ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν περισσότερα
από 3.000 τουριστικά γραφεία, ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων
βρίσκεται συγκεντρωμένος στο νομό Αττικής. Επιπλέον, σε όλη την
επικράτεια λειτουργούν και γραφεία γενικού τουρισμού τα οποία δεν
είναι εφοδιασμένα με το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ., είναι διάσπαρτα
σε διάφορες τουριστικές περιοχές λειτουργούν μόνον κατά την
τουριστική περίοδο και συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες εσωτερικού
τουρισμού, λειτουργώντας ως υπεργολάβοι μεγαλύτερων ταξιδιωτικών
γραφείων.
Η συνολική αξία της αγοράς υπηρεσιών από τουριστικά-ταξιδιωτικά
γραφεία εμφανίζει διακυμάνσεις κατά την περίοδο 1994-2006 με μέσο
ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,5%. Το 2006, το συνολικό μέγεθος
αυξήθηκε κατά 5,1% σε σχέση με το 2005. Ειδικότερα κατά κατηγορία
υπηρεσιών, το μέγεθος αγοράς του εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού
αυξήθηκε κατά 4,9% το 2006 σε σχέση με το 2005, το δε μέγεθος
του εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού αυξήθηκε κατά 4,8%. Σχετικά
με τον εξερχόμενο οργανωμένο τουρισμό, το μέγεθος της εν λόγω
αγοράς παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση 5,9% σε σχέση με το 2005.
Αναφορικά με την ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο
σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς κατά το 2006, ο εισερχόμενος
τουρισμός αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο (59.9%) και
ακολουθεί ο εσωτερικός (20,7%) και ο εξερχόμενος τουρισμός (19,4%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Moρφές Τουρισμού
1.4 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.5 Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Τουριστικές Υπηρεσίες
2.1 Χαρακτηριστικά, πηγές προέλευσης και παράγοντες της Τουριστικής Ζήτησης.
2.2 Στοιχεία Εισερχόμενου Τουρισμού
2.2.1 Αφίξεις και Προέλευση Αλλοδαπών Τουριστών
2.2.2. Κρουαζιέρες.
2.2.3 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.3 Στοιχεία Εξερχόμενου Τουρισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Στοιχεία Τουριστικών Επιχειρήσεων
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
A) Εταιρείες Εισερχόμενου Τουρισμού:
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Β) Εταιρείες Εσωτερικού - Εξερχόμενου Τουρισμού:
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4 Συνθήκες Ανταγωνισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
4.1 Συνολική Αξία Εγχώριας Αγοράς
4.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Υπηρεσιών
4.2 Μερίδια Αγοράς Τουριστικών Επιχειρήσεων
5. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
5.1 Το Διεθνές Τουριστικό Περιβάλλον
5.2 Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις ανά τον Κόσμο
6. Κύρια Ζητήματα της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής
7. Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ποιότητα Υπηρεσιών στα Τουριστικά Γραφεία (ΙΑΤΑ)
Παράρτημα ΙΙ/α: Δικαιολογητικά Για Την Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
Παράρτημα ΙΙ/β: Ν. 393/1976 Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
Παράρτημα ΙΙ/γ: Π.Δ. 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών Σε Συμμόρφωση Προς την Οδηγία 90/314
Παράρτημα ΙΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (1994-2005)
Πίνακας 2.2 Διεθνείς αεροπορικέςαφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια της χώρας(Ιανουάριος-Σεπτέμβριος)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα μέσω κρουαζιέρας (1998-2005)
Πίνακας 2.4 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (1994-2004)
Πίνακας 2.5 Επιβατική κίνηση εξωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (1996-2005)
Πίνακας 2.6 Συνοπτικό ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (1998-2005)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2002-2005)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2001-2005)
Π2.3 Ύψος τουριστικών εσόδων(1993-2006)
Π2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (1998-2005)
Π2.5 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1998-2005)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (1998-2005)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών στα ξενοδοχειακά καταλύματα. (2000-2006)
Π2.8 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα (2000-2005)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών στα ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2006)
Π2.10 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2006)
Π2.11 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2000-2006)
Πίνακας 3.1 Κατανομή ταξιδιωτικών γραφείων κατά νομική μορφή (2002 & 2003)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (2005)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2001-2006)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιριών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ταξιδιωτικών γραφείων (2001 & 2003)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης τουριστικών γραφείων (2002-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τουριστικών γραφείων (2005-2006)
Π.3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού (2002-2006)
Π3.7Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού (2002-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών εισερχόμενου τουρισμού (2005-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2002-2004)
Π3.13 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2002-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού (2005-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς υπηρεσιών τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (1994-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος αγοράς εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού (1994-2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς εξερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων επί της συνολικής αξίας της αγοράς (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει αριθμού διακινηθέντων τουριστών (2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει πωλήσεων (2006)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού βάσει πωλήσεων (2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2007)
Πίνακας 5.2 Γεωγραφική κατανομή παγκόσμιας τουριστικής κίνησης (2003-2006)
Πίνακας 5.3 Οι 10 πρώτοι τουριστικοί προορισμοί παγκοσμίως (2003-2004)
Πίνακας 5.4 Η αγορά των τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων της Ευρώπης (2005)