ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΖΑΝΤΕΣ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1 Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Κατηγορίες Προϊόντων
2. Η Ζήτηση για Ελαστικά Ζάντες
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαστικών - Ζαντών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ελαστικών
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ελαστικών
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Ελαστικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.4.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ζαντών
3.4.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ζαντών
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Ζαντών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Ελαστικών – Ζαντών
4.1 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών - Ζαντών
4.1.1 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών
4.1.2 Εγχώρια Αγορά Ζαντών Αυτοκινήτων
4.1.3 Μερίδια Αγοράς Ελαστικών - Ζαντών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
4.2.1 Εισαγωγές Ελαστικών – Xώρες Προέλευσης
4.2.2 Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
4.2.3 Εξαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προορισμού
4.2.4 Εξαγωγές Ζαντών – Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ο Κλάδος των Ελαστικών στο Εξωτερικό
5.1 Παγκόσμια Παραγωγή Ελαστικών Αυτοκινήτων
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ιαπωνίας
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παραρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντοσ της ICAP A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1994-2006 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2006)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2006)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1994-2006 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Νέες εγγραφές και στόλος δικύκλων έως 50 κυβ. εκ. (1994-2006)
Π2.6 Οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου των ετών 2005-2007 στο σύνολο της χώρας
Π2.7 Οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου των ετών 2005-2007 στο νομό Αττικής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών εισαγωγής ελαστικών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών εισαγωγής ζαντών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαστικών και ζαντών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2001-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2005-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα (1999-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων (1999-2006)
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.2 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2001-2006)
Π4.3 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για δίκυκλα (2001-2006)
Π4.4 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.5 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.6 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.7 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.8 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.9 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για δίκυκλα ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.10 Συνολικές εξαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.11 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2001-2006)
Π4.12 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για δίκυκλα (2001-2006)
Π4.13 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.14 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.15 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.16 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.17 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.18 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για δίκυκλα ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Πίνακας 5.1 Ετήσια παραγωγή ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων συγκεκριμένων χωρών (2000-2005)
Πίνακας 5.2 Ετήσια παραγωγή ελαστικών επαγγελματικών αυτοκινήτων συγκεκριμένων χωρών (2000-2005)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων ανά γεωγραφική περιοχή (1999-2005)
Πίνακας 5.4 Ιαπωνικές εισαγωγές ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2006)
Πίνακας 5.5 Ιαπωνικές εξαγωγές ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή προορισμού (2006)