ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η εγχώρια αγορά λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών περιλαμβάνει
μεγάλο εύρος εμπορικών σημάτων και τύπων συσκευών, ικανοποιώντας τις
ανάγκες των καταναλωτών ως προς την τιμή, την ποιότητα και τις
διαθέσιμες τεχνολογίες.
Η εξεταζόμενη αγορά καλύπτεται από σημαντικό αριθμό εισαγωγικών
επιχειρήσεων. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται και λίγες παραγωγικές
εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή συγκεκριμένων
κατηγοριών προϊόντων, αρκετές δε από αυτές πραγματοποιούν και
εισαγωγές από οίκους του εξωτερικού. Επίσης, ορισμένες αλυσίδες
καταστημάτων καθώς και αγοραστικοί όμιλοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, παράλληλα με το λιανικό εμπόριο
ασχολούνται και με την εισαγωγή λευκών οικιακών συσκευών
Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης (σε
τεμάχια) παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 1993-2008. Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 3,7%. Ωστόσο, το 2009 όλες οι
κατηγορίες προϊόντων είχαν καθοδική πορεία, με τη συνολική κατανάλωση
να μειώνεται κατά 12,5% σε σχέση με το 2008, έτος κατά το οποίο η
συνολική αγορά είχε αυξηθεί κατά 5,5% περίπου. Τα περισσότερα προϊόντα
παρουσίασαν μείωση της ζήτησης το 2009 περισσότερο από 10%, σε σχέση
με το 2008. Η κατηγορία των ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς (26%) για το
2009, ενώ ακολουθούν τα πλυντήρια ρούχων (21%), οι ηλεκτρικές
κουζίνες (20%), οι απορροφητήρες (16%), οι φούρνοι μικροκυμάτων (10%)
και τα πλυντήρια πιάτων (7%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙKIΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Του Κλάδου
1.3 Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Τι είναι τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Η Νομοθεσία
Ανακύκλωση Συσκευασιών ΑΕ
2. Η Ζήτηση για Λευκές Οικιακές Συσκευές
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Των Λευκών Οικιακών Συσκευών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Συσκευών
Αγοραστικοί Όμιλοι Καταστηματαρχών
Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής
Μεμονωμένα Καταστήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
4.1 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
4.1.1 Ψυγεία-Ψυγειοκαταψύκτες-Καταψύκτες
4.1.2 Ηλεκτρικές Κουζίνες
4.1.3 Απορροφητήρες
4.1.4 Φούρνοι Μικροκυμάτων
4.1.5 Πλυντήρια Ρούχων
4.1.6 Πλυντήρια Πιάτων
4.1.7 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα Και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εταιρειών που παράγουν Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εταιρειών που εισάγουν Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2006)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή ψυγείων-πλυντηρίων-κουζινών-φούρνων (2000-2007)
Πίνακας 2.3 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Πίνακας 2.4 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.5 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2007)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2007 & 2006)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.9 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής (2003)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2007)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.9 Αγοραστικοί όμιλοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Π3.1 Αριθμός και συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κατά νομό (2003)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών (2003)
Π3.3 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (2003)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.5 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2007)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.7 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3. 8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3. 9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3. 10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3. 11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3. 12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (1993-2007)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ηλεκτρικών κουζινών (1993-2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση απορροφητήρων (1993-2007)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς φούρνων μικροκυμάτων (1993-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλυντηρίων ρούχων (1993-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλυντηρίων πιάτων (1993-2007)
Πίνακας 4.7 Κατανομή αγοράς πλυντηρίων πιάτων ανά κατηγορία (1993-2007)
Πίνακας 4.8 Συνολικό μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (1993-2007)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (2001-2006)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών ηλεκτρικών κουζινών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών φούρνων μικροκυμάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών απορροφητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών πλυντηρίων ρούχων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών πλυντηρίων πιάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.9 Ανάλυση εξαγωγών ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών ανά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.10 Ανάλυση εξαγωγών ηλεκτρικών κουζινών ανά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.11 Ανάλυση εξαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση ανά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.12 Ανάλυση εξαγωγών φούρνων μικροκυμάτων ανά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.13 Ανάλυση εξαγωγών απορροφητήρων ανά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.14 Ανάλυση εξαγωγών πλυντηρίων ρούχων ανά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.15 Ανάλυση εξαγωγών πλυντηρίων πιάτων ανά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)