ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΣΩΡΟΥΧΑ – ΜΑΓΙΟ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Εσωρούχων και Μαγιό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Εσωρούχων και Μαγιό
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εσωρούχων - Μαγιό
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις των Κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εσωρούχων - Μαγιό
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Εσωρούχων – Μαγιό, Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εσωρούχων - Μαγιό
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Εσωρούχων και Μαγιό – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Εσωρούχων και Μαγιό – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Εσωρούχων – Μαγιό – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας
Μερίδια αγοράς βάσει αξίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Εσωρούχων – Μαγιό
5.1 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Ένδυσης και των Εσωρούχων - Μαγιό
5.2 Σύγκριση του Κόστους Εργασίας στη Βιομηχανία της Ένδυσης Διεθνώς
5.3 Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Κλωστοϋφαντουργίας
5.4 Εξωτερικό Εμπόριο Εσωρούχων – Μαγιό σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος τησ ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης κλωστοϋφαντουργίας 1995-2005
Πίνακας 2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας (2001)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εσώρουχα, κατά κατηγορία περιοχής (2005/04)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εσώρουχα, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2005/04)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό.
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων – μαγιό (2001-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής εσωρούχων (2003)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εσωρούχων-μαγιό ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εσωρούχων-μαγιό ανά κατηγορία προϊόντων (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εσωρούχων-μαγιό ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.13 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.14 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.15 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2001-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2005)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων εσωρούχων - μαγιό (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή εσωρούχων - μαγιό (1999-2006)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εσωρούχων - μαγιό (2004-2006)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια αγορά εσωρούχων - μαγιό ανά κατηγορία (1999-2006)
Πίνακας 4.4 Μερίδα αγοράς εσωρούχων – μαγιό, βάσει αξίας (2005)
Π4.1 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2000-2005)
Π4.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανάλογα με την πρώτη ύλη (2000-2005)
Π4.3 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.4 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό (2000-2005)
Π4.5 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανάλογα με την πρώτη ύλη (2000-2005)
Π4.6 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Εξαγωγές εσωρούχων, μαγιό και καλτσών στην Ισπανία (2001-2003)
Π5.1 Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης στον κόσμο (2002)
Π5.2 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσότητα (2005-2006)
Π5.3 Εισαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αξία (2005-2006)
Π5.4 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσότητα (2005-2006)
Π5.5 Εξαγωγές εσωρούχων - μαγιό σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αξία (2005-2006)