ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

Στον κλάδο των υπηρεσιών Third Party Logistics (ή 3PL-διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων) δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες είναι είτε (δια)μεταφορικές εταιρείες που παράλληλα παρέχουν και υπηρεσίες 3PL, είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών 3PL (σε αξία) παρουσίασε αύξηση την περίοδο 1998-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 18,6%. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η αγορά καταγράφει καθοδική πορεία. Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης διαμορφώθηκε σε 6% το 2009 και σε 4,5% το 2010. Το 2011 το ποσοστό μείωσης αυξήθηκε στο 10%, ενώ για το 2012 το ποσοστό μείωσης εκτιμάται στο 8,5%.
Το 2011 οι υπηρεσίες αποθήκευσης κάλυψαν το 59% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες διανομής, οι οποίες απέσπασαν μερίδιο της τάξης του 34%.
Αναφορικά με την κατανομή της αγοράς ανά ευρύτερη κατηγορία προϊόντων στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία των τροφίμων και ποτών με ποσοστό περίπου 37% το 2011. Η κατηγορία των ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίμων, τα βιομηχανικά προϊόντα & πρώτες ύλες, καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές απέσπασαν μερίδιο περίπου 9,5% η κάθε μία το ίδιο έτος. Ακολουθούν τα οχήματα και ανταλλακτικά (8%,) τα έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός (6%), τα φάρμακα και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (5,5%) και τέλος τα είδη ένδυσης και υπόδησης (3,5%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Γενικά
1.4.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Υπηρεσιών 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Η Δομή του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
4.3 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.4 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
5. Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Εταιρειών Third Party Logistics
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (2009-2012)
Πίνακας 2.2 Ετήσιες μεταβολές των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (μηνός Ιουλίου 2012 – Ιουλίου 2011)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο (2005-2012)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2009-2012)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη των Μέσων Ετήσιων Δεικτών του κύκλου εργασιών των Μεταφορών (2005-2012)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2007 – 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2010-2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2010-2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CEVA LOGISTICS HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KUEHNE + NAGEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MABE LOGISTICS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARMED – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRANSCOMBI EXPRESS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL, Βάσει Μικτών Κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL, Βάσει Καθαρού Αποτελέσματος Κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL, Βάσει Κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.26 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2012-2011)
Πίνακας 3.27 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Αποθηκεύσεις”
Πίνακας 3.28 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Υπηρεσίες Μεταφορών
Πίνακας 3.29 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.30 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL) (2012-2011)
Πίνακας 3.31 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2012-2011)
Πίνακας 3.32 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2012-2011)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Αγοράς Υπηρεσιών 3PL (2011)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Τα "Μετρήσιμα" Πλεονεκτήματα από τη Χρήση Υπηρεσιών 3PL
Πίνακας 5.2 Outsourced υπηρεσίες Logistics (2011)
Πίνακας 5.3 Οι Υπηρεσίες που Παρέχουν οι Επιχειρήσεις 3PL σε όλες τις Περιοχές
Πίνακας 5.4 Κύριοι λόγοι μη χρήσης υπηρεσιών 3PL