ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ 2010»
Σύνοψη
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2Εισαγωγή
1.3Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5Καλλιεργούμενες εκτάσεις
1.6Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
Κοινή Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς στην ΕΕ
Κύρια Σημεία της Αναθεωρημένης ΚΟΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας
2.1Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2004-2005)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη Κρασιού και Σαμπάνιας
3.3Δίκτυο Διανομής – Πιστωτική Πολιτική
3.4Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά)
3.10Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Οινοποιία
3.10.3Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Προϊόντων Οινοποιίας
4.1Εγχώρια Παραγωγή Οίνου
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου Ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εξέλιξη των Εγχώριων Αποθεμάτων Οίνου
4.2Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου
4.2.1Εισαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2Εξαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3Εγχώρια Αγορά Οίνου
4.3.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.3.2Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Διεθνής Αγορά Οίνου
5.1Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
5.2Το Διεθνές Εμπόριο Οίνου. Κυριότερες Εισαγωγικές και Εξαγωγικές Χώρες
5.3Η Αγορά Οίνου στην ΕΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Συνιστώμενες – Επιτρεπόμενες Ποικιλίες Αμπέλου ανα Νομό
Παράρτημα ΙΙ: Αναγραφή Ξενόγλωσσου Ονόματος των Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Απογραφή εκτάσεων οιναμπέλων ανά περιφέρεια (2006-2009)
Π1.1 Ελληνικά Κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
Π1.2 Ελληνικά Κρασιά Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΕ)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατά περιοχή
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά περιοχή
Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή (2005)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Κυριότεροι οινοποιητικοί συνεταιριστικοί φορείς
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2009)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Οινοποιία (2009-2008)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2009-2008)
Π3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ανά νομό (2005)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικών δαπανών κρασιού-σαμπάνιας (2001-2009)
Π3.3 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών κρασιού ανά μέσο(2001-2009)
Π3.4 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών σαμπάνιας ανά μέσο(2001-2009)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη κρασιού και σαμπάνιας ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών οινοποιίας (2008-2009)
Π3.7 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)
Π3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)
Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου(2008-2009)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου(2008-2009)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου(2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου (1980-2010)
Πίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής οίνου (2001-2007)
Πίνακας 4.3 Κατανομή συνολικής παραγωγής βάσει χρώματος (2005/06-2009/10)
Πίνακας 4.4 Κατανομή συνόλου παραγωγής κατά βασικούς τύπους (2008/09-2009/10)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των αποθεμάτων οίνου στην Ελλάδα (1989-2009)
Πίνακας 4.6 Αποθέματα οίνου στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων (2008-2009)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου (2000-2009)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου (2000-2009)
Πίνακας 4.9 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου (1988-2009)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εμφιαλωμένου κρασιού 2009
Π4.1 Ανάλυση συνολικής εγχώριας παραγωγής οίνου ανά κατηγορία (1988-2009)
Π4.2 Ανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου κατά βασικούς τύπους (1988-2009)
Π4.3 Εξέλιξη εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2006-2009)
Π4.5 Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2006-2009)
Π4.7 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής – χρήσης οίνου στην Ελλάδα (1988-2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια έκταση αμπελώνων – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αμπελουργική έκταση (2003-2009)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου (2001-2009)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή οίνου σε χώρες της ΕΕ (2003-2008)
Πίνακας 5.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής - χρήσης οίνου στις χώρες μέλη της ΕΕ (2004-2008)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή οίνου – Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες (2001 - 2009)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση οίνου – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση (2001-2009)
Π5.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου (2000-2007)
Π5.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου (2000-2007)
Π5.5 Εισαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ (2005-2008)
Π5.6 Εξαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ (2005-2008)