ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Ο κλάδος των χαρτικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής περιλαμβάνει
παραγωγικές επιχειρήσεις ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue, καθώς και
επιχειρήσεις παραγωγής και εισαγωγής τελικών προϊόντων tissue και
ειδών ατομικής υγιεινής. Στον τομέα της πρώτης μεταποίησης
απασχολούνται λίγες επιχειρήσεις, ενώ στον τομέα της δεύτερης
μεταποίησης δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων
(επεξεργαστές - παραγωγοί τελικών προϊόντων).
Η συνολική εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue εμφάνισε
διακυμάνσεις την τελευταία δεκαετία. Το 2008/2007 παρουσίασε αύξηση
15%, ενώ το 2009 εμφάνισε οριακή μείωση (περίπου 1%). Τη διετία
2008-2009 οι εξαγωγές κάλυψαν το 17% περίπου της εγχώριας παραγωγής,
οι δε εισαγόμενες ποσότητες κάλυψαν το 20% της συνολικής κατανάλωσης
την ίδια περίοδο.
Η παραγωγή των τελικών προϊόντων tissue αυξήθηκε τη δεκαετία 2000-2009
με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,4%, ενώ το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης
αυτών (σε τόνους) αυξήθηκε με αντίστοιχο ρυθμό 2,3%. Η εγχώρια
παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Ωστόσο, η
εισαγωγική διείσδυση ενισχύθηκε την τελευταία δεκαετία και
διαμορφώθηκε σε 28% περίπου το 2009. Σχετικά με τις κατηγορίες των
τελικών προϊόντων, το χαρτί υγείας εξακολουθεί να κατέχει το
μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά (44% περίπου) και ακολουθούν το χαρτί
κουζίνας και τα είδη επαγγελματικής χρήσης. Η εγχώρια κατανάλωση ειδών
ατομικής υγιεινής δεν παρουσιάζει δραστικές μεταβολές ανά έτος, καθώς
εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και τη διάρθρωση του πληθυσμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2010»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες – Συνοπτική Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
2. Η Ζήτηση του Κλάδου Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας – Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά του Κλάδου Χαρτιού Υγείας–Καθαριότητας–Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής - Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Προϊόντων Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Χαρτιού Tissue και Τελικών Προϊόντων Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαρτιού Τissue
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαρτιού Tissue
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τελικών Προϊόντων Tissue και Ειδών Ατομικής Υγιεινής
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τελικών Προϊόντων Tissue και Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Πωλήσεις Εισαγωγικών Eπιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Προϊόντων Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας -Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Ανεπεξέργαστου Χαρτιού Tissue - Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Χαρτιού Tissue
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο των Προϊόντων Χαρτιού Υγείας-Kαθαριότητας-Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
4.3.1 Εισαγωγές
4.3.2 Εξαγωγές
4.4 Εγχώρια Αγορά Ανεπεξέργαστου Χαρτιού Tissue
4.5 Εγχώρια Αγορά Τελικών Προϊόντων Χαρτιού Tissue και Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Μερίδια Αγοράς- Συγκέντρωση στον κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαρτιού Tissue (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τελικών Προϊόντων Tissue και Ειδών Ατομικής Υγιεινής (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της χαρτοβιομηχανίας (2002-2006)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού (2002-2006)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της κατασκευής ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας από χαρτί (2002-2006)
Πίνακας 1.4 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (2002-2006)
Πίνακας 1.5 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα της βιομηχανίας χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού (2002-2006)
Πίνακα 1.6 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα της κατασκευής ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας από χαρτί (2002-2006)
Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (1993-2008)
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για προϊόντα tissue κατά περιοχές (2004/2005)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή προϊόντων tissue (2005-2008)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2004-2006)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ανεπεξεργάστου χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας χαρτιού tissue και παραγωγής τελικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών ατομικής υγιεινής
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής προϊόντων χαρτιού υγείας – καθαριότητας - ατομικής υγιεινής
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2004-2009)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων και ειδών ατομικής υγιεινής (2004-2009)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας από χαρτί, κατά νομό (2005)
Π3.2 Αριθμός και συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας από χαρτί, κατά νομική μορφή (2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων χαρτιού υγείας – καθαριότητας - ατομικής υγιεινής “tissue” ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη χαρτιού υγείας – καθαριότητας –ατομικής υγιεινής “tissue” ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2008)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων χαρτιού υγείας- καθαριότητας-ατομικής υγιεινής «tissue» ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.6 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2007-2008)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χαρτιού tissue και τελικών προϊόντων (2007-2008)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2004-2008)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2004-2008)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2004-2008)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2007-2008)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2007-2008)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (1991-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια εγχώριας παραγωγής χαρτιού tissue (2009)
Πίνακας 4.3 Συνολική εγχώρια παραγωγή τελικών προϊόντων χαρτιού tissue (1991-2009)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (2003-2008)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές τελικών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2003-2008)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (2003-2008)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές τελικών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2003-2008)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (1991-2009)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τελικών προϊόντων χαρτιού tissue (1991-2009)
Πίνακας 4.10 Διάρθρωση (%) της εγχώριας αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος (2009)
Πίνακας 4.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά τελικών προϊόντων tissue (2009)
Πίνακας 4.12 Δείκτης Συγκέντρωσης
Π4.1 Ανάλυση των εισαγωγών ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2003-2008)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών τελικών προϊόντων χαρτιού tissue ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών προϊόντων χαρτιού υγείας-καθαριότητας-ατομικής υγιεινής (2003-2008)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών τελικών προϊόντων χαρτιού tissue ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή και κατανάλωση χαρτοπολτού στις χώρες - μέλη CEPI (2007-2008)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή και κατανάλωση χαρτιού σε χώρες μέλη CEPI (2007-2008)
Πίνακας 5.3 Εξαγωγές χαρτιού των χωρών - μελών της CEPI σε άλλες περιοχές (2004-2008)
Πίνακας 5.4 Εισαγωγές χαρτιού των χωρών - μελών της CEPI από άλλες περιοχές (2004-2008)
Π5.1 Παραγωγή χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2003-2007)
Π5.2 Εισαγωγές χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2003-2007)
Π5.3 Εξαγωγές χαρτιού από χώρες της Ευρώπης (2003-2007)