ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
1.5 Βιολογική Γεωργία
1.5.1 Βιολογικά Προϊόντα – Ορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά
1.5.2 Η Εξέλιξη των Βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
1.5.3 Εξέλιξη Βιολογικά Καλλιεργούμενων Εκτάσεων
1.5.4 Η Βιοκαλλιέργεια Αμπελιού και η Εξέλιξή της
1.5.5 Εγχώρια Παραγωγή Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
1.5.6 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
Κοινή Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς στην ΕΕ
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο Βιολογικών Καλλιεργειών
1.7.1 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
1.7.2 Εθνική Νομοθεσία
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2004-2005)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κρασιού και Σαμπάνιας
3.3 Δίκτυο Διανομής – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Προϊόντων Οινοποιίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Οίνου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου
4.2.1 Εισαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Οίνου
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Οίνου
5.1 Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
5.2 Το Διεθνές Εμπόριο Οίνου. Κυριότερες Εισαγωγικές και Εξαγωγικές Χώρες
5.3 Η Αγορά Οίνου στην ΕΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Συνιστώμενες – Επιτρεπόμενες Ποικιλίες Αμπέλου ανά Νομό
Παράρτημα ΙΙ: Αναγραφή Ξενόγλωσσου Ονόματος των Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Οινοποιίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Απογραφή εκτάσεων οιναμπέλων ανά περιφέρεια
Πίνακας 1.2 Εξέλιξη των συνολικών βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων και του συνολικού αριθμού επιχειρηματιών βιολογικής καλλιέργειας (1993-2007)
Πίνακας 1.3 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικού αμπελιού (1994-2007)
Πίνακας 1.4 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής κρασιού από βιολογικό σταφύλι (1999-2008)
Πίνακας 1.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κρασιού από βιολογικό σταφύλι (1999-2008)
Πίνακας 1.6 Ύψος ενίσχυσης στις κυριότερες καλλιέργειες σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πίνακας 1.7 Ύψος ενίσχυσης στις κυριότερες κατηγορίες ζώων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πίνακας 1.8 Χρηματοδότηση βιολογικής καλλιέργειας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πίνακας 1.9 Χρηματοδότηση βιολογικής κτηνοτροφίας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Π1.1 Ελληνικά κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
Π1.2 Ελληνικά κρασιά Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΕ)
Π1.3 Εξέλιξη καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά κατηγορία αμπελώνων (1988-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας κατά περιοχή
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά περιοχή
Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή (2005)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Κυριότεροι οινοποιητικοί συνεταιριστικοί φορείς
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2003-2008)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2003-2008)
Π3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ανά νομό (2005)
Π3.2 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών κρασιού ανά μέσο (2001-2008)
Π3.3 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών σαμπάνιας ανά μέσο (2001-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη κρασιού και σαμπάνιας ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου (1980-2008)
Πίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής οίνου (2001-2007)
Πίνακας 4.3 Κατανομή συνολικής παραγωγής βάσει χρώματος (2003/04-2007/08)
Πίνακας 4.4 Κατανομή συνόλου παραγωγής κατά βασικούς τύπους (2003/04-2007/08)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των αποθεμάτων οίνου στην Ελλάδα (1989-2008)
Πίνακας 4.6 Αποθέματα οίνου στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων (2007-2008)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου (2000-2008)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου (2000-2008)
Πίνακάς 4.9 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου (1988-2008)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εμφιαλωμένου κρασιού - 2008
Π4.1 Ανάλυση συνολικής εγχώριας παραγωγής οίνου ανά κατηγορία (1988-2008)
Π4.2 Ανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου κατά βασικούς τύπους (1988-2008)
Π4.3 Εξέλιξη εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2008)
Π4.4 Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2008)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2006-2008)
Π4.7 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής – χρήσης οίνου στην Ελλάδα (1988-2008)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια έκταση αμπελώνων – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αμπελουργική έκταση (2003-2008)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου (2001-2008)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή οίνου σε χώρες της ΕΕ (2001-2007)
Πίνακας 5.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής – χρήσης οίνου στις χώρες μέλη της ΕΕ (2001-2007)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή οίνου – Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες (2001 - 2008)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση οίνου – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση (2001-2008)
Π5.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου (2000-2007)
Π5.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου (2000-2007)
Π5.5 Εισαγωγές οίνου ανά χώρα – μέλος της ΕΕ (2000-2007)
Π5.6 Εξαγωγές οίνου ανά χώρα – μέλος της ΕΕ (2000-2007)