ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΣΩΡΟΥΧΑ – ΜΑΓΙΟ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση Εσωρούχων και Μαγιό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Εσωρούχων και Μαγιό
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη Εσωρούχων – Μαγιό
3.3Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Εσωρούχων – Μαγιό
4.1Εγχώρια Παραγωγή Εσωρούχων – Μαγιό, Μερίδια Παραγωγής
4.2Εξωτερικό Εμπόριο Εσωρούχων - Μαγιό
4.2.1Εξέλιξη Εισαγωγών Εσωρούχων και Μαγιό – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2Εξέλιξη Εξαγωγών Εσωρούχων και Μαγιό – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3Εγχώρια Αγορά Εσωρούχων – Μαγιό – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας
Μερίδια αγοράς βάσει αξίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Διεθνής Αγορά Εσωρούχων – Μαγιό
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εσωρούχων - Μαγιό (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εσωρούχων - Μαγιό (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας (2001)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2007-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εσώρουχα, κατά κατηγορία περιοχής (2005/04)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εσώρουχα, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2005/04)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό, για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό.
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής ειδών ένδυσης κατεργασίας και βαφής γουναρικών και κατασκευής εσωρούχων (2004)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εσωρούχων - μαγιό ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εσωρούχων - μαγιό ανά κατηγορία προϊόντων (2003-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εσωρούχων - μαγιό ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή εσωρούχων - μαγιό (2004-2007)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2005-2007)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2005-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εσωρούχων - μαγιό (2004-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά εσωρούχων - μαγιό ανά κατηγορία (2004-2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς εσωρούχων – μαγιό, βάσει αξίας (2007)
Π4.1 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2001-2007)
Π4.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανάλογα με την πρώτη ύλη (2001-2007)
Π4.3 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.4 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2001-2007)
Π4.5 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανάλογα με την πρώτη ύλη (2001-2007)
Π4.6 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π5.1 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποσότητα (2006-2007)
Π5.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αξία (2006-2007)
Π5.3 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποσότητα (2006-2007)
Π5.4 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης, σε αξία (2006-2007)