ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ

Στον κλάδο των εσωρούχων και μαγιό δραστηριοποιείται σημαντικός
αριθμός επιχειρήσεων. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής
καλύπτεται από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες
πραγματοποιούν και εξαγωγές. Τα τελευταία κυρίως έτη, ορισμένες
βιομηχανίες του κλάδου προκειμένου να πετύχουν μείωση του κόστους
παραγωγής των προϊόντων τους έχουν μεταφέρει το σύνολο ή μέρος της
παραγωγικής τους δραστηριότητας σε εγκαταστάσεις τρίτων επιχειρήσεων,
που βρίσκονται συχνά εκτός ελληνικών συνόρων, σε χώρες με χαμηλό
εργατικό κόστος. Επίσης, τα τελευταία έτη παρατηρείται στροφή
ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου προς τον εισαγωγικό/εμπορικό τομέα,
με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των εισαγωγών. Η κατάργηση των ποσοστώσεων
και περιορισμών στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ειδών στην Ε.Ε.,
έπληξε την εγχώρια παραγωγή και οδήγησε σε δραστική αύξηση των
εισαγωγών από Τρίτες Χώρες.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή εσωρούχων (σε τεμάχια) παρουσίασε μείωση
περίπου 14% το 2009/08, ενώ η αντίστοιχη μείωση στα μαγιό κυμάνθηκε
στο 16%.
Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης εσωρούχων μειώθηκε κατά 11,5% το
2009/08, ενώ η μείωση στα μαγιό ήταν μικρότερη (περίπου 5%). Η
εισαγωγική διείσδυση στον τομέα των εσωρούχων διαμορφώθηκε στο 64% το
2009 και στα μαγιό στο 69% το ίδιο έτος. Η εξαγωγική επίδοση του
κλάδου κυμάνθηκε στο 45% (στα εσώρουχα) και στο 70% περίπου (στα
μαγιό) το 2009.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Εσωρούχων και Μαγιό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Εσωρούχων και Μαγιό
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εσωρούχων – Μαγιό
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Ενδύματα – Εσώρουχα - Αξεσουάρ) και Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη)
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Εσωρούχων - Μαγιό
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Ενδύματα - Εσώρουχα - Αξεσουάρ) και Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εσωρούχων – Μαγιό
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Εσωρούχων – Μαγιό, Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εσωρούχων - Μαγιό
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Εσωρούχων και Μαγιό – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Εσωρούχων και Μαγιό – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Εσωρούχων – Μαγιό – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς βάσει αξίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Εσωρούχων- Μαγιώ
Ηνωμένο Βασίλειο
Εξωτερικό Εμπόριο Εσωρούχων – Μαγιό σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Οικονομικά Αποτελέσματα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εσωρούχων – Μαγιό (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εσωρούχων – Μαγιό (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός Ελλάδας (2009)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εσώρουχα, κατά κατηγορία περιοχής (2005/04)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εσώρουχα, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2005/04)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό, για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών εσωρούχων- μαγιό
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2004-2009)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό, για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Βιομηχανία (Ενδύματα - Εσώρουχα - Αξεσουάρ) (2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη) (2009)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής ειδών ένδυσης και κατασκευής εσωρούχων (2005)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εσωρούχων - μαγιό ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εσωρούχων - μαγιό ανά κατηγορία προϊόντων (2005-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εσωρούχων - μαγιό ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2007-2008)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή εσωρούχων - μαγιό (2004-2009)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2007-2009)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2007-2009)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εσωρούχων - μαγιό (2004-2009)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά εσωρούχων - μαγιό ανά κατηγορία (2004-2009)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς εσωρούχων – μαγιό, βάσει αξίας (2008)
Π4.1 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2002-2009)
Π4.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανάλογα με την πρώτη ύλη (2002-2009)
Π4.3 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.4 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2002-2009)
Π4.5 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανάλογα με την πρώτη ύλη (2002-2009)
Π4.6 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π5.1 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσότητα (2007-2008)
Π5.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αξία (2007-2008)
Π5.3 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης σε ποσότητα (2007-2008)
Π5.4 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης σε αξία (2007-2008)