ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3Moρφές Τουρισμού
1.4Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.5Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
1.6Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Τουριστικές Υπηρεσίες
2.1Χαρακτηριστικά, πηγές προέλευσης και παράγοντες της Τουριστικής Ζήτησης.
2.2 Στοιχεία Εισερχόμενου Τουρισμού
2.2.1Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών
2.2.2Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.3 Στοιχεία Εξερχόμενου Τουρισμού
Παραρτημα Κεφαλαιου 2
3. Η Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
3.3 Στοιχεία Τουριστικών Επιχειρήσεων
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.3.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Α) Εταιρείες Εισερχόμενου Τουρισμού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Β) Εταιρείες Εσωτερικού- Εξερχόμενου Τουρισμού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4 Συνθήκες Ανταγωνισμού
Παραρτημα κεφαλαιου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
4.1Συνολική Αξία Εγχώριας Αγοράς
4.1.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Υπηρεσιών
4.2 Μερίδια Αγοράς Τουριστικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
5. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
5.1 Το Διεθνές Τουριστικό Περιβάλλον
5.2 Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις ανά τον Κόσμο
6.Κύρια Ζητήματα της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής
7.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ποιότητα Υπηρεσιών στα Τουριστικά Γραφεία (ΙΑΤΑ)
Παράρτημα ΙΙ/α: Δικαιολογητικά Για Την Χορήγηση και Ανανέωση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
Παράρτημα ΙΙ/β: Ν. 393/1976 Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
Παράρτημα ΙΙ/γ: Π.Δ. 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών Σε Συμμόρφωση Προς την Οδηγία 90/314
Παράρτημα ΙΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Α.Ε.
• Benchmarking Εισερχόμενου Τουρισμού (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εξερχόμενου και Εσωτερικού Τουρισμού (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2004-2007)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2003-2007)
Π2.3 Ύψος τουριστικών εσόδων (2001-2007)
Π2.4 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2001-2007)
Π2.5 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (2000-2007)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά χώρα προέλευσης (2000-2007)
Π2.7 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2000-2007)
Π2.8 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2000-2007)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2007)
Π2.10 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2007)
Π2.11 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2000-2007)
Πίνακας 3.1 Κατανομή ταξιδιωτικών γραφείων κατά νομική μορφή (2002 & 2004)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (2005)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ταξιδιωτικών γραφείων (2001 - 2004)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης τουριστικών γραφείων (2002-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τουριστικών γραφείων (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εισερχόμενου τουρισμού (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων εξερχόμενου/εσωτερικού τουρισμού (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς υπηρεσιών τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (1994-2007)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2007)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος αγοράς εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού (1994-2007)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς εξερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων επί της συνολικής αξίας της αγοράς (2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει αριθμού διακινηθέντων τουριστών (2007)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει πωλήσεων (2007)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού βάσει πωλήσεων (2007)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις για το 2007 (σε εκατ.)
Πίνακας 5.2 Η αγορά τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων της Ευρώπης (2005-2006)