ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Ο αριθμός των εταιρειών που απαρτίζουν τον κλάδο είναι περιορισμένος,
τόσο στον παραγωγικό όσο και στον εισαγωγικό τομέα. Συγκεκριμένα,
υπάρχουν λίγες βιομηχανίες οι οποίες αναλαμβάνουν την παραγωγή διεθνώς
αναγνωρισμένων ξένων σημάτων, παράλληλα με τη διάθεση των ελληνικών
εμπορικών σημάτων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους
συμπεριλαμβάνονται και εισαγωγές σε τσιγάρα και πούρα. Επιπλέον,
ορισμένες παραγωγικές εταιρείες επεκτείνονται και σε αγορές του
εξωτερικού. Συγκεκριμένα, έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους συγγενείς
εταιρείες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα ιδρύουν
θυγατρικές εταιρείες σε χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, με σκοπό
την προώθηση των προϊόντων τους.
Όσον αφορά τον εισαγωγικό τομέα, οι περισσότερες εταιρείες αποτελούν
θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων με ισχυρή παρουσία στην διεθνή αγορά.
Η εγχώρια παραγωγή τσιγάρων παρουσίασε διακυμάνσεις τα τελευταία
χρόνια. Το 2008 το μέγεθος της παραγωγής (σε τεμάχια) παρουσίασε
μείωση ποσοστού 8% σε σχέση με το 2007, ενώ το 2009 κυμάνθηκε σχεδόν
στα ίδια επίπεδα με του 2008 (οριακή αύξηση 0,3%).
Η συνολική κατανάλωση τσιγάρων παρουσίασε σημαντική μείωση (περίπου
14%) το 2008 σε σχέση με το 2007, ενώ το 2009 επανέκαμψε σημειώνοντας
αύξηση περίπου 12,5%, έναντι του 2008. Τα ξένα τσιγάρα (international
brands) εκτιμάται ότι κάλυψαν το 68% περίπου της εγχώριας αγοράς το
2009, έναντι 32% των ελληνικών σημάτων (local brands). Όσον αφορά τα
πούρα, η κατανάλωσή τους εμφανίζει μικρή άνοδο την τριετία 2006-2009,
σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,4%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΠΝΑ – ΤΣΙΓΑΡΑ – ΠΟΥΡΑ 2010»
Α’ Μέρος: Καπνά
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Καπνών
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ποικιλίες Καπνών
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καπνού
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί Ποσοστώσεων και Πριμοδοτήσεων
2. Η Ζήτηση Καπνών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
3. Η Προσφορά Καπνού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καπνού
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Καπνού
4.1 Αγορασθείσα Ποσότητα Παραγομένου Καπνού
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού
4.2.1 Ανάλυση Εισαγωγών Καπνού – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση Εξαγωγών Καπνού – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Καπνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
Β’ Μερος: Τσιγάρα - Πούρα
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Τσιγάρων-Πούρων
1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου των Τσιγάρων – Πούρων
 Παραγωγική διαδικασία του τσιγάρου
 Παραγωγική διαδικασία και τα είδη των πούρων
1.2 Φορολογική Πολιτική Τσιγάρων και Πούρων
2. Η Ζήτηση Τσιγάρων – Πούρων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τσιγάρων-Πούρων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τσιγάρων- Πούρων
3.3 Δίκτυα Διανομής των Προϊόντων Καπνού
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Παραγωγής Τσιγάρων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής Τσιγάρων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Εταιρειών Εισαγωγής Τσιγάρων-Πούρων
3.8 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Τσιγάρων - Πούρων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων Βιομηχανία(Καπνός), Βιομηχανία (Προϊόντα Καπνού) και Εμπόριο(Διάφορα Είδη)
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Καπνά – Τσιγάρα - Πούρα
3.11.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των κλάδων Βιομηχανία(Καπνός), Βιομηχανία (Προϊόντα Καπνού) και Εμπόριο(Διάφορα Είδη)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τσιγάρων – Πούρων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τσιγάρων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων – Πούρων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Τσιγάρων – Πούρων. Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Τσιγάρων – Πούρων. Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τσιγάρων – Πούρων
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Τσιγάρων - Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Εταιρειών
4.3.2. Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πούρων – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Τσιγάρων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
 Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
 Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
 Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
 Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα – Προοπτικές
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου των Καπνών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου των Τσιγάρων - Πούρων
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τσιγάρων – Πούρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τσιγάρων – Πούρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Καταδικασθέντες κατά τόπο τέλεσης της πράξης (1997-2007)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών ανά κατηγορία αδικήματος (1999-2009)
Π2.1 Αριθμός αδικημάτων στη χώρα ανά κατηγορία (1998-2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Διάφορες Υπηρεσίες” (2009)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου “Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας - Security” (2009-2008)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Διάφορες Υπηρεσίες” (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2004-2009)
Πίνακας 3.11 Επωνυμίες επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο - Εξοπλισμός Ασφαλείας” (2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου “Εμπόριο Συστημάτων Ασφαλείας” (2009-2008)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης συστημάτων ασφαλείας ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη συστημάτων ασφαλείας ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
(2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
(2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2007-2008)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας
(2004-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας
(2007-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2007-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2009)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2009)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας σε χώρες – μέλη της CoESS (2007-2008)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις μελών Βρετανικού Συνδέσμου Βιομηχανίας Ασφαλείας ανά κατηγορία (2001-2006)