ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΖΑΝΤΕΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Κατηγορίες Προϊόντων
1.4 Στοιχεία Θεσμικού Πλαισίου
2. Η Ζήτηση για Ελαστικά-Ζάντες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαστικών – Ζαντών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ελαστικών
3.4.2Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ελαστικών
3.4.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Ελαστικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.4.4Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ζαντών
3.4.5Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ζαντών
3.4.6Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Ζαντών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. H Εγχώρια Αγορά Ελαστικών – Ζαντών
4.1 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών - Ζαντών
4.1.1Εγχώρια Αγορά Ελαστικών
4.1.2Εγχώρια Αγορά Ζαντών Αυτοκινήτων
4.1.3Μερίδια Αγοράς Ελαστικών - Ζαντών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
4.2.1Εισαγωγές Ελαστικών – Xώρες Προέλευσης
4.2.2Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
4.2.3Εξαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προορισμού
4.2.4Εξαγωγές Ζαντών – Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ο Κλάδος των Ελαστικών στο Εξωτερικό
5.1 Παγκόσμια Παραγωγή Ελαστικών Αυτοκινήτων
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ιαπωνίας
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Ελαστικών & Ζαντών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1996-2008 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1996-2008)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1996-2008)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1996-2008 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων 2007
Π2.6 Νέες εγγραφές και στόλος δικύκλων έως 50 κυβ. εκ. (1995-2007)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών εισαγωγής ελαστικών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών εισαγωγής ζαντών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαστικών και ζαντών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών
(2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών
(2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα (1999-2008)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων (1999-2008)
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.2 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2003-2008)
Π4.3 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα (2003-2008)
Π4.4 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.5 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.6 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.7 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.8 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.9 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.10 Συνολικές εξαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.11 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2003-2008)
Π4.12 Εξαγωγές τροχών για δίκυκλα (2003-2008)
Π4.13 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.14 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.15 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.16 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.17 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.18 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για δίκυκλα ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Πίνακας 5.1 Ετήσια παραγωγή ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων συγκεκριμένων χωρών (2001-2006)
Πίνακας 5.2 Ετήσια παραγωγή ελαστικών επαγγελματικών αυτοκινήτων συγκεκριμένων χωρών (2001-2006)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων ανά γεωγραφική περιοχή (2000-2006)
Πίνακας 5.4 Ιαπωνικές εισαγωγές ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2007)
Πίνακας 5.5 Ιαπωνικές εξαγωγές ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή προορισμού (2007)