ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΑΠΝΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά Καπνών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Καπνών
1.1 Εισαγωγή
1.2 Στάδια Καλλιέργειας - Ποικιλίες Καπνών
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καπνού
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί Ποσοστώσεων και Πριμοδοτήσεων
Κατώφλια Εγγύησης και Πριμοδοτήσεις 2002-2005
Μέσες Εμπορικές Τιμές
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Καπνών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
3. Η Προσφορά Καπνού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καπνού
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Καπνού
4.1 Αγορασθείσα Ποσότητα Παραγομένου Καπνού - Παραγωγή
4.1.1 Αγορασθείσες Ποσότητες Καπνών Βάσει Συμβολαίων – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού
4.2.1 Ανάλυση Εισαγωγών Καπνού – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση Εξαγωγών Καπνού – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καπνού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Καπνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Κανονισμοί Νέας Κ.Ο.Α. στον Καπνό
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Τσιγάρων-Πουρων
1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου των Τσιγάρων – Πούρων
1.2 Φορολογική Πολιτική Τσιγάρων και Πούρων
2. Η Ζήτηση Τσιγάρων – Πούρων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ (2004/05)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τσιγάρων-Πούρων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τσιγάρων- Πούρων
3.3 Δίκτυα Διανομής των Προϊόντων Καπνού
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Παραγωγής Τσιγάρων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής Τσιγάρων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Εταιρειών Εισαγωγής Τσιγάρων-Πούρων
3.8 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τσιγάρων – Πούρων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τσιγάρων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων – Πούρων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Τσιγάρων – Πούρων. Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Τσιγάρων – Πούρων. Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τσιγάρων – Πούρων
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Τσιγάρων-Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Εταιρειών
Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Εταιρειών Τσιγάρων
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πούρων – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Τσιγάρων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα & Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Παραγωγικών Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εισαγωγικών Eταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΚΑΠΝΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Κατώφλια εγγύησης εσοδείας 2000-2005
Π1.2 Πριμοδοτήσεις καπνού σε φύλλα εσοδείας 1999-2005
Π1.3 Συμμετοχή μεταβλητού τμήματος στο σύνολο της πριμοδότησης (2001-2005)
Π1.4 Πριμοδότηση καπνών ανά ομάδα (Εσοδεία 1999)
Π1.5 Πριμοδότηση καπνών ανά ομάδα (Εσοδεία 2000)
Π1.6 Πριμοδότηση καπνών ανά ομάδα (Εσοδεία 2001)
Π1.7 Πριμοδότηση καπνών ανά ομάδα (Εσοδεία 2002)
Π1.8 Πριμοδότηση καπνών ανά ομάδα (Εσοδεία 2003, 2004, 2005 ανά έτος )
Π1.9 Συνολική καταβληθείσα εμπορική τιμή και πριμ στους παραγωγούς (1995-2004)
Π1.10 Μέσες εμπορικές τιμές (1996-2004)
Π1.11 Πριμοδοτήσεις και μέσες εμπορικές τιμές κατά εσοδεία και ποικιλία (1997-2004)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης / επεξεργασίας φύλλων καπνού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2001-2005)
Π3.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2000-2004)
Π3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2000-2004)
Π3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2000-2004)
Π3.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2000-2004)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2003-2004)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2003-2004)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών επεξεργασίας καπνού (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγορασθείσας ποσότητας παραγομένου καπνού σε φύλλα (1990-2005)
Πίνακας 4.2 Αγορασθείσα ποσότητα ανά ποικιλία (Εσοδείες 2002-2005)
Πίνακας 4.3 Συμβόλαια αγοράς καπνού (2000-2005)
Πίνακας 4.4 Μερίδια παραγωγής (%) των κυριοτέρων εταιρειών του κλάδου (Εσοδείες 2004-2005)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εισαγωγών καπνών (1999-2004)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εξαγωγών καπνών (1999-2004)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση καπνών (1998-2004)
Π4.1 Εξέλιξη συνολικής καλλιέργειας, παραγωγής και αξίας καπνών (1990-2004)
Π4.2 Καλλιέργεια, αριθμός παραγωγών και αγορασθείσα παραγωγή ελληνικών καπνών κατά ποικιλία (1999-2004)
Π4.3 Συμβόλαια αγοράς καπνού ανά εταιρεία (Εσοδεία 2004)
Π4.4 Συμβόλαια αγοράς καπνού ανά εταιρεία (Εσοδεία 2005)
Π4.5 Εισαγωγές καπνών ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.6 Εισαγωγές καπνών ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.7 Εξαγωγές καπνών ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.8 Εξαγωγές καπνών ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π5.1 Παραγωγή και εμπόριο καπνών παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2000-2004)
Π5.2 Παραγωγή καπνών «flue cured» παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2001-2006)
Π5.3 Παραγωγή καπνών Burley παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2001-2006)
Π5.4 Παραγωγή καπνών ανατολικού τύπου παγκοσμίως και σε επιλεγμένες χώρες (2001-2005)
ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη καπνού, κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη καπνού, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά για είδη καπνού, κατά βαθμό αστικοποίησης
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής τσιγάρων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής τσιγάρων (2000-2004)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών εισαγωγής τσιγάρων - πούρων
Π3.1 Διαχρονική εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης προϊόντων καπνού (2001-2005)
Π3.2 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης τσιγάρων με φίλτρο (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τσιγάρων με φίλτρο ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης τσιγάρων light (2001-2005)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη τσιγάρων light ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.6 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης πούρων (2001-2005)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη πούρων ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.8 Διαχρονική εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών (2001-2005)
Π3.9 Ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών (2004-2005)
Π3.10 Κερδοφορία παραγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.11 Αποδοτικότητα παραγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.12 Ρευστότητα παραγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.13 Χρηματοοικονομική διάρθρωση παραγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών εταιρειών (2003-2004)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών εταιρειών (2003-2004)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών εταιρειών (2003-2004)
Π3.17 Κερδοφορία εισαγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.18 Αποδοτικότητα εισαγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.19 Ρευστότητα εισαγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.20 Χρηματοοικονομική διάρθρωση εισαγωγικών εταιρειών (2000-2004)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών εταιρειών (2003-2004)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών εταιρειών (2003-2004)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών εταιρειών (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής τσιγάρων (1995-2005)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές τσιγάρων - πούρων (1999-2005)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές τσιγάρων - πούρων (1999-2005)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιγάρων (1995-2005)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς των κυριοτέρων εταιρειών (2005)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πούρων (1998-2005)
Π4.1 Εισαγωγές τσιγάρων - πούρων ανά κατηγορία (1999-2003)
Π4.2 Εισαγωγές τσιγάρων - πούρων ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.3 Εξαγωγές τσιγάρων - πούρων ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.4 Εξαγωγές τσιγάρων – πούρων ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Πίνακας 5.1 H παραγωγή των μεγαλύτερων βιομηχανιών τσιγάρου παγκοσμίως (Ιανουάριος 2004-μη συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών της Κίνας)
Πίνακας 5.2 Μέση τιμή τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 2006)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή τσιγάρων (1999-2003)