ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Στον κλάδο των χαρτικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής δραστηριοποιούνται λίγες επιχειρήσεις παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue, καθώς και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων επεξεργασίας/παραγωγής τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής. Μικρότερη είναι η συμμετοχή των εισαγωγικών επιχειρήσεων στη συνολική αγορά.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue εμφανίζει ετήσιες διακυμάνσεις την τελευταία δεκαετία. Το 2009 η παραγωγή εμφάνισε οριακή μείωση (-0,8%), τάση η οποία συνεχίστηκε και τη διετία 2010-2011 (2011/10:-5%, 2010/09:-4%). Η παραγωγή των τελικών προϊόντων tissue αυξήθηκε τη δεκαετία 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,4%, ενώ τη διετία 2010-2011 η παραγωγή εμφάνισε πτωτική πορεία (2010/09:-2,1%, 2011/10:-4%). Μείωση παρουσιάζει και το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης αυτών την τριετία 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4%. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Το ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης κυμάνθηκε στο 25% τα τελευταία έτη.
Σχετικά με τις κατηγορίες των τελικών προϊόντων, το χαρτί υγείας κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά (44% περίπου) και ακολουθούν το χαρτί κουζίνας (35%) και οι χαρτοπετσέτες (15%). Σημειώνεται ότι, στη συνολική αγορά προϊόντων χαρτιού tissue, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αυξάνουν το μερίδιο τους τα τελευταία έτη.
Η εγχώρια κατανάλωση ειδών ατομικής υγιεινής δεν παρουσιάζει δραστικές μεταβολές ανά έτος, καθώς εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και τη διάρθρωση του πληθυσμού.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πρώτες Ύλες – Συνοπτική Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση του Κλάδου Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας – Ατομικής Υγιεινής «Tissue»
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά του Κλάδου Χαρτιού Υγείας–Καθαριότητας–Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής - Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.5 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Χαρτιού Tissue και Τελικών Προϊόντων Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ανεπεξέργαστου Χαρτιού Τissue
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαρτιού Tissue
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.8 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τελικών Προϊόντων Τissue και Ειδών Ατομικής Υγιεινής
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τελικών Προϊόντων και Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.10 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.11 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)
3.12 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.12.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Προϊόντων Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Ανεπεξέργαστου Χαρτιού Tissue – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Χαρτιού Tissue
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο των Προϊόντων Χαρτιού Υγείας-Kαθαριότητας-Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
4.3.1 Εισαγωγές
4.3.2 Εξαγωγές
4.3.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.4 Εγχώρια Αγορά Ανεπεξέργαστου Χαρτιού Tissue
4.5 Εγχώρια Αγορά Τελικών Προϊόντων Χαρτιού Tissue και Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Μερίδια Αγοράς - Συγκέντρωση στον κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς
5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού
5.2 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Προϊόντων Χαρτιού “Tissue”
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαρτιού Tissue (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τελικών Προϊόντων Tissue και Ειδών Ατομικής Υγιεινής (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της χαρτοβιομηχανίας (2001-2008)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (2001-2008)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2001-2008)
Πίνακας 1.4 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου της χαρτοβιομηχανίας
Π1.1 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (2001-2008)
Π1.2 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (2001-2008)
Π1.3 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2001-2008)
Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (1993-2009)
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για προϊόντα χαρτιού tissue κατά περιοχές (2008)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008-2010)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ανεπεξεργάστου χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας χαρτιού tissue και παραγωγής τελικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών ατομικής υγιεινής
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής προϊόντων χαρτιού υγείας – καθαριότητας - ατομικής υγιεινής
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2006-2010)
Πίνακας 3.11 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα) (2011)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα) (2011-2010)
Π3.1 Αριθμός και συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας από χαρτί, κατά νομική μορφή (2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων χαρτιού υγείας – καθαριότητας - ατομικής υγιεινής “tissue” ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη χαρτιού υγείας – καθαριότητας –ατομικής υγιεινής “tissue” ανά κατηγορία προϊόντος (2009-2010)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων χαρτιού υγείας – καθαριότητας - ατομικής υγιεινής «tissue» ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων
(2006-2010)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2009-2010)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2009-2010)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2006-2010)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2006-2010)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2006-2010)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2006-2010)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2009-2010)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2009-2010)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (1991-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (2011)
Πίνακας 4.3 Συνολική εγχώρια παραγωγή τελικών προϊόντων χαρτιού tissue (1991-2011)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (2003-2010)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές τελικών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2003-2010)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (2003-2010)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές τελικών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2003-2010)
Πίνακας 4.8 Εμπορικό ισοζύγιο προϊόντων χαρτιού υγείας - καθαριότητας - ατομικής υγιεινής “tissue” (2006-2010)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (1991-2011)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τελικών προϊόντων χαρτιού tissue (1991-2011)
Πίνακας 4.11 Διάρθρωση (%) της εγχώριας αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος (2011)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ειδών ατομικής υγιεινής ανά κατηγορία (2011)
Πίνακας 4.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά τελικών προϊόντων tissue (2011)
Πίνακας 4.14 Δείκτες συγκέντρωσης (2011)
Π4.1 Ανάλυση των εισαγωγών ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2005-2010)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών τελικών προϊόντων χαρτιού tissue ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2005-2010)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών τελικών προϊόντων χαρτιού tissue ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή και κατανάλωση χαρτοπολτού στις χώρες - μέλη CEPI (2009-2010)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή και κατανάλωση χαρτιού σε χώρες - μέλη CEPI (2009-2010)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές χαρτιού των χωρών - μελών της CEPI από άλλες περιοχές (2006-2010)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές χαρτιού των χωρών - μελών της CEPI σε άλλες περιοχές (2006-2010)
Πίνακας 5.5 Κατά κεφαλήν κατανάλωση προϊόντων «tissue» ανά γεωγραφική περιοχή (2009)
Πίνακας 5.6 Παραγωγική Δυναμικότητα 20 Μεγαλύτερων Προμηθευτών Προϊόντων “Tissue” (2010)
Π5.1 Παραγωγή χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2003-2010)
Π5.2 Εισαγωγές χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2003-2010)
Π5.3 Εξαγωγές χαρτιού από χώρες της Ευρώπης (2003-2010)