ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Με την παραγωγή κρασιού ασχολείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Επιπλέον, σημαντική είναι
η παρουσία στον κλάδο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Αναφορικά
με τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, αυτές είναι σχετικά λίγες και
ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και άλλων οινοπνευματωδών ποτών.
Στο επίπεδο της εγχώριας παραγωγής λειτουργεί περιορισμένος αριθμός
μεγάλων οινοβιομηχανιών, με συστηματική και οργανωμένη παραγωγή και
εκτεταμένα δίκτυα διανομής. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μακροχρόνια
παρουσία στον κλάδο, σύγχρονες οινοποιητικές εγκαταστάσεις και
διαθέτουν προϊόντα με ισχυρά εμπορικά σήματα. Το χύμα κρασί παράγεται
κυρίως από συνεταιριστικές ενώσεις οι οποίες το διαθέτουν στην
οινοβιομηχανία, ή από μικρομεσαίες μονάδες οι οποίες το διανέμουν
συνήθως στις τοπικές αγορές. Την τελευταία πενταετία (περίοδοι
2005/06-2009/10), η εγχώρια παραγωγή οίνου κινήθηκε πτωτικά με
εξαίρεση την περίοδο 2008/09 οπότε και αυξήθηκε κατά 10,2%. Το 2009/10
η παραγωγή εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 13%. Η εγχώρια αγορά
(κατανάλωση) οίνου παρουσιάζει αυξομειώσεις την τελευταία δεκαετία.
Ειδικότερα, την τελευταία τετραετία η αγορά κινείται πτωτικά με μέσο
ετήσιο ρυθμό μείωσης 7,8% (2008/09:μείωση 12%).
Όσον αφορά στην κατανομή της αγοράς, την πλειοψηφία κατέχουν τα
επιτραπέζια κρασιά (με μερίδιο 89%-91% την τελευταία τριετία), ενώ με
βάση το χρώμα τα λευκά κρασιά υπερτερούν με μερίδιο 67% για το 2009. Ο
βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης κυμάνθηκε, κατά μέσο όρο, στο 4,5% την
περίοδο 2005-2009. Ο μέσος βαθμός εξαγωγικής επίδοσης διαμορφώθηκε σε
7,7% το ίδιο διάστημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
1.5 Βιολογική Γεωργία
1.5.1 Βιολογικά Προϊόντα – Ορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά
1.5.2 Η Εξέλιξη των Βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
1.5.3 Η Βιοκαλλιέργεια Αμπελιού και η Εξέλιξή της
1.5.4 Εγχώρια Παραγωγή Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
1.5.5 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρασιού από Σταφύλι Βιολογικής Καλλιέργειας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου - Επενδύσεις
1.6.1 Κοινή Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς στην Ε.Ε.
1.6.2 Επενδυτικά σχέδια
1.7 Νομοθετικό Πλαίσιο Βιολογικών Καλλιεργειών – Μέτρα Οικονομικής Ενίσχυσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κρασιού και Σαμπάνιας
3.3 Δίκτυο Διανομής – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Προϊόντων Οινοποιίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Οίνου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου
4.2.1 Εισαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Οίνου – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Οίνου
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Οίνου
5.1 Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
5.2 Το Διεθνές Εμπόριο Οίνου. Κυριότερες Εισαγωγικές και Εξαγωγικές Χώρες
5.3 Η Αγορά Οίνου στην ΕΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Συνιστώμενες – Επιτρεπόμενες Ποικιλίες Αμπέλου ανά Νομό
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος τησ ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Απογραφή αμπελουργικών εκτάσεων ανά περιφέρεια (2004-2006)
Πίνακας 1.2 Οι δώδεκα νομοί της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις (2004)
Πίνακας 1.3 Οι νομοί με τις μεγαλύτερες εκτάσεις βιολογικών οινοποιήσιμων αμπελιών (2004)
Πίνακας 1.4 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής κρασιού από βιολογικό σταφύλι (1999-2004)
Πίνακας 1.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κρασιού από βιολογικά σταφύλια (1999-2004)
Πίνακας 1.6 Κατανομή συνόλου εγκεκριμένων επενδύσεων Ν3299/2004 (έως 22/09/2006)
Πίνακας 1.7 Κατανομή συνόλου εγκεκριμένων επενδύσεων Ν3299/2004 ανά τομέα δραστηριότητας (έως 22/09/2006)
Πίνακας 1.8 Θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Πίνακας 1.9 Ανώτατη ετήσια οικονομική ενίσχυση βιοκαλλιεργειών που εντάσσονται στο ΕΠΑΑ από 1/1/2003
Π1.1 Ελληνικά κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
Π1.2 Ελληνικά κρασιά Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΕ)
Π1.3 Εξέλιξη καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά κατηγορία αμπελώνων (1988-2003)
Π1.4 Εξέλιξη των συνολικά βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων και του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων βιολογικής καλλιέργειας (1993-2004)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας κατά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Οινοποιητικοί συνεταιριστικοί φορείς
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2001-2005)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2001-2005)
Π3.1 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών κρασιού ανά ΜΜΕ (2001-2005)
Π3.2 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών σαμπάνιας ανά ΜΜΕ (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη κρασιού και σαμπάνιας ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου (1980-2006)
Πίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής οίνου (2001-2006)
Πίνακας 4.3 Κατανομή παραγωγής οργανωμένων οινοποιείων βάσει χρώματος (2001/02-2005/06)
Πίνακας 4.4 Κατανομή παραγωγής οργανωμένων οινοποιείων κατά βασικούς τύπους (2001/02-2005/06)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των αποθεμάτων οίνου στην Ελλάδα (1989-2005)
Πίνακας 4.6 Αποθέματα οίνου στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων (2004-2005)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου (2000-2005)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου (2000-2005)
Πίνακάς 4.9 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου (1988-2005)
Π4.1 Ανάλυση συνολικής εγχώριας παραγωγής οίνου ανά κατηγορία (1988-2006)
Π4.2 Ανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου κατά βασικούς τύπους (1988-2006)
Π4.3 Εξέλιξη εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2000-2005)
Π4.4 Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2000-2005)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.7 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής – χρήσης οίνου στην Ελλάδα (1988-2005)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια έκταση αμπελώνων – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αμπελουργική έκταση (2002-2005)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου
Πίνακας 5.3 Παραγωγή οίνου σε χώρες της Ε.Ε. (2001-2006)
Πίνακας 5.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής – χρήσης οίνου στις χώρες μέλη της Ε.Ε. (2001-2006)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή οίνου – Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες (1999-2005)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση οίνου – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση (1996-2005)
Π5.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου (2000-2004)
Π5.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου (2000-2004)
Π5.5 Εξαγωγές οίνου της Ε.Ε. ανά χώρα (2000-2004)
Π5.6 Εισαγωγές οίνου της Ε.Ε. ανά χώρα της (2000-2004)