ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΠΝΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά Καπνών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Καπνών
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ποικιλίες Καπνών
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καπνού
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί Ποσοστώσεων και Πριμοδοτήσεων
2. Η Ζήτηση Καπνών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
3. Η Προσφορά Καπνού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καπνού
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Καπνού
4.1 Αγορασθείσα Ποσότητα Παραγομένου Καπνού
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού
4.2.1 Ανάλυση Εισαγωγών Καπνού – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση Εξαγωγών Καπνού – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καπνού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Καπνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα
Παράρτημα Ι: Κανονισμοί Νέας Κ.Ο.Α. στον Καπνό
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΣΙΓΑΡΑ – ΠΟΥΡΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Τσιγάρων-Πούρων
1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου των Τσιγάρων – Πούρων
1.1.1 Παραγωγική διαδικασία του τσιγάρου
1.1.2 Παραγωγική διαδικασία και τα είδη των πούρων
1.2 Φορολογική Πολιτική Τσιγάρων και Πούρων
2. Η Ζήτηση Τσιγάρων – Πούρων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ (2004/05)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τσιγάρων-Πούρων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τσιγάρων- Πούρων
3.3 Δίκτυα Διανομής των Προϊόντων Καπνού
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Παραγωγής Τσιγάρων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής Τσιγάρων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Εταιρειών Εισαγωγής Τσιγάρων-Πούρων
3.8 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Τσιγάρων - Πούρων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τσιγάρων – Πούρων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τσιγάρων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων – Πούρων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Τσιγάρων – Πούρων. Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Τσιγάρων – Πούρων. Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τσιγάρων – Πούρων
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Τσιγάρων - Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Εταιρειών
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πούρων – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Τσιγάρων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τσιγάρων - Πούρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τσιγάρων - Πούρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΚΑΠΝΑ 2008"
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης / επεξεργασίας φύλλων καπνού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2002-2006)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού (2002-2006)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού
(2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας καπνού
(2005-2006)
Πίνακας 4.1 Aγορασθείσα ποσότητα παραγομένου καπνού σε φύλλα
(1990-2007)
Πίνακας 4.2 Η καλλιεργήσιμη έκταση καπνού ανά ποικιλία, για το 2006
Πίνακας 4.3 Αγορασθείσα ποσότητα καπνού ανά ποικιλία (Εσοδείες 2002-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση καπνών (1998-2005)
Π4.1 Καλλιέργεια, αριθμός παραγωγών και αγορασθείσα παραγωγή ελληνικών καπνών κατά ποικιλία (2001-2004)
Π4.2 Συμβόλαια αγοράς καπνού (2000-2005)
Π4.3 Παραγωγή καπνού ανά νομό και ανά ποικιλία (2006)
Π4.4 Εισαγωγές καπνών ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.5 Εισαγωγές καπνών ανά χώρα προέλευσης (2003-2006)
Π4.6 Εξαγωγές καπνών ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.7 Εξαγωγές καπνών ανά χώρα προορισμού (2003-2006)
Π5.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής καπνού (2002-2007)
Π5.2 Παραγωγή καπνών ανά χώρα και ανά ποικιλία, για το έτος 2006
Π5.3 Παραγωγή καπνών «flue cured» παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2002-2008)
Π5.4 Παραγωγή καπνών «Burley» παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2002-2008)
Π5.5 Παραγωγή καπνών «ανατολικού τύπου» παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2002-2007)
Π5.6 Παραγωγή καπνών «Dark-Fired» παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2002-2007)
Π5.7 Παραγωγή καπνών Dark-Fired παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2002-2007)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ 2008"
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη καπνού, κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη καπνού, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά για είδη καπνού, κατά βαθμό αστικοποίησης
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής τσιγάρων (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών εισαγωγής τσιγάρων - πούρων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής τσιγάρων - πούρων (2002-2007)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών εισαγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης προϊόντων καπνού (2001-2005)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης τσιγάρων με φίλτρο (2001-2005)
Π3.3 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης τσιγάρων light (2001-2005)
Π3.4 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης πούρων (2001-2007)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη πούρων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.6 Εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών (2001-2007)
Π3.7 Ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών (2006-2007)
Π3.8 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.9 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.10 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.13 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Μέσος όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων
(2005-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων-πούρων (2005-2006)
Π3.16 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.17 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.18 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.19 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.20 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής τσιγάρων-πούρων (2002-2006)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής τσιγάρων-πούρων
(2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής τσιγάρων (1995-2006)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές τσιγάρων - πούρων (1999-2006)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές τσιγάρων - πούρων (1999-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιγάρων (1995-2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς των κυριοτέρων εταιρειών τσιγάρων (2007)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πούρων (1998-2005)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς πούρων των κυριοτέρων εταιρειών (2007)
Π4.1 Εισαγωγές τσιγάρων - πούρων ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.2 Εισαγωγές τσιγάρων - πούρων ανά χώρα προέλευσης (2003-2006)
Π4.3 Εξαγωγές τσιγάρων - πούρων ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.4 Εξαγωγές τσιγάρων – πούρων ανά χώρα προορισμού (2003-2006)
Πίνακας 5.1 Τιμές και Φορολογική Επιβάρυνση Τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Οκτώβριος 2007)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή τσιγάρων (2002-2006)
Π5.2 Η παραγωγή των μεγαλύτερων βιομηχανιών τσιγάρου παγκοσμίως (2006 - μη συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών της Κίνας)