ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν ως κύρια δραστηριότητα την πρώτη μεταποίηση του καπνού, που αποτελεί ένα στάδιο επεξεργασίας το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ της πρωτογενούς παραγωγής (καπνοπαραγωγοί) και της τελικής μεταποίησης του καπνού (σιγαρετοβιομηχανίες). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το πλήθος των εταιρειών του κλάδου έχει συρρικνωθεί δραστικά, λόγω της ραγδαίας μείωσης της εγχώριας παραγωγής καπνού και τον περιορισμό της σε δύο κυρίως ποικιλίες αυτές του Μπασμά και Κατερίνης.
Από το 2006 η καλλιέργεια και η παραγωγή καπνού συρρικνώθηκε σημαντικά, λόγω της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Το 2006, πρώτο έτος εφαρμογής της ολικής αποδέσμευσης των επιδοτήσεων από την καπνοπαραγωγή, πολλοί παραγωγοί εγκατέλειψαν την καλλιέργεια καπνού και η παραγωγή μειώθηκε κατά 80% περίπου σε σχέση με το 2005. Στην παρούσα φάση λίγες εταιρείες του κλάδου εξακολουθούν να λειτουργούν σε πλήρη κλίμακα (αγοράζουν και επεξεργάζονται καπνά νέας εσοδείας). Κάποιες επιχειρήσεις συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους εκποιώντας τα αποθέματά τους, ενώ άλλες είτε εμπορεύονται πλέον έτοιμα καπνά, είτε έχουν αλλάξει αντικείμενο δραστηριότητας.
Την περίοδο 2006-2011 οι αγορασθείσες ποσότητες καπνού παρέμειναν γενικά χαμηλές, εμφανίζοντας μέση ετήσια αύξηση μόλις 1,9%. Για το 2012 εκτιμάται εντονότερη σχετικά αύξηση, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.
Οι συνολικές εισαγωγές καπνών ακολούθησαν καθοδική πορεία την περίοδο 2009-2011, τόσο από πλευράς αξίας όσο και από πλευράς ποσότητας. Ομοίως ,η εξέλιξη των εξαγωγών καπνών ήταν φθίνουσα την περίοδο 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 21%.
Οι εταιρείες που απαρτίζουν τον κλάδο τσιγάρων-πούρων είναι λίγες, ιδιαίτερα στον παραγωγικό τομέα. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται λίγες βιομηχανίες οι οποίες αναλαμβάνουν την παραγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων ξένων σημάτων, παράλληλα με τη διάθεση των ελληνικών εμπορικών σημάτων. Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις είναι συγκριτικά περισσότερες, οι περισσότερες δε αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων με ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά. Η εγχώρια παραγωγή τσιγάρων παρουσιάζει διακυμάνσεις. Την τριετία 2008-2010 το μέγεθος της παραγωγής (σε τεμάχια) μειώθηκε, ενώ το 2011 εκτιμάται ετήσια αύξηση ποσοστού 22%.
Οι εισαγωγές τσιγάρων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 25% την περίοδο 2009-2011, ενώ οι εισαγωγές πούρων κατέγραψαν αντίστοιχη μείωση περίπου 45%. Οι εξαγωγές τσιγάρων-πούρων παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Το 2011 εμφάνισαν αύξηση 22,3% σε σχέση με το 2010. Σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών αφορά πλέον τσιγάρα, ενώ οι εξαγωγές πούρων ουσιαστικά εκμηδενίσθηκαν το 2011.
Αυξομειώσεις παρουσιάζει ετησίως και το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τσιγάρων. Τη διετία 2010-2011 η κατανάλωση κατέγραψε μείωση της τάξης του 23% σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Η εισαγωγική διείσδυση στην αγορά είναι υψηλή, ανερχόμενη σε 42,4% το 2011. Την τελευταία πενταετία η κατανάλωση πούρων στην Ελλάδα υποχώρησε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7%. Για το 2012 εκτιμάται περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης, τόσο στα τσιγάρα όσο και στα πούρα (εκτιμώμενο ποσοστό της τάξης του 10%).
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΚΑΠΝΑ
Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Καπνών
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο - Κανονισμοί

Η Ζήτηση Καπνών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Η Προσφορά Καπνού
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας

Η Εγχώρια Αγορά Καπνού
Εξέλιξη Συνολικού Μεγέθους Αγοράς Καπνού
Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού – Ανάλυση Εισαγωγών Καπνού
Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού – Ανάλυση Εξαγωγών Καπνού
Διεθνής Αγορά Καπνών
Εξέλιξη της Παγκόσμιας Παραγωγής Καπνού

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ – ΠΟΥΡΑ
Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Τσιγάρων – Πούρων
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Τσιγάρων - Πούρων
Φορολογική Πολιτική Τσιγάρων και Πούρων
Η Ζήτηση Τσιγάρων - Πούρων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Η Προσφορά Τσιγάρων - Πούρων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Δίκτυα Διανομής Προϊόντων Καπνού
Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων- Πούρων
Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών της μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Καπνός) και Βιομηχανία (Προϊόντα Καπνού)
Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων- Πούρων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Η Αγορά Τσιγάρων - Πούρων
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων- Πούρων – Ανάλυση Εισαγωγών
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων- Πούρων – Ανάλυση Εξαγωγών
Εξέλιξη Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Τσιγάρων – Μερίδια Αγοράς
Εξέλιξη Μεγέθους Αγοράς Λεπτοκομμένου Καπνού
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πούρων – Μερίδια Αγοράς
Διεθνής Αγορά Τσιγάρων
Τιμές και Φορολογική Επιβάρυνση Τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παγκόσμια Παραγωγή Τσιγάρων
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές