.Ε. ΡΟΔΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Μ. ΡΕΤΣΙΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. .και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.38 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου βάσει καθαρών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.39 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.40 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.41 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007-2011)
Π3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ανά νομό (2005)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικών δαπανών κρασιού-σαμπάνιας (2001-2011)
Π3.3 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών κρασιού ανά μέσο(2001-2011)
Π3.4 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών σαμπάνιας ανά μέσο(2001-2011)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη κρασιού και σαμπάνιας ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών οινοποιίας (2010-2011)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου (1980-2011)
Πίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής οίνου (2009-2011)
Πίνακας 4.3 Κατανομή συνολικής παραγωγής βάσει χρώματος (2006/07-2010/11)
Πίνακας 4.4 Κατανομή οινοπαραγωγής κατά βασικούς τύπους (2009/10-2010/11)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των αποθεμάτων οίνου στην Ελλάδα (1989-2011)
Πίνακας 4.6 Αποθέματα οίνου στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων (2010-2011)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου (2000-2010)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου (2000-2010)
Πίνακας 4.9 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου (1988-2011)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εμφιαλωμένου κρασιού 2010
Π4.1 Ανάλυση συνολικής εγχώριας παραγωγής οίνου ανά κατηγορία (1988-2009)
Π4.1.1 Ανάλυση συνολικής εγχώριας παραγωγής οίνου ανά κατηγορία (2009/10, 2010/11)
Π4.2 Ανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου κατά βασικούς τύπους (1988-2010)
Π4.2.1 Ανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου κατά βασικούς τύπους (2009/10,2010/11)
Π4.3 Εξέλιξη εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.3.1 Εξέλιξη εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2010)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π4.5 Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.5.1 Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2010)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2007-2010)
Π4.7 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής – χρήσης οίνου στην Ελλάδα (1988-2011)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια έκταση αμπελώνων – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αμπελουργική έκταση (2003-2010)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου (2001-2010)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή οίνου σε χώρες της ΕΕ (2006-2011)
Πίνακας 5.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής - χρήσης οίνου στις χώρες μέλη της ΕΕ (2005-2009)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή οίνου – Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες (2001 - 2010)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση οίνου – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση (2001-2010)
Π5.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου (2000-2009)
Π5.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου (2000-2009)
Π5.5 Εισαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ (2005-2009)
Π5.6 Εξαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ (2005-2008)