ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Γενικά
1.4.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Υπηρεσιών 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Η Δομή του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
4.3 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.4 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
5. Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Εταιρειών Third Party Logistics
ΠΙΝΑΚEΣ
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Κορυφαίων Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL, Βάσει Μικτών Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των Κορυφαίων Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL, Βάσει Καθαρών Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των Κορυφαίων Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL, Βάσει Κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Αποθηκεύσεις (2011)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσίες Μεταφορών (2011)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Αποθηκεύσεις (2011-2010)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Υπηρεσίες Μεταφορών (2011-2010)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2006-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Αγοράς Υπηρεσιών 3PL (2010)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Τα "Μετρήσιμα" Πλεονεκτήματα από τη Χρήση Υπηρεσιών 3PL
Πίνακας 5.2 Outsourced υπηρεσίες Logistics (2010)
Πίνακας 5.3 Οι Υπηρεσίες που Παρέχουν οι Επιχειρήσεις 3PL σε Όλες τις Περιοχές
Πίνακας 5.4 Κύριοι λόγοι μη χρήσης υπηρεσιών 3PL